Dofinansowanie do kosztów kształcenia - Program Aktywny Samorząd

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuacja realizacji modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej
 • w kolegium
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)  już od dnia 1 marca 2023 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

 • do dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1.650 zł - dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.400 zł,
 3. Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony o kwotę:

 • 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł - w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (także w formie hybrydowej).

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny tj.:

 • do 50% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki
 • w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich (szkół doktorskich) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Sposób złożenia wniosku o dofinasowanie:

Osoba z niepełnosprawnością będąca studentem samodzielnie składa wniosek do właściwej gminy, zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Wniosek o dofinansowanie jest składany za pomocą systemu SOW- System Obsługi Wsparcia (Platforma obsługi wniosków PFRON), w celu poprawnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Przedstawiona informacja na temat możliwości dofinansowania do kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II Programu Aktywny Samorząd została sporządzona na podstawie:

 • Załącznika do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON  z dnia 02 lutego 2023 r.
 • Informacji umieszczonej na stronie internetowej PFRON

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu oraz sposobie złożenia wniosku dostępne są na stronie PFRON „Aktywny samorząd” w 2023 roku”: KLIKNIJ

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji