Kierunek

BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe

3200 zł 4200 zł wykorzystaj okazję!

Zapisz się
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne realizowanych w Cieszynie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

W świecie nowych mediów i rozwijającej się technologii informacyjnej zmienia się rola bibliotek i innych instytucji książki, takich jak archiwa, księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa i placówki  oświatowe. Program studiów podyplomowych został dostosowany do potrzeb kształtującego się rynku pracy, zgodnie z wymogami społeczeństwa informacji i wiedzy. 

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne pozwalają na uzyskanie  kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, związanych z różnymi obszarami funkcjonowania i zarządzania  bibliotekami.

Obejmują każdy etap ich działalności: od podstaw prawnych, organizacji pracy, przez metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych po  usługi biblioteczne, architekturę bibliotek oraz działania marketingowe instytucji non-profit.

Słuchacze podczas studiów poznają zasady gromadzenia, opracowywania, selekcjonowania, wyszukiwania i oceny jakości informacji, a także wykorzystywania zautomatyzowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych i zasad komputeryzacji bibliotek różnych typów.

Podejmowane są zagadnienia digitalizacji i ochrony zbiorów oraz kształtowania się dziedzictwa kulturalnego (także w regionie), a także metody organizacji pracy wydawniczej, sztuki książki, projektowania publikacji elektronicznych oraz tworzenia serwisów internetowych. 

Przedstawiane są metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji (z elementami działań terapeutycznych i charakterystyką literatury współczesnej), omawiane są techniki komunikacyjne i psychologia Internetu.  

Program kierunku Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne  realizowanego przez Akademię WSB w Cieszynie obejmuje ponadto podstawy problematyki bibliologicznej, w tym historię i dziedzictwo kultury książki oraz kształtowanie się współczesnego rynku wydawniczego, księgarskiego, targów książki, a także organizację czytelnictwa.

Podstawy teoretyczne są uzupełniane o umiejętności praktyczne, wykorzystywane we współczesnych instytucjach książki.

 • Atuty

  • Słuchacze uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli pracować w bibliotekach różnego typu, także jako nauczyciele-bibliotekarze,  a także być zatrudnieni w  innych instytucjach, zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną dokumentów tradycyjnych i cyfrowych,
  • Słuchacze uzyskują także kwalifikacje do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikami oraz użytkownikami informacji,
  • nowoczesna wiedza podana w sposób praktyczny przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.
 • Program

  • Wstęp do bibliotekoznawstwa
  • Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji
  • Historia książek i bibliotek
  • Budowa i organizacja zbiorów
  • Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji
  • Zagadnienia wydawnicze i księgarskie
  • Teoria i organizacja bibliografii
  • Zbiory biblioteczne w Polsce i na świecie
  • Technologie informatyczne
  • Komputeryzacja bibliotek. Nowoczesna biblioteka szkolna
  • Nowoczesne źródła informacji
  • Współczesna literatura popularna
  • Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży
  • Marketing biblioteczny
  • Organizacja i zarządzanie archiwami tradycyjnymi i utrwalonymi w nowoczesnych technologiach 
  • Metody pracy z użytkownikiem informacji
  • Czytelnictwo i metodyka pracy z czytelnikiem
  • Metodyka pracy bibliotecznej
  • Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym
  • Praktyka

  Liczba godzin: 320 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie oraz posiadać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr hab. Jolanta Gwioździk

  Absolwentka kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz Podyplomowego Studium Tekstologiczno-Edytorskiego (Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich, 1990), doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, doktor habilitowany nauk humanistycznych  w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Jest autorką i współautorką  ponad 100 publikacji, uczestniczy w wielu zespołach eksperckich oraz polskich i międzynarodowych  programach badawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (prezes Zarządu Głównego), Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost –, Ostmittel – und Sűdosteuropafprschung, Komisji Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Komisji Historycznoliterackiej PAN, oddział w Katowicach,  Proweniencyjnej Grupy Roboczej, Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy przy Uniwersytecie Śląskim.  Zajmuje się dziejami i sztuką książki, metodologią i metodyką badań nad książką dawną, a także edytorstwem i sztuką książki. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kilku uczelniach w Polsce i zagranicą.

  Więcej

  dr hab. Dorota Siwor

  Konsultant języka polskiego w RODN „WOM” w Bielsku-Białej; redaktor pisma naukowego „Konteksty Kultury”, prezes Stowarzyszenia „Czuli barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej”; współtwórca cyklicznego festiwalu „Czuli barbarzyńcy” poświęconego współczesnej literaturze i kulturze czeskiej. Zajmuje się mityzacją w literaturze współczesnej oraz prozą najnowszą. Autorka książek W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka (2002), Tropy mitu i rytuału. O polskiej prozie współczesnej – nie tylko najnowszej (2019) oraz artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych. Redaktor i współredaktor zbiorów szkiców, między innymi: Etniczność. Tożsamość. Literatura (2010), Dwie dekady nowej (?) literatury (2011), Mosty i zasieki. Spotkania polskiej i czeskiej literatury w XX wieku (2013), Trans-fuzje. Spotkania polskiej i czeskiej kultury w XX i XXI wieku (2016), Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (2016), Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku (2017), Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach pana Cogito (2018) oraz Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2019). Publikowała w „Ruchu Literackim”, „Dekadzie Literackiej”, „Świecie i Słowie” i „Kontekstach Kultury”. Od kilkunastu lat zajmuje się także problematyką związaną z czytelnictwem dzieci i młodzieży, organizuje cykliczną imprezę dla dzieci promującą czytelnictwo: Festiwal Książki.  

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zapotrzebowanie na bibliotekarzy rośnie z każdym dniem, a bibliotekarzy jest jeszcze niewielu, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Biblioteka to przestrzeń społeczna, ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii. W nowoczesnych bibliotekach, idących z duchem czasu,  projektowane są sale warsztatowe, makerspace, a także przestrzenie, w których wciąż w ciszy i spokoju można oddać się lekturze czy nauce. Jest to praca wymarzona dla osób, które pragną pracować w spokoju i ciszy. Co więcej, niektórzy eksperci wskazują, że z kilka lat w szkole może już nie być miejsca dla tzw. „jednoprzedmiotowców”. Wszyscy muszą uczyć co najmniej dwóch przedmiotów, a najlepiej trzech. Jednym z rozwiązań dla nauczycieli, którzy chcą mieć możliwość rozwijania się nie tylko w obszarze przedmiotu, który prowadzą, jest zdobycie kwalifikacji do pracy w bibliotece.

  Dr Magdalena Kot-Radojewska
  Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji w Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2022
  II 500 zł do 5 listopada 2022
  III 500 zł do 5 grudnia 2022
  IV 500 zł do 5 lutego 2023
  V 500 zł do 5 marca 2023
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2023
  VII 500 zł do 5 września 2023
  VIII 400 zł do 5 października 2023
  Ogółem 4200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.05.2022

  Bonifikata terminowa na studia podyplomowe w wysokości 1000 zł. Liczy się czas rejestracji na studia. Zgłoś się przed 31 maja 2022

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji