Kierunek

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe organizowane w Cieszynie mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, czyli do wykonywania zawodu surdopedagoga.

Celem studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)  jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabosłyszącą. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki-rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika) realizowane przez Akademię WSB Cieszyn stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych oraz ośrodkach wczesnej interwencji. 

 

 • Atuty

  • przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej
  • nabycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności, które pozwolą dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością słuchową
 • Program

  • Surdopsychologia
  • Surdopedagogika
  • Surdologopedia
  • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
  • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii
   i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
  • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
  • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
  • Diagnostyka surdopedagogiczna
  • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych
   z niepełnosprawnością słuchową
  • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
  • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową 
  • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci i uczniów
   z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej
  • Rewalidacja i rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową – zasady, metody
   i programy
  • Podstawy języka migowego
  • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty, zadania surdopedagoga
  • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej


  Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym - w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego

  Czas trwania: 3 semestry.

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki zawodowej.

  Dni odbywania się zajęć: poniedziałki, środy w godz. 16.15-20.30

  Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2021
  II 500 zł do 5 listopada 2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 400 zł do 5 marca 2022
  V 400 zł do 5 kwietnia 2022
  VI 400 zł do 5 września 2022
  VII 300 zł do 5 października 2022
  Ogółem 3300 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.10

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji