Kierunek

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia są kierowane do osób, które nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne realizowane w Cieszynie mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, czyli do wykonywania zawodu surdopedagoga.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabosłyszącą. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki-rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych oraz ośrodkach wczesnej interwencji. 

 • Atuty

  • przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej
  • nabycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności, które pozwolą dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością słuchową
 • Program

  • Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
  • Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, teoria, metody, sposoby, narzędzia
  • Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie
  • Surdopsychologia
  • Surdopedagogika
  • Surdologopedia
  • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
  • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
  • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
  • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
  • Diagnostyka surdopedagogiczna
  • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
  • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
  • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową
  • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci i uczniów  z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej
  • Rewalidacja i rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową – zasady, metody i programy
  • Podstawy języka migowego
  • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty, zadania surdopedagoga
  • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Liczba godzin: 450 h zajęć dydaktycznych + 180 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym - w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
  Czas trwania: 3 semestry.
  Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki zawodowej.
  Dni odbywania się zajęć: poniedziałki, środy w godz. 16.15-20.30
  Część zajęć w formule online (Blended learning).
  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Adam Spendel

  Psycholog, socjoterapeuta, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu oraz w Zespole Szkół w Siemianowicach Śląskich. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz w udzielaniu im wsparcia.

  Więcej

  Magdalena Bielenin

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD).

  Więcej

  Agata Tańska

  Wykładowca Akademii WSB. Logopeda i surdologopeda z bogatym doświadczeniem terapeutycznym. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji, terapii i wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością słuchu.

  Więcej

  Joanna Gawlas

  Wykładowca Akademii WSB. Twórca i właściciel „Gabinetu Kompleksowej Terapii dla Dzieci i Młodzieży”.  Doświadczona terapeutka, posiadająca bogatą praktykę z zakresu prowadzenia terapii surdopedagogicznej i logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz z osobami dorosłymi. Zawodowo związana ze Szkołą  Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.  

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe pozwalają na poznanie metod i form pracy z uczniem niesłyszącym na różnych poziomach jego rozwoju.  Dają możliwość  zrozumienia specyfiki myślenia  osób głuchych, sposobu  pojmowania i rozumienia przez nich  świata. Ponadto w trakcie studiów Słuchacze poznają podstawy języka migowego - naturalnego języka osób niesłyszących.  Poznają również podstawy systemu językowo – migowego, dającego uczniowi niesłyszącemu możliwość opanowania  gramatyki języka ojczystego.

   

  Joanna Imielska-Kuś
  Surdopedagog

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2021
  II 500 zł do 5 listopada 2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 500 zł do 5 marca 2022
  V 500 zł do 5 kwietnia 2022
  VI 500 zł do 5 września 2022
  VII 300 zł do 5 października 2022
  Ogółem 3600 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.10

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji