Kierunek

ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI – STUDIA KWALIFIKACYJNE NOWOŚĆ – ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • USTAWA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Studia podyplomowe Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne wyposażają Absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Obejmują przygotowanie merytoryczne, praktyczne oraz przygotowanie z dydaktyki szczegółowej w zakresie przedmiotu etyka i filozofia uprawniające do prowadzenia lekcji z etyki na II, III i IV etapie kształcenia oraz filozofii na IV etapie kształcenia.

Słuchacze wzbogacą swoje umiejętności o trening kreatywności czy warsztaty coachingowe
z obszaru filozofii życia. Podczas zajęć podejmowane są zagadnienia m.in. z zakresu: etyki, filozofii, bioetyki, praw dziecka czy moralności.

Studia podyplomowe Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne gwarantują rozwinięcie potencjału zawodowego w pracy nauczyciela, który pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy i pozyskać nowe uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów.

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych, nauczycieli, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie nauczania etyki i filozofii, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 • ATUTY

  • Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi.
  • Praktyczne wskazówki, jak uczyć i  oceniać uczniów podczas zajęć z etyki i filozofii.
  • Szczególny nacisk położony na metodykę pracy z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących uczniów.
  • Uwzględnienie kontekstu kulturowo-psychologiczno-socjologicznego w pracy z dzieckiem.
  • Zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów.
 • PROGRAM

  1. Wstęp do etyki ogólnej (historia doktryn etycznych, współczesne nurty w etyce)
  2. Podstawy bioetyki
  3. Wstęp do filozofii (Podstawy filozofii, wybrane zagadnienia filozofii współczesnej, elementy logiki)
  4. Psychologiczne koncepcje człowieka
  5. Psychologia moralności
  6. Podstawy dydaktyki – (Dydaktyka etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, warsztat dydaktyczny nauczyciela etyki i filozofii, dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej,
  7. metodyka etyki środowiskowej)
  8. Interpretacja i analiza tekstów źródłowych
  9. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
  10. Antropologia filozoficzna, a etyka
  11. Myślenie krytyczne
  12. Trening antydyskryminacyjny
  13. Drama w dydaktyce etyki i filozofii
  14. Etyka nowych mediów
  15. Prawa dziecka
  16. Etyka społeczna i polityczna
  17. Filozofia dialogu
  18. Elementy filozofii kultury i sztuki
  19. Etyka zawodu nauczyciela (Etyka nauczycielska)
  20. Warsztaty coachingowe – filozofia życia
  21. Trening kreatywności
  22. Praktyka

  Liczba godzin dydaktycznych: 380 (praktyka pedagogiczna 90 godz.)

  Informacje dodatkowe

  • Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające kwalifikacje pedagogiczne.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki.
  • Dni realizacji zajęć: soboty, niedziele (godz. 08.00-16.00) oraz wybrane piątki (godz. 16.00-20.30).
  • Zajęcia w formule online.
  • Praktyka realizowana w wymiarze 2 x 45 h w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

  W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr n. zdr. Tomasz Grad

  Wykładowca Akademii WSB, konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Ukończył m.in. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menadżer Sportu, kurs kwalifikacyjny z andragogiki. Metodyk i ekspert prawa oświatowego. Specjalista z zakresu skutecznej negocjacji, członek Polskiej Korporacji Menadżerów, wieloletni członek wojewódzkich i ministerialnych komisji dyscyplinarnych. Autor ponad 30 publikacji, redaktor naczelny kwartalnika „Kurier Zagłębia”. Koordynator i kierownik kilku projektów unijnych.

  Więcej

  Mirella Zajega

  dr n. hum. Mirella Zajega

  Konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, dr n. hum. w dyscyplinie filozofia (Akademia Ignatianum, Kraków), mgr filologii polskiej (Uniwersytet Śląski), ukończyła m.in. studia podyplomowe z Wiedzy o kulturze i etyki oraz Zarządzanie oświatą. Trener ds. oświaty i zarządzania, prowadzi szkolenia dotyczące nowoczesnej edukacji, organizuje konferencje, warsztaty edukacyjno- rozwojowe, prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych, autorka recenzji, artykułów w czasopismach naukowych, współpracuje z „Forum Nauczycieli”.

  Więcej

  Edyta Nowak - Żółty

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Prodziekan Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discovery – wykorzystuje testy tej metody do pracy z klientem. Od 15 lat jest  czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca.

  Więcej

  Elżbieta Kowacka

  Wykładowca akademicki, trener kompetencji społecznych, pedagog, pedagog specjalny, przedsiębiorca. Doktorantka w dyscyplinie pedagogika. Specjalizuje się w skutecznej komunikacji międzyludzkiej, pracy zespołowej, planowaniu i realizowaniu celów osobistych i zawodowych z zachowaniem norm etycznych. Swoją wiedzę uzupełnia o aktualne trendy występujące na rynku pracy.

  Więcej
 • REKOMENDACJE

  W obliczu reformy oświaty oraz zapowiedzi MEIN dotyczących zmian ws. realizacji przedmiotu etyka,  każda placówka oświatowa stoi przed wyzwaniami związanymi z realizacją procesów kształcenia w taki sposób, by sprostać dynamicznym zmianom i oczekiwaniom społecznym, a także zainteresowaniom dzieci. Wprowadzanie nowatorskich, aktywnych metod pracy, rozwijanie twórczego myślenia, podmiotowe traktowanie wychowanków oraz indywidualne podejście do każdego, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron, talentów i ograniczeń – to ważne zadania współczesnego nauczyciela. W ramach kwalifikacyjnych studiów z etyki, nauczyciele uzyskają pełne uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych  z  tego przedmiotu, wzbogacone dodatkowo o kompetencje z filozofii.  

  dr n. zdr. Tomasz Grad 
  Pełnomocnik Rektora ds. praktyk pedagogicznych 
  wykładowca AWSB w Dąbrowie Górniczej 

 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 marca 2024
  II 600 zł do 5 kwietnia 2024
  III 600 zł do 5 maja 2024
  IV 600 zł do 5 października 2024
  V 600 zł do 5 listopada 2024
  VI 600 zł do 5 grudnia 2024
  VII 600 zł do 5 lutego 2025
  VIII 500 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 000 zł  

   

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • KONTAKT

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88

  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl