Dofinansowanie do kosztów kształcenia - Program Aktywny Samorząd

"Aktywny samorząd" w 2024 roku

Kliknij poniżej:

Dofinansowanie do studiów z PFRON

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II
Uwaga! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze  stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ustęp 2 oraz ustęp 4 programu: Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca.

Wnioski przyjmujemy do:

31 marca 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
10 października 2024 roku - jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.
Wysokość dofinansowania
Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia
Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
550 zł - w przypadku, gdy ponosisz koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
330 zł – w przypadku, gdy posiadasz aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
330 zł – w przypadku, gdy pobierasz naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
220 zł – w przypadku, gdy studiujesz w przyspieszonym trybie;
330 zł – w przypadku, gdy jesteś osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
330 zł – w przypadku, gdy korzystasz z usług tłumacza języka migowego,
880 zł – w przypadku, gdy posiadasz podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożysz wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko jeśli korzystasz z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
550 zł – w przypadku, gdy w poprzednim semestrze pobierałeś/pobierałaś lub aktualnie pobierasz naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).
Jeśli studiujesz jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość Twojego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych
Dofinansowanie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego przekażemy po zawarciu umowy dofinansowania.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przekażemy po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Ciebie semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że uczęszczałeś/uczęszczałaś na zajęcia objęte planem (programem) studiów (nauki).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami) jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Ciebie maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dotyczącymi jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania
Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę (uczelnię) w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobierasz naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem z naszych środków w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)
Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego jesteś zobowiązany/zobowiązana tylko gdy jesteś zatrudniony/zatrudniona (co najmniej 10% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 60%).

Udziału własnego w kosztach czesnego (10%) nie musisz wnosić, jeśli Twój przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Koszty czesnego poniesione przed zawarciem umowy dofinansowania możemy zrefundować tylko jeśli dotyczą aktualnie trwającego roku szkolnego (akademickiego).

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ustępie 19 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:
jeśli masz wszczęty przewód doktorski, a nie jesteś doktorantem/doktorantką szkoły doktorskiej lub uczestnikiem/uczestniczką studiów doktoranckich, to przysługuje Ci wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (przykładowo: w trakcie urlopu dziekańskiego lub zdrowotnego),
decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
jeśli w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależne od Ciebie (np. stan zdrowia) - nie uczęszczałeś/uczęszczałaś na zajęcia objęte planem (programem) studiów (nauki), a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizowałeś/realizowałaś przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany/zobowiązana jesteś do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze (półroczu).
Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

Wkrótce zostaną opublikowane informacje dotyczące wnioskowania o środki z PFRON na rok 2024.

Dotychczasowe zasady opisane są poniżej:

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2023 r. – MODUŁ II FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością informuje wszystkich studentów posiadających orzeczoną niepełnosprawność o możliwości ubiegania się o dofinansowanie/refundację kosztów nauki na poziomie wyższym. W ramach Modułu II w roku 2023 termin naboru wniosków rozpoczął się z dniem 1 marca 2023 upływa:

 • z dniem 31 marca 2023 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 – istnieje możliwość podjęcia przez Realizatora (MOPS) decyzji o przywróceniu terminu złożenia wniosku.
 • z dniem 10 października 2023 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024.

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie MOPS lub w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW w przypadku, gdy  Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-PUAP.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej -  publiczna lub niepubliczna uczelnia, w tym szkoła doktorska działająca zg. z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub uczelnia zagraniczna, a także szkoła wyższa i wyższe seminarium duchowne (tj. studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (IIIst.) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacoojonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczoirowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu ) lub szkole doktorskiej lub szkole policealnej (publiczna lub niepubliczna szkoła działająca zg. z ustawą Prawo oświatowe) lub  kolegium (tj. kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckim.

Informacje o programie „Aktywny samorząd” można pozyskać na stronie internetowej www.pfronorg.pl lub www.mops.com.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dąbrowa Górnicza, Aleja Piłsudskiego 2, bądź po numerami telefonów: 571-332-331, 571-332-332, 571-332-333.

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuacja realizacji modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej
 • w kolegium
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)  już od dnia 1 marca 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

 • do dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.650 zł - dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.400 zł,
 3. Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o kwotę:

 • 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł - w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny tj.:

 • do 50% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki
 • w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Sposób złożenia wniosku o dofinasowanie:

Osoba z niepełnosprawnością będąca studentem samodzielnie składa wniosek do właściwej gminy, zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Wniosek o dofinansowanie jest składany za pomocą systemu SOW- System Obsługi Wsparcia (Platforma obsługi wniosków PFRON), w celu poprawnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Przedstawiona informacja na temat możliwości dofinansowania do kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II Programu Aktywny Samorząd została sporządzona na podstawie:

 • Załącznika do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON  z dnia 02 lutego 2023 r.
 • Informacji umieszczonej na stronie internetowej PFRON

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu oraz sposobie złożenia wniosku dostępne są na stronie PFRON „Aktywny samorząd” w 2023 roku”: KLIKNIJ