Kierunek

PODYPLOMOWE STUDIA WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


NOWY PROGRAM ZAWIERAJĄCY: RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOCIAMI

Program studiów podyplomowych umożliwia poznanie pełnego spektrum zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności szeroko pojmowanego procesu wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe są również pierwszym formalnym etapem, na drodze umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W ramach zajęć Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik oraz podstaw budownictwa, ekonomii, gospodarki przestrzennej, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej oraz szerokiego zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

 • Atuty

  • studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami,

  • studia trwają dwa semestry, realizują minimalne wymogi programowe, ustalane przez ministra infrastruktury i rozwoju,

  • zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych z wykorzystaniem obowiązujących podejść, metod i technik wyceny nieruchomości,

  • wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.

 • Program

  1. Część ogólna prawa cywilnego
  2. Podstawy prawa rzeczowego
  3. Podstawy prawa zobowiązań
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  6. Źródła informacji o nieruchomościach
  7. Gospodarka przestrzenna
  8. Gospodarka nieruchomościami
  9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
  11. Ochrona danych osobowych
  12. Zamówienia publiczne
  13. Podstawy ekonomii
  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  16. Elementy finansów i bankowości
  17. Podstawy matematyki finansowej
  18. Podstawy statystyki i ekonometrii
  19. Elementy rachunkowości
  20. Podstawy budownictwa
  21. Przegląd technologii w budownictwie
  22. Proces inwestycyjny w budownictwie
  23. Eksploatacja nieruchomości
  24. Podstawy kosztorysowania
  25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  27. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
  29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  30. Podejścia, metodyki i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  31. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  33. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych  i gruntów pod wodami
  34. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  35. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  36. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  37. Wycena masowa
  38. Dokumentacja procesu wyceny
  39. Doradztwo na rynku nieruchomości
  40. Elementy analizy finansowo - ekonomicznej
  41. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  42. Przeglądy techniczne i remonty
  43. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami – promowanie profesjonalizmu
  44. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  45. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  46. Dokumentacja techniczna nieruchomości
  47. Organizacja transakcji
  48. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. Prawne i podatkowe aspekty transakcji związanych z nieruchomościami
  49. Status prawny zarządcy nieruchomości  - promowanie profesjonalizmu
  50. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
  51. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
  52. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
  53. Umowa o zarządzanie nieruchomością
  54. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  55. Plan zarządzania nieruchomością
  56. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  57. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  58. Seminarium

  Liczba godzin - 394 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz pracą końcową bez jej obrony.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Program studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami łączy w sobie informacje niezbędne zarówno dla rzeczoznawcy majątkowego, jak i pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, ale tworzy również bezpieczne fundamenty stosowania tej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej. Dołącz do grona profesjonalistów - zapraszam serdecznie i życzę powodzenia na drodze do sukcesu.

  mgr Zenon Marczuk
  Rzeczoznawca majątkowy, Członek Państwowej
  Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 października 2022
  II 900 zł do 5 listopada 2022
  III 900 zł do 5 grudnia 2022
  IV 900 zł do 5 lutego 2023
  V 900 zł do 5 marca 2023
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2023
  Ogółem 5300 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.05.2022

  Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 1000 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 31 maja 2022

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji