Kierunek

INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ RĘKI | NYSA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Zaburzenia integracji sensorycznej prowadzą często do problemów komunikacyjnych, emocjonalnych, czy społecznych dziecka. Oznacza to po prostu, że zmysły dziecka niewłaściwie ze sobą współpracują i trzeba im pomóc. Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej z terapią ręki przeznaczone  są dla nauczycieli, pedagogów, nauczycieli  pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

Studia wyposażają absolwentów w wiedzę i kompetencje do prowadzenia procesu terapeutycznego. Po ukończeniu kierunku student przygotowany jest do przeprowadzania konsultacji i diagnozy integracji sensorycznej. Dodatkowym atutem jest umiejętność diagnozy i terapii ręki. Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej czyli ruchów precyzyjnych dłoni i palców. Wskazania do jej prowadzenia to m.in.: problemy z czynnościami samoobsługowymi, np. ubieranie się, zapinanie guzików; unikanie czynności  manualnych np. rysowania,  lepienia z plasteliny; obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej; problemy z wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnych ruchów, niemożność skoordynowania obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych czy nieprawidłowa postawa ciała.

 • Atuty

  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat potwierdzający uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej
  • słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki
  • studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz kształcą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
  • zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej
  • dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki
 • Partnerzy

  Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum (ECES Vademecum) Nysa, ul. Poznańska 1 działa od 1 stycznia 2009 roku, chociaż właściciel tej firmy edukacyjnej dr Bożena Węcka zdobywała doświadczenie w edukacji pracując  w instytucjach z nią związanych od 1982 roku. ECES Vademecum działa głównie na terenie województwa opolskiego i województw ościennych. Tworzą ją: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Szkoła Policealna dla dorosłych, Liceum dla dorosłych. Dodatkowo Vademecum współpracuje z 3 uczelniami wyższymi w tym także z  Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

  Wiodącą działalnością  ECES Vademecum jest działalność edukacyjna prowadzona na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnych z założeniami zreformowanego systemu oświaty. ECES Vademecum jest także organizatorem kursów zawodowych, warsztatów, szkoleń z różnych dziedzin.

  Potencjał techniczny ECES Vademecum to budynek w Nysie, przy ulicy Poznańskiej 1. Przebudowany i zmodernizowany składa się z trzech kondygnacji o powierzchni 1450 m2. W budynku mieści  się 14 sal do prowadzenia zajęć w tym także studia nagrań do zajęć zdalnych. Dodatkowo do dyspozycji studentów są: biblioteka, strefy rekreacyjne: wewnętrzna i zewnętrzna. W budynku jest dostępny Internet bezprzewodowy (łącza światłowodowe).

  Kadra dydaktyczna (136 wykładowców) prowadząca zajęcia w ECES Vademecum, rekrutuje się z uczelni wyższych co jest gwarantem akademickiej jakości nauczania. Ponadto zajęcia prowadzą także praktycy: metodycy, dyrektorzy bibliotek, szkół i przedszkoli, psychologowie, pedagodzy.

  Potencjał społeczny wynika z wieloletniej działalności ECES Vademecum na niwie edukacyjnej. Współpraca z 3 uczelniami wyższymi oraz własne firmy edukacyjne są potężnym orędziem na drodze zaspokajania potrzeb edukacyjnych województwa opolskiego i województw ościennych. ECES Vademecum to także organizator dużych imprez kulturalnych o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconych dialogom międzykulturowym. Zorganizowano do tej pory 10 wieczorów kultury krajów śródziemnomorskich. Na niwie naukowej ECES Vademecum jest organizatorem Europejskich Dni Nauki, skierowanych są do różnych grup społecznych: nauczycieli, przedstawicieli biznesu, pracowników administracji, służby zdrowia i wielu innych.

  ECES Vademecum jest wysoko notowane przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, odbiorców oferty edukacyjnej, wykładowców, partnerów. Dnia 1 wrzesień 2019 r. - Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum otrzymała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty na kolejne 5 lat, dnia 5 październik 2018 r. – ECES Vademecum otrzymało podziękowanie w formie kryształu okolicznościowego z okazji XX-lecia Powiatu Nyskiego za wzorową współpracę, okazaną pomoc i wspieranie Zarządu i Rady Powiatu w realizacji ich zadań. Od lat zajmuje czołowe miejsca w konkursie Orły Edukacji czy Firma Godna Zaufania.

  Adres:

  Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum

  48-300 Nysa, ul. Poznańska 1, tel. 77435 12 54

  www.poznanska.nysa.pl www.vademecum.nysa.pl

 • Program

  1. Anatomia z fizjologia człowieka
  2. Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
  3. Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
  4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
  5. Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
  6. Zachowania trudne podczas terapii
  7. Teoria Integracji Sensorycznej
  8. Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
  9. Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
  10. Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
  11. Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
  12. Lateralizacja
  13. Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
  14. Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
  15. Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
  16. Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
  17. Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
  18. Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
  19. Praksja i dyspraksja
  20. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
  21. Wywiad z rodzicem
  22. Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
  23. Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
  24. Obserwacja Kliniczna
  25. Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
  26. Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
  27. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
  28. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
  29. Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
  30. Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
  31. Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
  32. Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
  33. Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
  34. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
  35. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
  36. Studium przypadków
  37. Praktyka zawodowa

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii - studium przypadku
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Rekomendacje

  Trudnościom z zakresu integracji sensorycznej towarzyszą często też problemy szkolne i emocjonalne. Dlatego ważne jest aby dziecko było odpowiednio wsparte opieką terapeuty integracji sensorycznej. Celem studiów Integracja sensoryczna z terapią ręki jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do pracy w charakterze terapeuty Integracji sensorycznej.  Student zostaje przygotowany do samodzielnej obserwacji dziecka, stosowania terapii i przeprowadzania pełnej diagnozy zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.  

  mgr Katarzyna Świstuń
  Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.
  Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2023
  II 800 zł do 5 listopada 2023
  III 800 zł do 5 grudnia 2023
  IV 800 zł do 5 lutego 2024
  V 800 zł do 5 marca 2024
  VI 800 zł do 5 kwietnia 2024
  VII 800 zł do 5 września 2024
  VIII 600 zł do 5 października 2024
  Ogółem 6500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Promocje

  Bonifikaty terminowe:*

  - przy zapisie w terminie od 15.05.2023 r. do 20.06.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 1000 zł.;

  - przy zapisie w terminie od 21.06.2023 r. do 20.07.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 700 zł.;

  - przy zapisie w terminie od 21.07.2023 r. do 20.08.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 500 zł;

  - przy zapisie w terminie od 21.08.2023 r. do 20.09.2023 r. przysługuje bonifikata w wysokości 300 zł;

  Bonifikaty:

  - Bonifikata w wysokości 20 % czesnego dla Absolwentów WSB, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki;

  - Bonifikata z tytułu wyboru dwóch kierunków studiów podyplomowych - kandydaci przy wyborze drugiego kierunku studiów podyplomowych otrzymuje zniżkę w wysokości 50% od kwoty czesnego (zniżka dotyczy kierunku o niższym czesnym);

  - Bonifikata dla pracowników instytucji oświatowych - pracownicy instytucji oświatowych stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników instytucji otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu;

  - Bonifikata rodzinna - słuchacze studiów podyplomowych, którzy z członkiem rodziny tj. ojcem, matką, synem, córką, bratem, siostrą, mężem, żoną równocześnie podejmują naukę w Akademii WSB, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument;

  * Zniżka nie obowiązuje na kierunku "Logopedia"

 • Kontakt

  PDN Vademecum Nysa
  Koordynator Magdalena Ziółkowska
  * tel. 77 409 04 58
  * tel. 77 435 12 54 w.23
  * tel. kom. 691 564 567
  * e-mail: dos@poznanska.nysa.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji