Działalność naukowa

Działalność naukowa pracowników Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji  

 

Profesor doktor habilitowany inżynier Lech A. Bukowski  


- doktor nauk technicznych nadany w 1976 r., tytuł pracy: Badanie trwałości i niezawodności wielkopiecowych zasuw gorącego dmuchu w aspekcie optymalizacji ich użytkowania

- doktor habilitowany nauk technicznych nadany w 1990 r., tytuł pracy: Kompleksowa metoda modernizacji hutniczych układów maszynowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich niezawodności

- tytuł profesora nauk technicznych nadany w 1998 r.

Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski jest znawcą dwóch obszarów dyscypliny naukowej inżynierii produkcji: jakości, niezawodności i bezpieczeństwa pracy oraz logistyki. Jest twórcą wektorowej koncepcji oceny niepewności działania systemów produkcyjnych i logistycznych oraz uogólnionej teorii niezawodności systemów i ciągłości realizacji procesów. Autor nowego nurtu w logistyce Total Logistic Management. Od 1996 roku Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Logistyki Stosowanej i redaktor naczelny Total Logistic Management  w latach 2008 do 2012 oraz Współprzewodniczący Rady Naukowej międzynarodowej  konferencji Carpathian Logistics Congress od 2011. W latach 1998 do 2009 pełnił funkcję Przewodniczącego  Rady Programowej Szkół Niezawodności Polskiej Akademii Nauk.

Swoje zainteresowania naukowe, poparte ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym podczas pracy w zakładach produkcyjnych przemysłu chemicznego oraz metalurgicznego, wykorzystuje z powodzeniem w działalności dydaktycznej, będąc twórcą autorskich programów kształcenia dla przedmiotów: Inżynieria systemów, Projektowanie procesów, Infrastruktura logistyczna, Niezawodność systemów, Zarządzanie jakością i innych. Przez blisko dwadzieścia lat prowadził również wykłady z przedmiotu Metody Probabilistyczne w Inżynierii na studiach magisterskich w Niemczech, gdzie został mu przyznany tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Clausthal. 

 

Wśród najważniejszych publikacji:

- L. Bukowski i inni, Zarządzanie systemami logistycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014

- L. Bukowski Koncepcja modelowania ciągłości procesów logistycznych, czasopismo LOGISTYKA, 3/2014

- L. Bukowski  Total Logistic Management - istota koncepcji Kompleksowego Zarządzania Logistycznego, czasopismo LOGISTYKA, 4/2014

- L. Bukowski, M. Michalski Economic measures for evaluating logistic processes in the energy industry, rozdział w monografii “Zarządzanie XXI wieku”, tom II, WN ATH Bielsko-Biała, 2012

- L. Bukowski, J. Feliks Ocena niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych z wykorzystaniem zbiorów rozmytych, rozdział XI w monografii Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2011

- L. Bukowski Quality control of atypical production processes, II International Conference of KAIZEN Practitioners, 26-27.05.2011, Rzeszów – Kielnarowa (19 str.)

- L. Bukowski, J. Feliks Evaluation of Technical Systems Dependability with the Use of Fuzzy Logic and Experts’ Knowledge, Proceedings of the 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando (Florida), 07.2011

- L. Bukowski, Techniczne i ekonomiczne aspekty oceny ryzyka w eksploatacji maszyn, referat na konferencji „Ryzyko w eksploatacji systemów technicznych”, Komitet Budowy Maszyn PAN, Szczyrk 2010

- L. Bukowski, A. Lichota Ocena zdolności procesów o dużej asymetrii względem granic tolerancji, Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310, 2010 vol. 10 spec. iss. 3

 

Doktor habilitowany inżynier Stanisław Kowalik   


- doktor nauk technicznych nadany w 1977 r., tytuł pracy: Model komputerowy dynamiki populacji komórek

- doktor habilitowany nauk technicznych nadany w 1999 r., tytuł pracy: Podejmowanie decyzji w górnictwie w warunkach niepewności

Pierwszym obszarem zainteresowań naukowych prof. Stanisława Kowalika jest optymalizacja i badania operacyjne. W szczególności dotyczy to takich obszarów wiedzy jak: optymalizacja wielokryterialna, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe, teoria gier, zbiory rozmyte. Z tego zakresu prof. Stanisław Kowalik napisał kilka książek i wiele publikacji naukowych. Drugim obszarem zainteresowań naukowych prof. Stanisława Kowalika jest wykorzystanie informatyki w zarządzaniu.

 

Łącznie dorobek naukowy stanowią 173 publikacje naukowe, a ponadto trzy patenty współautorskie:

- Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym; numer prawa wyłącznego: 213343;

- Sposób i układ symulacji ciśnienia gazów spalin w układzie wydechowym, zwłaszcza dla silników spalinowych diesla”; numer prawa wyłącznego: 217260;

- Sposób i układ symulacji sygnału ciśnienia spalin, zwłaszcza dla silników spalinowych diesla: numer prawa wyłącznego: 217259.

Wśród najważniejszych publikacji:

- S. Kowalik Metric’s influence for clustering -  wystąpienie na 23th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering – czerwiec 2014

- S. Kowalik Kryterium całkowe jakości przebiegu nieustalonego i funkcja Grahama-Lathropa - 23th Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering – czerwiec 2014

 - S. Kowalik Symulowane wyżarzanie w zastosowaniu do wyznaczania ekstremum globalnego funkcji o wielu ekstermach lokalnych daleko oddalonych od siebie lub bardzo zagęszczonych – wystąpienie na Konferencji naukowej „Informatyka w dobie XXI w. Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce – 06. 2014

- S. Kowalik Identyfikacja przebiegu sygnałów z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego Computer science in the age of XXI century [w] Information technology and its application In science, technology and education,  praca zbiorowa pod redakcją A. Jestriebowa.  Część 2, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej,  Radom 2013

S. Kowalik Application for a simulated annealing traveling salesman problem, materiały konferencyjne. 22 Seminarium „Moderní matematické metody v inženýrství (3)”. VŠB, Technická Univerzita v Ostravĕ, Czechy, Horni Lomna, 3. 06 - 5. 06. 2013

 - S. Kowalik Identyfikacja przebiegu sygnałów z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego wystąpienie na Konferencji naukowej „Informatyka w dobie XXIwieku. Współczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie w teorii i praktyce – czerwiec 2013

- S. Kowalik Równowaga Stackelberga w grach sekwencyjnych [w] Informatyka w dobie XXI wieku nt. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji, praca zbiorowa

pod redakcją Aleksandra Jestriebowa. Część 1, Wydawnictwo Politechniki  Radomskiej, Radom 2012.

- S. Kowalik, L. Kowalik Optymalizacja wielokryterialna z wykorzystaniem procedur       Matlaba. Materiały konferencyjne. 20 Seminarium „Moderní matematické metody v inženýrství ”. VŠB, Technická Univerzita v Ostravĕ, Czechy, Dolni Lomna, 05.2011

- S. Kowalik Aproksymacja sygnału szeregiem Fouriera oraz identyfikacja i dyskretyzacja transmitancji. Materiały konferencyjne. 19 Seminarium „Moderní matematické metody v inženýrství”. VŠB, Technická Univerzita v Ostravĕ, Czechy, Dolni Lomna, 06.2010

- S. Kowalik Badanie stabilności układów mechanicznych. Materiały konferencyjne. XIV Międzynarodowe Sympozjum „Geotechnika - Geotechnics 2010. Politechnika Śląska. Gliwice – Ustroń 19-22. 10. 2010

- S. Kowalik Wykorzystanie modelu autoregresyjnego do identyfikacji przebiegu sygnału. XLIII sešit Katedry Elektrotechniki. VŠB, Technická Univerzita v Ostravĕ, Czechy, Ostrava 16. 06. 2010

- S. Kowalik, L. Kowalik, A. Kowalik Współczynnik pewności CF jako miara informacji niepewnej. Materiały konferencyjne Kongresu Górnictwa Podziemnego, Politechnika Śląska, Gliwice 9 - 10. 09. 2010.

- S. Kowalik, M. Kalabas, A. Kowalik Wykorzystanie elementów teorii gier o sumie niezerowej do wyboru modelu procesu flotacji cyklicznej węgla. Materiały konferencyjne Kongresu Górnictwa Podziemnego. Politechnika Śląska, Gliwice 9 - 10. 09. 2010.

 

Doktor habilitowany inżynier Franciszek  Marecki  


- doktor nauk technicznych nadany w 1976 r., tytuł pracy: Metodyka syntezy dynamiki dwufazowego holonomicznego silnika indukcyjnego

- doktor nauk ekonomicznych nadany w 1988 r., tytuł pracy: Modelowanie dyskretnych procesów przemysłowych

- doktor habilitowany nauk technicznych nadany w 1986 r., tytuł pracy: Modele i algorytmy alokacji zadań i zasobów na linii montażowej

Prof. Franciszek Marecki posiada szeroką wiedzę zarówno z dziedziny nauk technicznych, jak też ekonomicznych, jak również doświadczenie dydaktyczno-naukowe wynikające z pracy w liczących się ośrodkach akademickich: Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej w Pradze, Narodowej Akademii Nauk we Lwowie. W 1976 uzyskał stopień dr n. technicznych, specjalizacja: automatyka, w 1986 dra hab. n. technicznych, specjalizacja: automatyka i robotyka. Był promotorem czterech prac doktorskich oraz recenzentem kilku prac doktorskich i jednej habilitacyjnej. W latach 2004-2009 był członkiem rady naukowej Instytutu Infrastruktury Informatycznej, Narodowej Akademii Nauk we Lwowie. Jest autorem bądź współautorem prawie 200 artykułów oraz referatów konferencyjnych, opublikowanych w kraju i za granicą. Ponadto jest autorem bądź współautorem 17 monografii naukowych i podręczników akademickich. Był członkiem wielu komitetów organizacyjnych i naukowych, konferencji krajowych i zagranicznych. Specjalnością naukową Franciszka Mareckiego są zastosowania informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest współautorem czterech monografii wydanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Informatyczne systemy finansów (2007); Informatyczne systemy zarządzania finansami (2008); Informatyczne systemy zarządzania kredytami (2009); Informatyczne systemy analizy ryzyka ubezpieczeń finansowych (2011).

 

Wśród najważniejszych publikacji:

- F. Marecki, P. Suchánek, R. Bucki, E. Litavcová Logistic Optimization of the Production        Centre. Recent Advances in Systems, “Control and Informatics”, 2013 Venice, Italy        (SCOPUS, Web of Knowledge),

- F. Marecki, P. Suchánek, R. Bucki   Self-Learning Bayesian Networks in Diagnosis,         „Knowledge-Based and Intelligence Information&Egineering Systems”, Gdynia, 2014.

- F. Marecki R. Bucki, Multi-Stage Discrete Programming of the Production Line.       Communications, University of Zilina, Vol. 1, 2013 (SCOPUS).

- F. Marecki, R. Bucki Information Logistics of the Production Line, “Information Logistics” (rozdział w monografii), Wydawnictwo WSIZ, Bielsko-Biała, 2012

- F. Marecki, K. Kalinowski Informatyczny system wspomagania dyspozytora kopalni węgla kamiennego, XXXVIII Konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie PAN, Politechnika Śląska, 2011

- F. Marecki, J. Marecki, D. Łużny, Logistyka informatyczna kompleksów operacji,       Wydawnictwo WSIZ, Bielsko-Biała, 2010.

- F. Marecki, P. Marecki,  Ekspertowy system sterowania produkcją, „Methods and Applications of Artificial Intelligence” (rozdział w monografii), Wydawnictwo WSIZ, Bielsko-Biała, 2010

 

Doktor habilitowana Barbara Piontek  


- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany 02.04.2001r., tytuł pracy: „Koncepcja rozwoju zrównoważonego ekologicznie w procesie transformacji w Polsce”

- doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany 21.05.2009r., tytuł pracy: „Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego”

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej prof. nadzw. dr hab. Barbary Piontek dotyczą takich pojęć jak: zarządzanie publiczne, zarządzanie rozwojem zrównoważonym,  podstaw teorii i zarządzania rozwojem, zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorczość, rozwój zrównoważony i identyfikacja zakresu jego wdrożenia, możliwości wykorzystywania rozwoju zrównoważonego w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i uwarunkowania jego zaistnienia w wymiarze realnym, określenie modelu zrównoważonego rozwoju mającego zastosowanie w każdej organizacji bez względu na profil działania. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

- B. Piontek The contemporary concepts of development in terms of the diversifying criteria, Problems of Sustainable Development (w druku)

- B. Piontek Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno – ekonomicznej (współautor) Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, z. 24, Woźniak M.G. (red.), Uniwersytet Rzeszowski, zeszyt 24, Rzeszów 2012

- B. Piontek A model of niche development management [w] Problems of contemporary management. M. Lisiński, St. Hittmar (ed.), Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, University of Żilina, Dąbrowa Górnicza-Żilina 2012; Impact Factor of the journal Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, according to Thomson Scientific Master Journal List®, is 1,98 (July 2012).

- B. Piontek Strategia rozwoju – „Zrób to sam” Część I [w] Przegląd komunalny 2010, nr 9

- B. Piontek Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne) [w] Problemy ekorozwoju, Vol. 5. No. 2, 2010 Impact Factor czasopisma Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Deve-lopment, według bazy Scopus®, wynosi 1.58 (za ostatnie dwa lata).

- B. Piontek Nowa jakość samorządu i samorządności w Polsce. Przedsiębiorczość i Samorządność. Akademia Samorządności, Warszawa 2010 

- B. Piontek Strategia - weryfikator dla sprawowanej władzy?  [w] Przegląd komunalny 2010 nr 5

 

Doktor habilitowany Włodzimierz Sroka  


- doktor nauk ekonomicznych nadany w 1999 r., tytuł pracy: Alianse strategiczne jako forma kooperacji w globalnym otoczeniu

- doktor habilitowany nauk ekonomicznych nadany w 2013r., tytuł pracy: Management as the key success factor of alliance networks

Obszar zainteresowań badawczych prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Sroki  związany jest z dyscypliną nauk o zarządzaniu, a w szczególności ze strategiami współpracy międzyorganizacyjnej (aliansami, organizacjami sieciowymi, outsourcingiem), zarządzaniem strategicznym, fuzjami i przejęciami, restrukturyzacją. Tym zagadnieniom poświęcił ponad 100 publikacji naukowych (z tego ponad 30 zagranicznych), w tym trzech monografii naukowych wydanych w wydawnictwach ogólnopolskich (m.in. autor książki „Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa 2012). Jest też współautorem monografii „Management of Alliance networks. Formation, functionality and post-operational strategies” opublikowanej  w 2013 r. przez Wydawnictwo Springer Verlag. Prof. Sroka jest ponadto członkiem Rad Naukowych 6 zagranicznych czasopism naukowych (w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach, Rumunii, Słowacji), redaktorem naczelnym czasopisma Forum Scientiae Oeconomia, a także członkiem Rad Naukowych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, a także Spiru Haret University z Bukaresztu (International Conference on Economic Sciences and Business Administration). Wraz z partneram z Czech, Słowacji i Węgier uczestniczył w międzynarodowym projekcie naukowym “Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central European Economies” finansowanym w całości z Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

- W. Sroka Cooperative business models in steel enterprises in Poland (współautor A.Jabłoński, M.Jabłoński), "Metalurgija", Vol.52, 2013 no. 4. (IF = 0,69).

- W. Sroka Marketing aspects in inter-organizational cooperation (współautor J.Łodziana-Grabowska), 32nd International Conference on Organizational Science Development "Smart Organization", University of Maribor, Portoroz, 20 – 22 Marca 2013

- W. Sroka Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, PWE, Warszawa 2012.

- W. Sroka Organizacja wirtualna [w]  Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w kierowaniu wybranymi przedsiębiorstwami z tzw. tradycyjnych sektorów gospodarki w woj. małopolskim i śląskim. Cz. I. - podstawy teoretyczno-metodologiczne, praca zbiorowa pod redakcją M. Lisińskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2010.

- W. Sroka Problem of trust in alliance networks, "Organizacija", 2011 no. 4.

- W. Sroka Problem of organizational learning in strategic alliances, „Journal of Information, Control and Management Systems", Vol.9, 2011 no. 1.

 

Doktor habilitowana Urszula Wąsikiewicz-Rusnak  


- doktor nauk ekonomicznych nadany w 1999 r., tytuł pracy: Energochłonność produkcji przemysłowej a zanieczyszczenie środowiska naturalnego

- doktor habilitowany nauk ekonomicznych nadany w 2011r., tytuł pracy: Międzynarodowe programy i systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przemysłowych

Współautorka wielu opracowań badawczych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw,  ekonomiki ochrony środowiska, ekonomiki przemysłu, ochrony środowiska, m.in. - Prawo ochrony środowiska w Polsce oraz w Unii Europejskiej, Podstawy prawne zarządzania gospodarką odpadami w Polsce oraz Rozwój energetyki odnawialnej jako czynnik ograniczający symptomy kryzysu surowcowego, Rozwój zarządzania środowiskowego, Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorstw oraz ochrony środowiska, - Zarządzanie środowiskowe według norm ISO 14000 a EMAS, Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, System zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie przemysłowym, Ocena postępów zakresie zmniejszenia presji środowiskowej ze strony przedsiębiorstw przemysłowych., Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010, - Ocena skutków i korzyści płynących z tytułu wdrażania systemu zarządzania środowiskowego – ISO 14 000 w kontekście realizacji założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

- U. Wąsikiewicz-Rusnak, E. Popławska, Kreowanie działalności proekologicznej przedsiębiorstw w oparciu o funkcjonowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [w:] Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 

- U. Wąsikiewicz-Rusnak, A role of ECOFUND In stimulating management of Environmentally friendly activity in Poland [w] Problems of contemporary management, praca zbiorowa pod redakcją M.Lisiński i S.Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, University of Žilina, Dąbrowa Górnicza-Žilina, 2012

- U. Wąsikiewicz-Rusnak, Program Natura 2000 [w] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją J. Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011

- U. Wąsikiewicz-Rusnak, Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej jako wyznacznik zarządzania działalnością proekologiczną przedsiębiorstw [w] Strategie rozwoju organizacji, praca zbiorowa pod redakcją A.Stabryły i T. Małkusa, Mfiles.pl Kraków 2012 

- U. Wąsikiewicz-Rusnak The role of the banking sector in financing pro-environmental investments in global economic crisis [w] Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowiecki,

T.  Rojek, Cracow University of Economics, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2010

 

Doktor habilitowany inżynier Mirosław Zaborowski  


- doktor nauk technicznych nadany w 1970 r., tytuł pracy: Analiza wpływu kolejności dozowania na dobroć regulacji stosunku mieszanin wieloskładnikowych

- doktor habilitowany nauk technicznych nadany w 1983 r., tytuł pracy: Metoda operatywnego sterowania produkcją w zakładach przemysłowych o procesach technologicznych ciągłych i okresowo ciągłych

Dr hab. inż. Mirosław Zaborowski ukończył Wydział Automatyki Politechniki Śląskiej, profesor  nadzwyczajny w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, doświadczony pracownik dydaktyczno-naukowy, autor i współautor około 150 publikacji i referatów na konferencjach w kraju i zagranicą. W swojej karierze zawodowej kierował m.in. zespołami badawczymi w Zakładzie Badań Operacyjnych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach (1991-97) oraz w Zakładzie Robotyki i Automatyzacji Procesów Dyskretnych w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 1995-2004. Twórca teorii sterowania procesami w przedsiębiorstwach (teoria EPC), stanowiącej opis szkieletowego systemu EPC, jako uniwersalnego modelu referencyjnego zintegrowanych systemów zarządzania i sterowania procesami bazowymi. Prowadzone przez prof. Mirosława Zaborowskiego badania rozwijają szkieletowy system EPC jako model wykonalny oprogramowania systemów EPC, służący do generowania gotowego oprogramowania i niezwykle przydatny w celach projektowych dla analityków bez głębokiego przygotowania informatycznego. Prof. Mirosław Zaborowski jest członkiem International Society of Automation (od roku 2008), Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od roku 1987), Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją  (od roku  2000) i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą  (od roku 2003). 

 

Wśród najważniejszych publikacji: 

 

- Zaborowski M. Rodzaje informacji w systemach sterowania procesami przedsiębiorstw, Studia Informatica, vol. 31, Nr 2B (90), Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

- Zaborowski M. The EPC II theory. Data Structure in Enterprise Process Control Systems, Management and Production Engineering Review, Vol. 2, No 2, June 2011,

- Zaborowski M. Ogólny opis i zakres zastosowań szkieletowego systemu EPC [w]  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. nauk. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011

- Zaborowski M. Struktura systemów sterowania zasobami przedsiębiorstwa [w] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, red. nauk. R. Knosala, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010

- Zaborowski M.: Parametry systemów, czynności i zasobów w szkieletowym systemie sterowania procesami przedsiębiorstwa, Studia Informatica, vol. 31, Nr 2B (90), Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

- Zaborowski M. Zarys teorii sterowania procesami przedsiębiorstwa (rozdział 1) [w]  Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce elektronicznej, red. nauk. Kapczyński A., Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2010

- Zaborowski M.: Standaryzacja zintegrowanych systemów zarządzania i sterowania.  Rozdz. 8 w książce: Dacko-Pikiewicz Z. i inni (red.) „Społeczeństwo informacyjne. Informatyczne systemy zarządzania”, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2008

- Zaborowski M.: Wielopoziomowe systemy nadążnego sterowania produkcją. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Automatyka z.151, Gliwice 2008

- Zaborowski M.: Procesy biznesowe w informatycznych systemach zarządzania. Rozdz. 7 w książce: Grzywak A., Klamka J. (red.) „Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet”, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2007 

- Zaborowski M.: Procesy informacyjno-decyzyjne w systemach zarządzania. Rozdział 32 w: Kozielski St. i inni (red.) „Bazy danych. Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania”, WKŁ 2007

- Zaborowski M.: Organizacja przedsiębiorstwa w modelu informacyjno-decyzyjnym systemów zarządzania. W: Knosala R. (red.)  „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, tom II

- Zaborowski M. Struktura procesów biznesowych w informatycznych systemach zarządzania. Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2007

- Zaborowski M.: Model informacyjno-decyzyjny zarządzania zasobami. Rozdział 5 w M. Gruz,  M. Lisiński (red.), P. Markiewicz, H. Walica, M. Zaborowski „Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie”. Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2006.

- Zaborowski M. : Nadążne sterowanie produkcją. Wyd. WAEI Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003

 

Doktor Joanna Kurowska-Pysz  


- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, nadany w 2007r., tytuł pracy: „Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako determinanta rozwoju Euroregionu Beskidy.”

Obszar zainteresowań badawczych dr Joanny Kurowskiej-Pysz koncentruje się wokół problematyki innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, klastrów i sieci, jak również zarządzania wiedzą oraz zarządzania projektami, m.in. transgranicznymi. Dr Joanna Kurowska-Pysz jest autorką/współautorką czterech monografii, tematycznie osadzonych w problematyce  współpracy międzyorganizacyjnej w środowisku transgranicznym. Ma ponadto w swoim dorobku około pięćdziesiąt innych publikacji naukowych oraz wiele opracowań aplikacyjnych m.in. ekspertyzy, programy rozwoju, studia wykonalności itp. Odbyła staże zagraniczne w Uniwersytecie w Żylinie i w VSB Uniwersytet Techniczny w Ostravie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu komercjalizacji technologii w projektach B+R. Posiada duże doświadczenie praktyczne w przygotowaniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych, dofinansowanych m.in. z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska 2007-2014, Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita  Polska – Republika Słowacka 2007-2014, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów NCBiR. Uczestniczy w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Współpracuje naukowo m.in. z Uniwersytetem w Żylinie, Uniwersytetem Mateja Bela w Banskiej Bystricy, Uniwersytetem w Presovie, Vysoką Skolą Banską w Ostrawie i Vysoką Skolą Podnikani w Ostravie, jak również z Klastrem Liptov w Liptovskim Mikulasu i klastrem e-Południe w Katowicach. Brała udział w powoływaniu pierwszego polsko-słowackiego przemysłowego klastra technologicznego. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach związanych z popularyzacją wiedzy m.in. Festiwal Nauki WSB, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości itp. Jest członkiem Rady Programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”. W latach 2013-2014 uczestniczyła jako ekspert w dwóch transgranicznych zespołach badawczych realizujących badania dotyczące Euroregionu Beskidy i Euroregionu Śląsk Cieszyński. Doradza również przedsiębiorstwom w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz współpracy z ośrodkami naukowymi. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej EKOTERM w Żywcu. Koordynator projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka - program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" – w zakresie specjalności: Czyste technologie w energetyce i motoryzacji. Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – oddział w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich w  Żywcu. Opiekun Koła Naukowego INGENIATUS przy Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest Kierownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Wydziale Zamiejscowym WSB w Cieszynie. 

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- J. Kurowska-Pysz Zarządzanie polsko-słowackimi projektami transgranicznymi, dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej – wybrane aspekty [w] Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzynarodowych, praca zbiorowa pod redakcją M. Lisa, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2014

- J. Kurowska-Pysz Wiedza, innowacje, konkurencyjność – uwarunkowania działalności przemysłowego klastra technologicznego na pograniczu polsko-słowackim  /  Vedomosti, inovácie, konkurencieschopnosť – podmienky činnosti priemyselného technologického klastra v poľsko-slovenskom pohraničí Wydawnictwo CEIT A.S. Żylina 2013.

- J. Kurowska-Pysz Zapotrzebowanie na innowacje ze strony przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych – nowe wyzwania dla współpracy sfery nauki i  gospodarki [w] Nowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości. Innowacyjność akademicka, praca zbiorowa pod redakcją J. Kurowskiej-Pysz,  Wydawnictwo Naukowe  Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012

- Zarządzanie XXI wieku – Nowoczesne koncepcje zarządzania, praca  zbiorowa pod redakcją H. Dźwigoła, J. Kurowskiej-Pysz i D. Owsiaka, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012.

- J. Kurowska-Pysz  Miejsce wiedzy w rozwoju innowacyjnych firm – szanse i bariery współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorstw [w] Studia ekonomiczne regionu łódzkiego – formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012.

- J. Kurowska-Pysz Marketingowe aspekty wdrażania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, Logistyka nr 5/2012

 

Informacja o jednostkach, kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na których nauczyciel akademicki stanowi minimum kadrowe:

- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studia I i II stopnia

- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych, kierunek: Ekonomia, studia I stopnia

 

Doktor Marcin Lis  


- doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa nadany w 2004r., tytuł pracy: „Wpływ jakości informacji na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem górniczym”

Obszar zainteresowań badawczych dr Marcina Lisa koncentruje się wokół problematyki zarządzania systemami zintegrowanymi, zarządzania projektami i innowacjami, klastrów i sieci, jak również zarządzania wiedzą oraz zarządzania projektami biznesowymi, zarządzania strategicznego, zarządzania relacjami z klientami. Zainteresowania naukowe koncentrują się również w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, architektury procesów, jak również optymalizacji procesów biznesowych, metod ciągłego doskonalenie takich jak między innymi Lean, Kaizen, vsm. Dr Marcin Lis jest również ekspertem w zakresie wdrażania systemów zarządzania relacjami z klientami. Autor pionierskiej monografii w całości poświęconej zarządzaniu projektami i funduszami unijnymi w przedsiębiorstwie w dobie globalizacji oraz współautor monografii Polsko-Czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy, współautor monografii z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości w teorii i praktyce. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – oddział w Dąbrowie Górniczej, Popularyzator Nauki w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk Technicznych oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia od 2007r. Wykładowca akademicki, praktyk od 2007 r., Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich. W 2014r. odznaczony medalem Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dla nauki. Brał czynny udział w realizacji projektu oraz współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Sosnowcu oraz Zawierciu, Katowicach. Udział w realizacji oraz współpraca w ramach projektu budowy Centrum Logistycznego (Zespół pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Mysłowice). Udział w pracach nad powołaniem Europejskiej Akademii Klasteringu, udział w kilkunastu inicjatywach klastrowych, udział w realizacji projektu, w tym Erasmus oraz wykłady dla studentów w ramach współpracy z Uczelnią z Czechach (Olomouc) – projekt Wyszehradzki z zakresu CSR, udział w projekcie współpracy transgranicznej Polska-Czechy (projekt złożony grudzień 2014). Obszar badawczy: "Efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do rozwiązań systemowych na pograniczu polsko - czeskim w dobie rosnącej globalizacji", udział w projekcie badawczym realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Śląskim – projekt złożony w ramach Innowacji Społecznych – projekt: Śląskie Centrum Badań Innowacji Społecznych – udział w zespole badawczym, udział w projekcie badawczym realizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem Policji – projekt złożony w ramach Innowacji Społecznych – projekt: Innowacyjny system sosIT dla skutecznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, pozwalający na wymianę informacji dotyczących zagrożeń i ich redukcji pomiędzy społeczeństwem, służbami mundurowymi oraz Urzędem Miasta – udział w zespole badawczym, udział w projektach naukowych Festiwal Nauki, udział w roli eksperta w Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, promotor ponad 200 prac na poziomie inżynierskim, licencjackim, magisterskim i podyplomowym.

Od 2000 r. aktywnie zaangażowany w działalność korporacyjną na różnych stanowiskach menedżerskich kierowniczych i dyrektorskich– marketing oraz obsługa klienta, jakość oraz wsparcie kluczowych procesów biznesowych, poziom dyrekcji wykonawczej, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością i procesami. Trener w zakresie zarządzania jakością i procesami od 2001r., ekspert w zakresie praktycznego zarządzania projektami (Training&Development Center – Project Management) – od 2001r., specjalista w zakresie zarządzania kadrą menedżerską (Specjalist&Friends – Telephone Doctor Polska) – od 2004r. , ekspert w zakresie metodyki Six Sigma (TOP Process&Performance Project Manager – Bristol) – od 2005r, ekspert w zarządzaniu procesami (Sarbanes Oxley w Customer Care) – od 2005r.  

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- M. Lis Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie, jako forma eliminacji zagrożeń współcześnie funkcjonujących organizacji [w] Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych praca zbiorowa pod redakcją D. Kisperskiej- Moroń oraz A. Świerczek, Wydawnictwo WSZOP, Katowice 2010.  

- M.Lis Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi w świetle standardów międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza 2014.

- M. Lis Zarządzanie portfelem projektów jako element strategii oraz sposób zarządzania w Organizacji [w] Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami praca zbiorowa pod redakcją W. Waszkielewicza, I.Dudzic-Lewickiej, H.Howaniec, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej. Bielsko Biała 2010. 

- Innowacyjność i przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka – praca zbiorowa pod redakcją M. Lisa, A. Francik i V. Markowá, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (w druku)

 

Doktor Joanna Łodziana-Grabowska

 

- doktor nauk ekonomicznych nadany w 1995 r., tytuł pracy: Efektywność reklamy w systemie marketingu firmy

Zainteresowania naukowe dr Joanny Łodziany-Grabowskiej koncentrują się wokół problematyki marketingu i promocji. Jest autorką około 90 opracowań naukowych (w tym monografii i artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych), a także ekspertyz i materiałów szkoleniowych dla firm, raportów z badań naukowych, referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Dr Joanna Łodziana-Grabowska posiada ponadto w swoim dorobku opracowania badawcze – niepublikowane tj. „Marketing bazodanowy – kontekst aplikacji w procesie realizacji funkcji sprzedaży” w małych przedsiębiorstwach, w temacie: „Zarządzanie małą i średnią firmą” pod kierunkiem A. Strykowskiego (2008); „Internet jako narzędzie marketingowe małych przedsiębiorstw” w temacie „Marketingowa koncepcja zarządzania małymi i średnimi firmami. Rozwiązania funkcjonalne” pod kierunkiem A.  Strykowskiego (2010). Dr Joanna Łodziana-Grabowska legitymuje się około dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy dydaktyczno-naukowej, na stanowisku adiunkta i starszego wykładowcy w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a następnie w uczelniach niepublicznych. Pełniła funkcję prorektora, a także prodziekana i członka uczelnianej komisji ds. jakości kształcenia. Jest autorką materiałów szkoleniowych dotyczących wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na poszczególnych kierunkach oraz współautorką publikacji „Proces wdrożeniowy Krajowych Ram Kwalifikacji w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. Warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta”, Bielsko-Biała 2011. Swoją aktywność naukową w zakresie marketingu rozwijała również poprzez projekty badawcze m.in. jako ekspert w bazie projektu dotyczącego audytu potrzeb marketingowych w przedsiębiorstwach; projekt pn. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IOB poprzez rozszerzenie katalogu usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w ramach projektu: IBAR – “Identifying barriers in promoting the European Standards and Quality Assurance at institutional level" (2012). Realizowała również własne komponenty badawcze w ramach dwóch innych projektów unijnych (tzw. projektów transgranicznych, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego):

- Badanie skuteczności promocji kultury w Euroregionie Śląsk Cieszyński i rekomendacje do dalszych działań. Analiza i ocena w kontekście inicjatyw realizowanych w ramach wybranych Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

- Badanie skuteczności   przedsięwzięć promocyjnych Euroregionu Beskidy. Analiza i ocena w kontekście inicjatyw realizowanych w ramach wybranych Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Współpracowała m.in. z Zakładami Tłuszczowymi Bielmar, FIAT AUTO POLAND, Eko-Energotech Sp. z o.o., Union Vis Sp. z o.o.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- J. Łodziana-Grabowska Zachowania konsumenckie – kategoria i wiedza  w decyzjach  organizacji [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach kryzysu praca zbiorowa pod redakcją naukową Ł. Wróblewskiego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014 (w druku)

- J. Łodziana-Grabowska Internet jako narzędzie marketingowe małych przedsiębiorstw, „Zarządzanie i Edukacja” Nr 80/2012, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2012.

- J. Łodziana-Grabowska Kontekst etyki i specyfika języka komunikatów reklamowych skierowanych do segmentu dziecięcego, „Zarządzanie i Edukacja” Nr 80/2012, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2012.

- J. Łodziana-Grabowska Marketing bazodanowy – kontekst aplikacji w procesie realizacji funkcji sprzedaży w małych przedsiębiorstwach, „Zarządzanie i Edukacja” Nr 68-69/2010, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2010

- J. Łodziana-Grabowska Wykorzystanie baz danych w marketingu, [w:] Badanie relacji z klientami jako podstawa  strategii biznesowej w nowoczesnej organizacji praca zbiorowa pod redakcją R. Barcika i J. Łodziany-Grabowskiej, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko – Biała 2008

- J. Łodziana-Grabowska Significance of Database Marketing in the Process of Target Segments Identification and Service, the international journal “Problems of Management in the 21st Century“ Vol.6,2013: Contemporary Issues in Management - 2013. SMC “Scientia Educologica” Lithuania 2013.

- J. Łodziana-Grabowska Ethics of Marketing Actions by Contemporary  Organisations, „Zarządzanie i Edukacja” Nr 90/2013, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2013.

- J. Łodziana-Grabowska Ethical evaluation of marketing actions according to the consumers, the international journal “Problems of Management in the 21st Century“ Vol.8,2013: Management in a Changing Society – 2013. SMC “Scientia Educologica” Lithuania 2013.

- J. Łodziana-Grabowska Współredaktor nauk. Monografii pt. Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, CeDeWu, Warszawa 2014.

- J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red. naukowa) Marketingowy kontekst biznesu muzycznego, [w:] Koncepcje zarządzania i marketinguw sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, CeDeWu, Warszawa 2014.

- J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red. naukowa) Instrumenty promocji twórczości muzycznej - analiza formatów stacji radiowych,
[w:] Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacjai kontekst skuteczności działań,, CeDeWu, Warszawa 2014.
- J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red. naukowa) Postrzeganie znaczenia i skuteczności promocji twórczości muzycznej w świetle badań ankietowych, [w:] Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań, , CeDeWu, Warszawa 2014.
- J. Łodziana-Grabowska Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.

 

Doktor inżynier Ilona Mańka  


- doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki nadany w 02.04.2008 r., tytuł pracy: Modelowanie i analiza stanu naprężenia w kręgosłupie człowieka przed i po leczeniu operacyjnym skoliozy.

Dr inż. Ilona Mańka w swojej pracy naukowej realizuje badania doświadczalne i numeryczne, dotyczące m.in. zderzeń różnych typów pojazdów w tym tramwajów, pociągów oraz samochodów osobowych i ciężarowych a następnie projektowaniu takich rozwiązań konstrukcyjnych, które pozwolą na zwiększenie biernego i czynnego bezpieczeństwa w transporcie. Korzystając z metod numerycznych, w tym programów autorskich oraz systemów ANSYS i CATIA, zajmuje się również rozwiązywaniem problemów ergonomii i analizy skutków wypadków w transporcie. W nawiązaniu współpracy z firmami branży kolejowej, projektuje i wdraża procedury mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności elementów oraz pojazdów w transporcie szynowym (RAMS) z uwzględnieniem Międzynarodowego Standardu Branży Kolejowej IRIS (Branżowy System Zarządzania Przedsiębiorstwem). Uczestnik Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego. Organizator licznych konferencji i spotkań łączących świat nauki z przemysłem a także kursów dokształcających w zakresie: Zarządzania jakością - audytor ISO EN 9001:2008 (wraz z jednostką certyfikacyjną), Analizy ryzyka metodą FMEA i FTA oraz zarządzania bezpieczeństwem, Analizy znaczenia zmiany, Standardu IRIS w tym procedury związanej z utrzymaniem wg RAMS oraz analizy kosztów cyklu życia wyrobu LCC. Organizator Międzynarodowego seminarium pt.: "Praktyka certyfikacji i funkcjonowania Standardu IRIS w Polsce i Europie” z udziałem Giuseppe Greco – IRIS Senior Manager w 2012 roku. Autor i współautor wielu projektów krajowych i europejskich w tym m.in. Opracowanie innowacyjnych warstw wierzchnich przewodów jezdnych pozwalających na zwiększeni bezpieczeństwa, trwałości i niezawodności w transporcie szynowym” o akronimie „nanoR". Projekt przygotowywany w ramach: III Konkursu Programu INNOTECH dla ścieżki programowej IN-TECH; Grant PBZ-5/RT4/2007 Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu; Grant KBN pt.: Optymalizacja konstrukcji układu hamulcowego pojazdu szynowego z uwzględnieniem sprzężenia zjawisk mechanicznych, termicznych i aerodynamicznych. Uczestnik prac dotyczących opracowania i wdrożenia Międzynarodowego Standardu Branży kolejowej IRIS w takich firmach jak: NEWAG S.A., ABB Sp z o.o., Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A., Tabor Szynowy Opole S.A. jak również Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS. Autorka ponad 40 artykułów i monografii krajowych oraz zagranicznych związanych m.in. z zarządzaniem bezpieczeństwem w transporcie, zarządzaniem i utrzymaniem taboru kolejowego z wykorzystaniem procedur standardu IRIS oraz wymagań ERA a także analizą ryzyka metodą FMEA. Audytor wiodący wg Standardu ISO 9000. Autorka i współautorka kilku zastrzeżeń patentowych bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem w transporcie.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- I. Mańka Good practices in the field of a risk analysis in a project using the FMEA method. Aspekty logistyczne w biznesie, 2014

- M. Sitarz, K. Chruzik, I. Mańka   Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem transportu kolejowego w Polsce. „Mechanika Czasopismo Techniczne”, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 7-M/2012, Zeszyt 14, rok 109

- M. Sitarz, A. Mańka, I. Mańka RAMS as a basis of safety and product quality assurance in railway transport “Pojazdy Szynowe”, Kraków 2010

- I. Mańka Ocena ryzyka technicznego w transporcie kolejowym realizowana według wymagań normatywnych IRIS oraz RAMS [w] Zintegrowany system i środki transportu w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją Marka Sitarza, Katowice 2009

- I. Mańka Badania symulacyjne oceny ryzyka w transporcie szynowym [w] Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu, praca zbiorowa pod redakcją R. Krystka. Tom II pt Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, Warszawa 2009

 

Doktor Wojciech Piontek  


- doktor nauk ekonomicznych nadany w 2000 r., tytuł pracy: Rachunek sozoekonomiczny efektywności wydatkowania środków funduszy ekologicznych

W pracy naukowej zajmuje się problematyką makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju; wydatkowania funduszy unijnych; ekonomicznymi, finansowymi i organizacyjnymi aspektami gospodarowania odpadami; kształtowania sprawności i efektywności systemów; finansowania ochrony środowiska, polityki klimatycznej. Pełnił funkcję eksperta powołanego w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinach: zanieczyszczenie i ochrona powietrza, gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Pełni funkcję kierownika i wykonawcy projektów, badań i ekspertyz realizowanych na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych, finansowanych środkami krajowymi i europejskimi (m.in. w ramach PO Pomoc Techniczna, Norweski Instrument Finansowy). Wielokrotnie wykonywał badania i ekspertyzy na zlecenie Departamentu Gospodarowania Odpadami Ministerstwa Środowiska w zakresie przygotowania aktów legislacyjnych, jak i oceny rozwiązań już istniejących, jak też badania i ekspertyzy na zlecenie Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami Emisji. Współpracował z gminami w zakresie wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również z Polską Koalicją Przemysłową na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK w zakresie monitorowania rynku odpadów opakowaniowych, jak i tworzenia nowych rozwiązań prawnych. Pełnił funkcję głównego analityka ds. gospodarki odpadami w INVESTEKO SA.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- W. Piontek  Implikacje teorii wyboru publicznego dla budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej (w:) Polityka ekonomiczna, praca zbiorowa pod redakcją J. Sokołowski, Sosnowski M., Żabiński A., Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 246/2012 

- W. Piontek  Czynniki rozwoju gospodarczego w koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej [w] „Handel Wewnętrzny”, tom I - Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, lipiec – sierpień 2012 

- W. Piontek, A. Primus, Wybrane problemy kształtowania systemu gospodarowania odpadami w gminie świetle regulacji prawnych i najlepszych dostępnych rozwiązań (w:) Poradnik dla gmin. Kompleksowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, praca zbiorowa pod redakcją W. Piontek, Wyd. Związek Gmin Lubelszczyzny, Lublin 2012 

- W. Piontek  Ewolucja europejskiej polityki klimatycznej w aspekcie budowy gospodarki niskoemisyjnej [w] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją D. Kiełczewski, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2011 

- Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej, praca zbiorowa pod redakcją W. Piontek, Wyd. WSE, Białystok 2011.

 

Doktor inżynier Katarzyna Reclik  


- doktor nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa nadany w 2013 r., tytuł pracy: „Wpływ wydzieleń fazy γ na strukturę i właściwości ferromagnetycznych stopów z pamięcią kształtu Ni-Co-Mn-In”

Zainteresowania naukowe dr inż. Katarzyny Reclik koncentrują się na zagadnieniach dotyczących inżynierii materiałowej, procesów zarządzania w przedsiębiorstwach  przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów proekologicznych, m.in. czyste technologie. Opublikowane dotychczas artykuły naukowe, jak również wystąpienia konferencyjne i seminaryjne oraz prezentacje wyników badań w formie posterów odnosiły się do zagadnień związanych z nowoczesnymi ferromagnetycznymi stopami z pamięcią kształtu Ni-Co-Mn-In i polepszeniem ich właściwości mechanicznych i plastycznych poprzez zmiany struktury fazowej. Uczestnicy w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw. Opiekun Koła Naukowego ENERGIA przy Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- K. Reclik, D. Chrobak, D. Stróż   Applications of the artificial intelligence methods for modeling of the Ni-Co-Mn-In Allom crystallization process, “Materials Science Forum”, 2014 (w druku).

- K. Reclik, K. Prusik, D. Stróż, T. Goryczka Phase transformation and mechanical properties of Ni-Co-Mn-In ferromagnetic shape memory alloys containing γ-phase particles, “Inżynieria Materiałowa” N4 4 (194), Rok XXXIV, Lipiec-Sierpień 2013.

- K. Prusik, K. Reclik, D. Stróż, T. Goryczka, J. Lelątko, W. Gurdziel  Hot extrusion

of Ni-based polycrystalline ferromagnetic shape memory alloys, “Solid State Phenomena”, Vol. 203-204 (2013) 

- K. Prusik, K. Reclik (K. Bałdys), D. Stróż, T. Goryczka, J. Lelątko   Microstructual studies of NiCoMnIn magnetic shape memory ribbons, “Materials Science Forum”, Vol. 738-739 (2013)

- D. Stróż, M. Nowak, M. Jesionek, K. Reclik (K. Bałdys) Structure of sulfoiodide ultrasonically prepared in carbon nanotubes, Solid State Phenomena, Vol. 163 (2010).

 

Doktor inżynier Paweł Sobczak


- doktor nauk technicznych nadany w 2012r., praca pod tytułem: Wibroakustyczny system diagnozowania hydraulicznych amortyzatorów teleskopowych samochodów osobowych

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w 2012 roku uzyskany stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i eksploatacja maszyn. Autor/współautor wielu publikacji naukowych oraz uczestnik licznych konferencji naukowych w kraju i zagranicą.  Od 2013 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu. Autor programu nauczania dla zawodu Technik eksploatacji portów i terminali, współautor programu nauczania dla zawodu Technik transportu drogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z eksploatacją maszyn transportowych w zakresie diagnostyki. Kolejnym obszarem zainteresowań oraz prowadzonych prac badawczych jest infrastruktura logistyczna oraz zagadnienia związane z nowoczesnymi systemami wykorzystywanymi w infrastrukturze magazynowej oraz zagadnienia związane z realizacją i oceną zrównoważonego transportu.   Aktualnie prowadzi badania naukowe  dotyczące nowoczesnych systemów komisjonowania i ich zastosowania w centrach logistycznych i magazynowych – analizuje problemy wdrożeniowe związane z tymi procesami. Drugim obszarem badań naukowych jest analiza mobilności miejskiej, szczególnie w zakresie Zarządzania mobilnością w ramach logistyki miejskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- Sobczak P.: Analiza efektywności systemu Pick by voice. Czasopismo Logistyka 4/2014, Poznań 2014.

- Sobczak P.: Analiza efektywności systemu Pick by light. Czasopismo Logistyka 4/2014, Poznań 2014.

- Sobczak P., Sierpiński G.: Przemieszczenia w miastach - aspekt wykorzystania technologii GPS. Czasopismo Logistyka 3/2014, Poznań 2014.

- Markusik, P. Mateusiak, P. Sobczak Analiza możliwości wykorzystania IV Korytarza Transportowego do alternatywnego wywozu ładunków sypkich z terenu Śląska do krajów śródziemnomorskich, Log Forum, Wyższa Szkoła Logistyki (w druku)

- Kowalska K., Sierpiński G., Sobczak P.: Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie śląskim na tle Polski. Technika Transportu Szynowego 10/2013, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS sp. z o. o. ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, redakcja: ul Czachowskiego 34 lok. 7, 26-600 Radom.

- Sierpiński G., Kowalska K., Sobczak P.: Integracja łańcuchów przemieszczeń sposobem na kształtowanie postaw komunikacyjnych. Technika Transportu Szynowego 10/2013, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS sp. z o. o. ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, redakcja: ul Czachowskiego 34 lok. 7, 26-600 Radom.

- Sobczak P.: Systemy komisjonowania. Współczesne możliwości i problemy wdrożeniowe. TSL Biznes nr 12/2013(42), KMG Media Sp. z o.o., 2013.

- Sobczak, K. Kowalska, G. Sierpiński   Analiza wykorzystania dodatkowych miar w wibroakustycznym systemie diagnozowania zawieszeń samochodowych opartym na PMD, Technika Transportu Szynowego 10/2013, Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS, Łódź 2013

- P. Sobczak, J. Gardulski, Verification of the Procedure of Matrix Decimation (PMD) during the test on the harmonic extortion position in the vehicle inspection stations, KONES 2012

- Sobczak, J. Gardulski Weryfikacja Procedury Macierzowej Decymacji z wykorzystaniem sygnałów testowych, XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2012

- Sobczak, J. Gardulski, B. Śleziak, Ł. Konieczny Wykorzystanie drgań swobodnych w diagnostyce zawieszeń pojazdów samochodowych, XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2011

- Sobczak, J. Gardulski, B. Śleziak, Ł. Konieczny Analiza drgań pojazdu

z eliminacją wpływu ogumienia, XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Wisła 2011

- Gardulski J., Sobczak P., Śleziak B.: Analiza sygnałów drganiowych hydraulicznych amortyzatorów teleskopowych uzyskanych na zmodyfikowanym stanowisku harmonicznym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport z.70, Gliwice 2011

 

Doktor inżynier Łukasz Wróblewski  


- doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu nadany w 2010 r., tytuł pracy: „Strategie marketingowe w sferze kultury wysokiej na przykładzie polskich filharmonii”.

Obszar zainteresowań badawczych dra Łukasza Wróblewskiego związany jest z dziedziną nauk o zarządzaniu, a w szczególności z marketingiem – marketingiem usług, zarządzaniem marketingiem oraz zarządzaniem strategicznym. Autor pionierskiej monografii w całości poświęconej strategiom marketingowym w instytucjach kultury wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie. Redaktor naukowy oraz współautor monografii naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu zarządzania marketingowego oraz zarządzania strategicznego. Członek Rady Naukowej czasopisma International Journal of Entrepreneurial Knowledge – czasopismo naukowe wydawane w Republice Czeskiej (Ostrava). Ekspert zagraniczny do spraw przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych ACCENDO  – Centrum Nauki i Badań, o.p.s., w Republice Czeskiej (Ostrava). Członek Rady Programowej oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji”. Koordynator oraz członek zespołu badawczego w projekcie „Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA”. Członek zespołu badawczego w projekcie „Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy”. Projekt realizowany wspólnie z Vysoka Skola Podnikani a.s. w Ostrawie w Republice Czeskiej. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa – oddział w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenia Menedżerowie Kultury w Katowicach oraz Śląskiego Towarzystwa Marketingowego (Katowice).

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- Ł. Wróblewski Strategie marketingowe w instytucjach kultury, PWE, Warszawa 2012

- Ł. Wróblewski Pozycjonowanie marki poprzez sponsorowanie wydarzeń artystycznych [w] Zarządzanie w czasach kryzysu, Wybrane problemy, praca zbiorowa pod redakcją  Ł. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (w druku).

- Ł. Wróblewski Strategie marketingowe filharmonii jako element upowszechniania kultury polskiej na rynku międzynarodowym [w] Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań praca zbiorowa pod redakcją  J. Łodzian-Grabowska, J. W. Wiktor, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

- Ł. Wróblewski Strategie marketingowe na rynku upowszechniania dział sztuki [w] Zarządzanie – Finanse – Ekonomia. Warsztaty doktoranckie ‘09, praca zbiorowa pod redakcją  J. Harasim,  Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2012.

- Zarządzanie w instytucjach kultury, praca zbiorowa pod redakcją Ł. Wróblewski Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014

 

Doktor Krzysztof Zamasz  


- doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany w 2007r., tytuł pracy: „Rynkowa transformacja sektora usług ciepłowniczych w Polsce”

Obszar zainteresowań badawczych dra Krzysztofa Zamasza  związany jest z zarządzaniem w energetyce, ze szczególnym odniesieniem do branży ciepłowniczej. W tym zakresie jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych, posiada również bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Pełni funkcję Prezesa Zarządu ENEA SA, w poprzednich latach również pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w branży energetycznej tj. 03.2008 do 12.2012 - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, TAURON Polska Energia S.A. Prezes Zarządu, Elektrociepłownia Tychy S.A., Grupa TAURON; Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Naukowo i zawodowo zajmuje się zagadnieniami energetyki jądrowej elektroenergetyce, jak też rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu. W tym zakresie ukończył studia podyplomowe w  Akademii Hutniczo-Górnicza w Krakowie oraz na Politechnice Śląskiej. Pełni funkcję eksperta Komitetu ds. rynku EURELECTRIC (grupa robocza Wholesale Markets&Trading), Członka Rady Konsultacyjnej przy Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią w Warszawie. Ponadto jest członkiem Komisji ds. lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz ekspertem Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych.

 

Wśród najważniejszych publikacji:

 

- K. Zamasz, Szczepańska-Woszczyna K., Lis M., Copp T., Improvement of management illustrated with an example of a global company; w: Managing organizations in changing environment. Models - Concepts - Mechanisms, edited by A. Jaki, T. Rojek, Cracow University of Economics, Crakow 2014

- K. Zamasz, Capacity Remuneration Mechanisms in Europe and consequences for Poland, w: Innovations and entrepreneurship - the micro-and macroeconomic perspective, K Szczepańska-Woszczyna, K. Zamasz, V. Hiadlovský (eds.), WSB, Dąbrowa Górnicza 2014 (w druku)

- K. Zamasz  Metoda drzew decyzyjnych a analiza opcji rzeczowych w procesach oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć energetycznych, Rynek Energii nr 2/2011

- K. Zamasz  P. Saługa Ocena efektywności ekonomicznej projektu rozbudowy mocy elektrociepłowni z wykorzystaniem analizy drzew decyzyjnych, Rynek Energii nr 4/2010

- K. Zamasz  Sektor usług ciepłowniczych w ujęciu teoretycznym – materiały konferencyjne z XIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje 2009

- K. Zamasz Rynek usług ciepłowniczych w Polsce [w] Gospodarka – rynek – marketing praca zbiorowa pod redakcją A. Szromnika, Wyższa Szkoła Zarządzania, Kraków 2004

- K. Zamasz Program ograniczenia niskiej emisji a jakość życia mieszkańców aglomeracji śląskiej (aspekt społeczno-ekonomiczny) [w] Regionalne zróżnicowanie jakości życia, praca zbiorowa pod redakcją J. Karwowskiego, Wydawnictwo WNUS Szczecin 2003

0 opracowań naukowych, w tym ponad 50 opublikowanych, pozostałe to ekspertyzy i materiały szkoleniowe dla firm, badania naukowe raportowane. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji