Kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Zaburzenia integracji sensorycznej prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych, czy społecznych dziecka. Oznacza to po prostu, że zmysły dziecka niewłaściwie ze sobą współpracują i trzeba im pomóc. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki przeznaczone  są dla nauczycieli, pedagogów, nauczycieli  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

Studia wyposażają absolwentów w wiedzę i kompetencje do prowadzenia procesu terapeutycznego. Po ukończeniu kierunku student przygotowany jest do przeprowadzania konsultacji i diagnozy integracji sensorycznej. Dodatkowym atutem jest umiejętność diagnozy i terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Wskazania do jej prowadzenia to m.in.: problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. ubieranie się, zapinanie guzików; unikanie czynności  manualnych np. rysowania,  lepienia z plasteliny; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej; problemy z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, niemożność skoordynowania obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych czy nieprawidłowa postawa ciała.

 • Atuty

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat potwierdzający uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej
  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki
  • studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz kształcą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej
  • dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki
 • Program

  1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  2. Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
  3. Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
  6. Zachowania trudne podczas terapii
  7. Teoria Integracji Sensorycznej
  8. Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
  9. Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
  10. Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
  11. Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
  12. Lateralizacja
  13. Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
  14. Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
  15. Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
  16. Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
  17. Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
  18. Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
  19. Praksja i dyspraksja
  20. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
  21. Wywiad z rodzicem
  22. Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
  23. Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
  24. Obserwacja Kliniczna
  25. Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
  26. Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
  27. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
  28. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
  29. Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
  30. Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
  31. Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
  32. Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
  33. Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  34. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
  35. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
  36. Studium przypadków
  37. Praktyka zawodowa

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele
  • Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Katarzyna Świstuń

  Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki I i II stopnia, diagnosta FASD , pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Empathy Dolls. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie. W swojej pracy kieruje się dewizą A.J Ayres „Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby  ona najlepsze skutki”.

  Więcej

  lek. Anna Stachura

  Neurologopeda. Od 10 lat zafascynowana możliwościami terapii neurobiologicznej, którą wykorzystuje w pracy w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre Miejsce” w Knurowie. Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim  pracowała  w Szpitalach w Polsce i w Irlandii ostatnio  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Intensywnej Terapii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko  w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedry i Zakładu Anatomii Topograficzej i Opisowej  SUM.

  Więcej

  dr Krzysztof Fabian

  Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doktor nauk o kulturze fizycznej w zakresie Fizjoterapii. Z-ca Kierownika Działu Fizjoterapii Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju. Absolwent licznych kursów podyplomowych, m.in. medycyny ortopedycznej wg Cyriaxa, metody PNF, IASTM. Specjalizuje się w zakresie fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, diagnostyce i terapii wad postawy, ze szczególnym uwzględnieniem skolioz. Szczególnie zainteresowany diagnostyką narządu ruchu człowieka, diagnozą różnicową oraz biomechaniką kliniczną. Jest autorem publikacji i wystąpień naukowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Trudnościom z zakresu integracji sensorycznej towarzyszą często też problemy szkolne i emocjonalne. Dlatego ważne jest aby dziecko było odpowiednio wsparte opieką terapeuty integracji sensorycznej. Celem studiów Integracja sensoryczna z terapią ręki jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze terapeuty Integracji sensorycznej.  Student zostaje przygotowany do samodzielnej obserwacji dziecka, stosowania terapii i przeprowadzania pełnej diagnozy zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.  

  mgr Katarzyna Świstuń
  Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.
  Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 marca 2023
  II 800 zł do 5 kwietnia 2023
  III 800 zł do 5 maja 2023
  IV 800 zł do 5 października 2023
  V 700 zł do 5 listopada 2023
  VI 600 zł do 5 grudnia 2023
  VII 600 zł do 5 lutego 2024
  VIII 600 zł do 5 marca 2024
  Ogółem 6000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Oliwia Dróżdż
  e-mail: odrozdz@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji