Kierunek

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO W SZKOLE - ONLINE

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Od kilku lat stale rośnie liczba dzieci cudzoziemskich w polskich placówkach oświatowych. Do Polski wracają emigranci, których dzieci uczyły się poza granicami kraju. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji, w tym:

 • Nauczania języka polskiego jako obcego (drugiego) na wszystkich etapach edukacyjnych –
  w tym oceniania i przygotowania do egzaminów zewnętrznych.
 • Wspomagania procesu adaptacji w nowym środowisku (kontekst kulturowy, edukacyjny).
 • Dokonania poprawnej diagnozy potrzeb i zagrożeń
 • Atuty

  • Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe).
  • Szczególny nacisk położony na metodykę pracy z dziećmi/uczniami z doświadczeniem migracji – na wszystkich poziomach kształcenia (od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej).
  • Zapoznanie słuchaczy z najpopularniejszymi i najefektowniejszymi metodami wykorzystywanymi w pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji.
  • Praktyczne wskazówki, jak uczyć, oceniać i przygotować uczniów z doświadczeniem migracji do egzaminów zewnętrznych.
  • Uwzględnienie kontekstu kulturowo-psychologiczno-socjologicznego w pracy z dzieckiem.
  • Wśród prowadzących zajęcia: metodycy języka polskiego jako obcego, nauczyciele praktycy, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy.
 • Program

  1. Przepisy prawa dotyczące dziecka/ucznia z doświadczeniem migracji w polskiej szkole.
  2. Działania na rzecz adaptacji dziecka/ucznia z doświadczeniem migracji w środowisku rówieśniczym.
  3. Wiedza o Polsce.
  4. Diagnoza i wsparcie potrzeb dziecka z doświadczeniem migracji.
  5. Metodyka nauczania języka polskiego jako języka obcego (drugiego) w przedszkolu.
  6. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (drugiego) na pierwszym etapie edukacyjnym.
  7. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (drugiego) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
  8. Nauczanie wymowy polskiej.
  9. Nauczanie ortografii i interpunkcji polskiej.
  10. Kształcenie sprawności językowych.
  11. Gramatyka języka polskiego w ujęciu komunikacyjnym.
  12. Wybrane metody nauczania języków obcych przydatne w pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji.
  13. Rola logopedy we wspieraniu rozwoju językowego ucznia z doświadczeniem migracji.
  14. Wybrane aspekty oceniania uczniów z doświadczeniem migracji.
  15. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji.

  Informacje dodatkowe

  • Adresatami studiów są nauczyciele (przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i poloniści) chcący podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (drugiego). Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego i wykształcenia kierunkowego (filologia polska, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna).
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni realizacji zajęć: wybrane piątki, soboty, niedziele.
  • Zajęcia w formule online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Katarzyna Zioła-Zemczak

  Wykładowca Akademii WSB. Polonistka, oligofrenopedagog, konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej; od lat organizująca doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, koordynatorka sieci współpracy "Uczeń z zagranicy"; na stałe współpracująca z Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie; nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego.

  Więcej

  Magdalena Bielenin

  Wykładowca Akademii WSB. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie jako konsultant RODN "WOM" w Bielsku-Białej oraz współpracując z Akademią WSB dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z ASD oraz wadami wymowy.

  Więcej
 • Rekomendacje

  W polskich przedszkolach i szkołach od kilku lat obserwuje się wzrost liczby dzieci/uczniów przybyłych zza granicy (emigrantów lub reemigrantów). Nauczyciele i wychowawcy stają przed wyzwaniem, jakim jest nauczenie dziecka/ucznia języka polskiego nie tylko w aspekcie komunikacyjnym, ale także jako języka edukacji. Nie bez znaczenia jest również zapoznanie dziecka/ucznia z polskimi realiami oraz pomoc w procesie adaptacyjnym. Właściwa diagnoza oraz odpowiednie zaplanowane działania wspierające pomogą szybciej i łatwiej odnaleźć się w nowej sytuacji, nierzadko dla młodego człowieka trudnej i niezrozumiałej. Jak pomóc dziecku z doświadczeniem migracji? Jakie metody pracy zastosować w pracy z nim? Jak nauczyć języka polskiego, by możliwa była i komunikacja, i edukacja? Na te pytania odpowiedzą wykładowcy na kierunku "Nauczanie języka polskiego jako obcego (drugiego) ucznia/dziecka z doświadczeniem migracji", dając podstawy teoretyczne i proponując praktyczne rozwiązania nauczycielom pracującym z dziećmi/uczniami przybyłymi z zagranicy.

  Katarzyna Zioła-Zemczak
  Konsultant ds. języka polskiego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, wykładowca Akademii WSB.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 400 zł do 5 października 2021
  II 400 zł do 5 listopada 2021
  III 400 zł do 5 grudnia 2021
  IV 400 zł do 5 lutego 2022
  V 400 zł do 5 marca 2022
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2022
  VII 500 zł  do 5 września 2022
  VIII 300 zł  do 5 października 2022
  Ogółem 3500 zł  

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł
  do 30 czerwca 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji