Kierunek

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ – SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE | CIESZYN

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 • Atuty kierunku

  • Warsztatowa forma zajęć,
  • Doświadczona kadra dydaktyczna,
  • Udział w wizytach studyjnych.
 • Praca

  Studia adresowane są do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

  KwaIifikacje i kompetencje:
  Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

  Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

  Miejsce realizacji specjalizacji:

  Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300  Dąbrowa Górnicza

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 lutego 2022
  V 700 zł do 5 marca 2022
  VI 400 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

BONIFIKATA DO 31.10

Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł

Więcej

PROMOCJA "ABSOLWENT"

Absolwenci Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu
w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

Więcej

BONIFIKATA RODZINNA

Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

Więcej

BONIFIKATA DLA FIRM

Pracownicy firm i instytucji stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji) otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego)

Więcej

PROMOCJA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe

Więcej
 • Cel

  Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

 • Uczestnicy

  • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
  • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
  • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami,
  • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
  • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
  • Pracownicy socjalni.
 • Kwalifikacje i kompetencje

  Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

  Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

  Miejsce realizacji specjalizacji:

  Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300  Dąbrowa Górnicza

 • Wykładowcy

  Bożena Borowiec –  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2014-2018). Obecnie II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. 

  dr Anna Zasada-Chorab – doktor nauk humanistycznych. Wykładowca akademicki wyższych uczelni. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Polityki i Pracy w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz ekonomii społecznej. 

  dr Michał Szyszka – adiunkt w Akademii WSB. Pasjonat mediów i nowych technologii. Zajmuje się komunikacją społeczną i medialną w polityce społecznej. Prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie możliwości wykorzystywania mediów oraz narzędzi komunikacyjnych w instytucjach pomocowych oraz non-profit, a szerzej w procesie pomocy i integracji społecznej. Autor wielu publikacji naukowych, w tym jedynego w Polsce podręcznika public relations dla pracowników instytucji pomocy społecznej. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych. 

  Grzegorz Machalica – pedagog, specjalista z zakresu pieczy zastępczej i pracy socjalnej, wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wyższych uczelni, koordynator Complex of Silesian International Schools w Katowicach. Jako ekspert współpracujący z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej brał udział w opracowaniu treści i wytycznych do programów szkoleń specjalizacyjnych w zawodzie pracownik socjalny. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji, krajowych oraz zagranicznych wyjazdów studyjnych i projektów międzynarodowych.

 • Program

  1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
  2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne: 
   • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
   • zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
   • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
   • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
   • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
   • kontrola zarządcza.
  3. Elementy etyki,
  4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
  5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
  6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
  7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
  8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations,
  9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
  10. Stres i wypalenie zawodowe,
  11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
  12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacje dodatkowe

  Liczba godzin: 265

  Czas trwania: 2 semestry

  Dni odbywania się zajęć: soboty i niedziele

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się pisemnymi egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki, złożeniem pracy końcowej oraz egzaminem ustnym

  Koszt studiów: 3 700 zł

  KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

  tel. 32 295 93 10

  tel. 32 295 93 12

  tel. 32 295 93 11

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji