Kierunek

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ (SURDOPEDAGOGIKA) - STUDIA KWALIFIKACYJNE DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH | NYSA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, czyli do wykonywania zawodu surdopedagoga.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabosłyszącą. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki-rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych oraz ośrodkach wczesnej interwencji. 

 • Atuty

  • przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej
  • nabycie przez Słuchaczy wiedzy i umiejętności, które pozwolą dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością słuchową
 • PARTNER

  Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum (ECES Vademecum) Nysa, ul. Poznańska 1 działa od 1 stycznia 2009 roku, chociaż właściciel tej firmy edukacyjnej dr Bożena Węcka zdobywała doświadczenie w edukacji pracując  w instytucjach z nią związanych od 1982 roku. ECES Vademecum działa głównie na terenie województwa opolskiego i województw ościennych. Tworzą ją: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Policealna dla dorosłych, Liceum dla dorosłych. Dodatkowo Vademecum współpracuje z 3 uczelniami wyższymi w tym także z  Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

  Wiodącą działalnością  ECES Vademecum jest działalność edukacyjna prowadzona na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnych z założeniami zreformowanego systemu oświaty. ECES Vademecum jest także organizatorem kursów zawodowych, warsztatów, szkoleń z różnych dziedzin.

  Potencjał techniczny ECES Vademecum to budynek w Nysie, przy ulicy Poznańskiej 1. Przebudowany i zmodernizowany składa się z trzech kondygnacji o powierzchni 1450 m2. W budynku mieści  się 14 sal do prowadzenia zajęć w tym także studia nagrań do zajęć zdalnych. Dodatkowo do dyspozycji studentów są: biblioteka, strefy rekreacyjne: wewnętrzna i zewnętrzna. W budynku jest dostępny Internet bezprzewodowy (łącza światłowodowe).

  Kadra dydaktyczna (136 wykładowców) prowadząca zajęcia w ECES Vademecum, rekrutuje się z uczelni wyższych co jest gwarantem akademickiej jakości nauczania. Ponadto zajęcia prowadzą także praktycy: metodycy, dyrektorzy bibliotek, szkół i przedszkoli, psychologowie, pedagodzy.

  Potencjał społeczny wynika z wieloletniej działalności ECES Vademecum na niwie edukacyjnej. Współpraca z 3 uczelniami wyższymi oraz własne firmy edukacyjne są potężnym orędziem na drodze zaspokajania potrzeb edukacyjnych województwa opolskiego i województw ościennych. ECES Vademecum to także organizator dużych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconych dialogom międzykulturowym. Zorganizowano do tej pory 10 wieczorów kultury krajów śródziemnomorskich. Na niwie naukowej ECES Vademecum jest organizatorem Europejskich Dni Nauki, skierowanych są do różnych grup społecznych: nauczycieli, przedstawicieli biznesu, pracowników administracji, służby zdrowia i wielu innych.

  ECES Vademecum jest wysoko notowane przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, odbiorców oferty edukacyjnej, wykładowców, partnerów. Dnia 1 wrzesień 2019 r. - Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum otrzymała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty na kolejne 5 lat, dnia 5 październik 2018 r. – ECES Vademecum otrzymało podziękowanie w formie kryształu okolicznościowego z okazji XX-lecia Powiatu Nyskiego za wzorową współpracę, okazaną pomoc i wspieranie Zarządu i Rady Powiatu w realizacji ich zadań. Od lat zajmuje czołowe miejsca w konkursie Orły Edukacji czy Firma Godna Zaufania.

  Adres:

  Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

  48-300 Nysa, ul. Poznańska 1, tel. 77435 12 54

  www.poznanska.nysa.pl www.vademecum.nysa.pl

 • Program

  • Surdopsychologia
  • Surdopedagogika
  • Surdologopedia
  • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
  • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
  • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
  • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
  • Diagnostyka surdopedagogiczna
  • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
  • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
  • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
  • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową 
  • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
  • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej
  • Rewalidacja i rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową – zasady, metody i programy
  • Podstawy języka migowego
  • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty, zadania surdopedagoga
  • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadających wyższe wykształcenie wraz z przygotowaniem pedagogicznym - w procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki zawodowej.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Gorczyca Magdalena

  Surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju – absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praktyk z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, oraz w Promyku Nadziei – firmie oferującej specjalistyczną pomoc i terapię dla dzieci i młodzieży. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, logopedii, a także terapii pedagogicznej.

  Więcej

  Mikulska Izabela

  Tłumacz języka migowego PJM, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi, psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie surdopedagogiki.

  Więcej

  Dudzik Iwona

  Od 24 lat Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, Logopeda, doradca metodyczny, prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, surdopedagogiczną, pedagogiczną, posiada doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli w obszarach edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wykładowca akademicki.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe pozwalają na poznanie metod i form pracy z uczniem niesłyszącym na różnych poziomach jego rozwoju.  Dają możliwość  zrozumienia specyfiki myślenia  osób głuchych, sposobu  pojmowania i rozumienia przez nich  świata. Ponadto w trakcie studiów Słuchacze poznają podstawy języka migowego - naturalnego języka osób niesłyszących.  Poznają również podstawy systemu językowo – migowego, dającego uczniowi niesłyszącemu możliwość opanowania  gramatyki języka ojczystego.

  Joanna Imielska-Kuś
  Surdopedagog

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2023
  II 600 zł do 5 listopada 2023
  III 500 zł do 5 grudnia 2023
  IV 500 zł do 5 marca 2023
  V 600 zł do 5 kwietnia 2024
  VI 500 zł do 5 września 2024
  VII 500 zł do 5 października 2024
  Ogółem 4000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Promocje

  Bonifikaty terminowe:*

  - przy zapisie w terminie od 15.05.2023 r. do 20.06.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 1000 zł.;

  - przy zapisie w terminie od 21.06.2023 r. do 20.07.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 700 zł.;

  - przy zapisie w terminie od 21.07.2023 r. do 20.08.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 500 zł;

  - przy zapisie w terminie od 21.08.2023 r. do 20.09.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 300 zł;

  Bonifikaty:

  - Bonifikata w wysokości 20 % czesnego dla Absolwentów WSB, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  - Bonifikata z tytułu wyboru dwóch kierunków studiów podyplomowych - kandydaci przy wyborze drugiego kierunku studiów podyplomowych otrzymuje zniżkę w wysokości 50% od kwoty czesnego (zniżka dotyczy kierunku o niższym czesnym);

  - Bonifikata dla pracowników instytucji oświatowych - pracownicy instytucji oświatowych stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników instytucji otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

  - Bonifikata rodzinna - słuchacze studiów podyplomowych, którzy z członkiem rodziny tj. ojcem, matką, synem, córką, bratem, siostrą, mężem, żoną równocześnie podejmują naukę w Akademii WSB, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument;

  * Zniżka nie obowiązuje na kierunku "Logopedia"

 • Kontakt

  PDN Vademecum Nysa
  Koordynator Magdalena Ziółkowska
  * tel. 77 409 04 58
  * tel. 77 435 12 54 w.23
  * tel. kom. 691 564 567
  * e-mail: dos@poznanska.nysa.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji