Kierunek

PEDAGOGIKA SPECJALNA: „EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ -STUDIA KWALIFIKACYJNE” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) | OLKUSZ

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

·         najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej,

·         zasadami i sposobami konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,

·         zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

·         rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,

·         prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         w zakresie pracy z rodziną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Absolwenci studiów będą:

·         potrafili opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,

·         uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         posiadali wiedzę o rozwoju oraz znali podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,

·         znali przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

·         potrafili dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia.

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nie posiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia oraz rewalidacji dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W związku z powyższym może być zatrudniony na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku nauczyciela:

·         nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,

·         nauczyciela współorganizującego kształcenie,

·         nauczyciela prowadzącego rewalidację

dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

·         Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • Atuty

  • najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju i klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży,
  • przygotowanie Słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
  • kadra wykładowców – psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, dyrektorów placówek oświatowych i edukacyjnych z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem.
 • Program

  1)      Psychologia rozwoju - główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki psychologicznej

  2)      Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej – klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

  3)      Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

  4)      Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii

  5)      Ogólna charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

  6)      Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu  w oświacie, podstawy prawne kształcenia oraz organizowania pomocy i wsparcia

  7)      Specjalne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu

  8)      Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

  9)      Metody i formy usprawniania rewalidacyjnego dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu

  10)  Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu

  11)  Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

   

  Liczba godzin: 450 h zajęć dydaktycznych + 180 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Warunek przyjęcia na studia: wykształcenie wyższe; w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Dni uczęszczania:  soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 09.00-17.00
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  • Część  zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Pedagog specjalny powinien pomagać rozwijać potencjał uczniów oraz motywować ich do dalszej pracy czy nauki, mimo pojawiających się przeszkód. Specyfika pracy z dziećmi niepełnosprawnymi wymaga posiadania przez nauczyciela dużej odporności psychicznej, zwłaszcza odporności na stres, szczególnie gdy oddziaływanie wychowawcze skierowane jest na dziecko bierne, apatyczne, z utrudnionym kontaktem psychicznym czy też nadpobudliwym. Jest to niewątpliwie trudna, ale przynosząca ogromną satysfakcję praca. Trzeba być do niej właściwie przygotowanym, a takie przygotowanie zapewniają właśnie studia w Akademii WSB. Serdecznie polecam!

  Cecylia Borowska
  Pedagog specjalny

  Integracja społeczna, rewalidacja, edukacja, włączająca, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, itd. to dynamiczne procesy mające na celu rzeczywiste scalenie świata ludzi z niepełnosprawnością ze światem ludzi pełnosprawnych. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach programu studiów podyplomowych przygotowują słuchaczy do profesjonalnego włączenia się do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztatowe formy pracy pozwalają na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy nt. możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwinięcie kompetencji merytorycznych, dydaktyczno-metodycznych i wychowawczych.

  dr Małgorzata Kitlińska-Król
  Specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, logopeda

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 marca 2023
  II 500 zł do 5 kwietnia 2023
  III 500 zł do 5 maja 2023
  IV 500 zł do 5 października 2023
  V 500 zł do 5 listopada 2023
  VI 500 zł do 5 grudnia 2023
  VII 500 zł do 5 lutego 2024
  VIII 400 zł do 5 marca 2024
    4200 zł  

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji