Kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Integracja sensoryczna to terapia skierowana do dzieci ze specyficznymi problemami, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi. Skierowana jest do dzieci z ADHD, ADD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznych, cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera), niedowidzących i niedosłyszących, a także z upośledzeniem umysłowym. To olbrzymia pula chorób i zaburzeń, wykrywana współcześnie u bardzo wielu dzieci. Ich liczba rośnie w miarę doskonalenia i upowszechniania narzędzi diagnostycznych.

Celem zintegrowanych studiów podyplomowych I i II stopnia na kierunku Integracja sensoryczna realizowanych w Cieszynie jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw neuroanatomii, psychologii klinicznej, neurologii dziecięcej oraz teorii i praktyki integracji sensorycznej. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku Integracja Sensoryczna jakie oferuje Akademia WSB w Cieszynie słuchacze zdobywają poszerzoną wiedzę z zakresu: zagadnień związanych z teorią Integracji Sensorycznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, psychologii klinicznej, budowy i funkcjonowania zmysłów, rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu  zmysłów, metodologii wspomagania dysfunkcji dzieci, analizy i oceny prowadzonych badań, rozumienia problemów rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeń rozwoju dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, FAS, ADHD, Downa i innymi zaburzeniami rozwoju, wyposażenia warsztatu  pracy terapeuty SI.

Absolwenci studiów podyplomowych Integracja sensoryczna będą potrafili: współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, dokonać  interpretacji  zachowań wynikających z deficytów przetwarzania sensorycznego, diagnozować występujące zaburzenia u dzieci, opracowywać wyniki badań, wdrożyć do działania wsparcie metodami integracji sensorycznej, tworzyć system współpracy z rodziną i otoczeniem, wdrożyć program rehabilitacji  dziecka odpowiedni, do zdiagnozowanej   dysfunkcji wynikającej, z przeprowadzonych badań i przyjętej diagnozy.

 • Atuty

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie studiów dwustopniowych, wydany przez Akademię WSB,

  • absolwenci uzyskują tytuł Terapeuty integracji sensorycznej,

  • studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz kształcą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej,

  • studia prowadzone są przy udziale ekspertów Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej oraz certyfikowanych terapeutów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem,

  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów.

 • Program:

  1. Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego
  2. Neurologia dziecięca
  3. Psychologia kliniczna
  4. Rozwój procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka
  5. Rozwój ruchowy i psychoruchowy dziecka do 6 roku życia, w tym MFDR, SCHOPLER
  6. Budowa i funkcjonowanie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, zapachu oraz układów przedsionkowego i  proprioceptywnego
  7. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  8. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia
  9. Podstawowe założenia diagnozy SI
  10. Arkusz obserwacji integracji sensorycznej, wybrane testy diagnostyczne i kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego
  11. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami
   • mózgowym porażeniem dziecięcym,
   • niepełnosprawnością  wzrokową
   • obniżoną sprawnością intelektualną
   • dziecko ze spektrum autyzmu,
   • dzieci z zespołem wad wrodzonych,   Zespół Downa,
   • dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS
  12. Zastosowanie metody integracji sensorycznej w terapii logopedycznej
  13. Diagnoza i terapia zaburzeń SI u dzieci ze spektrum autyzmu
  14. Wspomaganie procesów sensorycznych u dzieci z różnymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
  15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
  16. Praktyka pedagogiczna

  Liczba godzin – 360 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej.

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dr n. zdr. Marta Wawrzynów

  Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka PUM w Szczecinie i UMED we Wrocławiu; logopeda i pedagog wczesnej interwencji, specj. neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (rekomendowany wykładowca PTIS), manualny, TCK, Padovan, miofunkcjonalny, kinesiotapingu, systemu MFS, instruktor masażu Shantala, dietetyk. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczeń środowiskowych i oddziaływań postawy ciała na zaburzenia orofacjalne. Obecnie prowadzi badania na temat skuteczności systemu MFS wykorzystywanego w specjalistycznej terapii dzieci. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji Dzieci z zA i ASD, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu; autorka licznych publikacji naukowych.

  Więcej

  mgr Barbara Chrustek-Kusz

  Nauczyciel dyplomowany, knezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 204/II) Członek PTIS nr 129. Autorka cyklu artykułów „ŚWIAT ZMYSŁÓW – tajemnica szczęśliwego życia…”, publikacji edukacyjno- terapeutycznej „Akademia ruchu- archetypy ruchowe”. Współpracuje z placówkami oświatowymi i szkoleniowymi prowadząc wykłady w ramach konferencji organizowanych dla nauczycieli i rodziców. Rekomendowany wykładowca PTIS.

  Więcej

  mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

  Terapeuta wielofunkcyjny zaburzeń neurorozwojowych dzieci, wykładowca akademicki, pedagog specjalny, terapeuta widzenia Vision Therapy (wg dr Willis Clem Maples’ a). Moderator trudnych zachowań w szkołach i przedszkolach, terapeuta SI, w trakcie certyfikowania na Skrinera HANDLE w The HANDLE Institut. Na co dzień wspiera rodziny w procesie terapeutycznym oraz terapeutów w pracy funkcjonalnej. Współautorka książek dla terapeutów i lekarzy.

  Więcej

  dr n. med. Małgorzata Klecka

  Doktor nauk medycznych, absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowice, Wydział Lekarski), psychoterapeutka rodzinna. Specjalista diagnostyki FAS/FASD, terapeutka traumy – podejście psychofizjologiczne w nurcie SE. Prekursorka badań nad FAS w Polsce, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Liczne wyniki badań wskazują, że problemy z integracją sensoryczną może mieć nawet 45 % dzieci. Dlatego tak ważna jest rola terapeuty sensorycznego, którego działania mają wpływ zdolność dziecka do właściwego odczuwania i reagowania na bodźce dostarczane z otoczenia i ciała. Niewątpliwie zawód terapeuty SI ma przed sobą obiecujące perspektywy. Studia podyplomowe prowadzone są przy udziale ekspertów, certyfikowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Atutem ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych jest uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatu zdobytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

  Dr n. zdr. Marta Wawrzynów
  Rekomendowany wykładowca PTIS

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada  2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 stycznia 2022
  V 800 zł do 5 lutego 2022
  VI 800 zł do 5 marca 2022
  VII 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 5 100 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  BONIFIKATA DO 31.10

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł

  Więcej

  PROMOCJA "ABSOLWENT"

  Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
  w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  Więcej

  BONIFIKATA RODZINNA

  Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  BONIFIKATA DLA FIRM

  Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

  Więcej

  PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

  Więcej
Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji