A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

PODYPLOMOWE STUDIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PUBLICZNYMI - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 31 lipca 2024 r. bonifikata 800 zł

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

* Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony.

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej i Zarządzania Zasobami Publicznymi kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w administracji publicznej. Celem studiów jest również podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także osób zamierzających podjąć pracę w strukturach administracyjnych. Ponadto studia dając możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania sektora publicznego w tym w zakresie procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego, zasad i uwarunkowań przymusowego wykonywania obowiązków pochodzących z decyzji administracyjnych oraz zasad i trybu zaskarżania do sądu administracyjnego rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym.

 • ATUTY

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi dotyczących form działania organów administracji publicznej oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych. Dla osób pracujących w administracji publicznej studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla pozostałych mogą stanowić uzasadnienie merytoryczne do uzyskania zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

  Oto główne cele tego programu:

  • rozwinięcie wiedzy na temat administracji publicznej: Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury, funkcji i procesów administracji publicznej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, społecznych i ekonomicznych;
  • zdobywanie umiejętności zarządzania: Program ma na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania w strukturach administracji publicznej, w tym umiejętności planowania, organizacji, kierowania i kontroli;
  • zrozumienie procesów polityki publicznej: Studia mają na celu zapewnienie zrozumienia procesów tworzenia, implementacji i ewaluacji polityki publicznej;
  • zapoznanie z prawem administracyjnym: Program ma na celu zapewnić solidne podstawy z zakresu prawa administracyjnego, zrozumienie procedur i zasad działania administracji publicznej.
  • rozumienie roli administracji publicznej w społeczeństwie: Studia mają na celu ukazanie roli administracji publicznej w realizacji celów społecznych, z uwzględnieniem zasad demokracji, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.
  • zdobywanie umiejętności komunikacyjnych: Studia mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do efektywnej współpracy i negocjacji w ramach struktur administracji publicznej.
  • przygotowanie do wyzwań związanych z cyfryzacją: Program powinien przygotować studentów do wykorzystania technologii informacyjnych w administracji publicznej, zrozumienia zasad funkcjonowania e-administracji.

  Atutem studiów jest nie tylko przekazanie konkretnych umiejętności i wiedzy, ale także przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów i wyzwań, które mogą napotkać w trakcie swojej kariery w administracji publicznej.

 • PROGRAM

  1. Wstęp do administracji publicznej (5 godzin)
   a) Historia i rozwój administracji publicznej
   b) Struktura i organizacja administracji publicznej
   c) Rola administracji publicznej w społeczeństwie
  2. Prawo administracyjne (45 godzin)
   a) Podstawy prawa administracyjnego
   b) Procedury administracyjne
   c) Procedura sądowo-administracyjna
   d) Procedura egzekucyjna
   e) Prawo administracyjne a praktyka zarządzania publicznego
  3. Zarządzanie publiczne (20 godzin)
   a) Podstawy zarządzania publicznego
   b) Planowanie i kontrola w administracji publicznej
   c) Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
   d) Dostęp do informacji publicznej
  4. Polityka publiczna (20 godzin)
   a) Procesy tworzenia polityki publicznej
   b) Analiza i ewaluacja polityki publicznej
   c) Implementacja i monitorowanie polityki publicznej
  5. Finanse publiczne (20 godzin)
   a) Budżetowanie i zarządzanie finansami publicznymi
   b) Polityka fiskalna i systemy podatkowe
   c) Audyt i kontrola finansowa
  6. E-administracja (20 godzin)
   a) Cyfryzacja w administracji publicznej
   b) Zarządzanie danymi i informacją w administracji publicznej
   c) Bezpieczeństwo informacji i prywatność
  7. Komunikacja i negocjacje w administracji publicznej (20 godzin)
   a) Techniki komunikacji i negocjacji
   b) Zarządzanie konfliktami w administracji publicznej
   c) Public relations i zarządzanie marką instytucji publicznej
  8. Etyka i zrównoważony rozwój w administracji publicznej (10 godzin)
   a) Kodeksy etyczne i zasady profesjonalizmu
   b) Rola administracji publicznej w promowaniu zrównoważonego rozwoju
   c) Zarządzanie różnorodnością i równością w administracji publicznej

  Informacja dodatkowa:

  Każdy z tych bloków tematycznych obejmuje zarówno wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, które mają na celu zrozumienie i umiejętność zastosowania naukowych koncepcji i teorii w praktyce administracji publicznej (bardzo mocny nacisk na zajęcia praktyczne).

  Organizacja zajęć: Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę . Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

  Studia kończą się 2 egzaminami (1 po każdym semestrze studiów)

 • KADRA

  dr Paweł Drembkowski

  Doktor nauk prawnych; wspólnik zarządzający w kancelarii prawnej obsługującej jednostki Skarbu Państwa; Dyrektor Centralnego Instytut Analiz Polityczno - Prawnych; biegły sadowy; mediator. Absolwent Wydziału Prawa KUL; studiów doktoranckich ISP PAN; podyplomowych studiów CC, AON, AD PISM, AKL; UJ. Ukończył liczne kursy zagraniczne m.in. Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology oraz University of California Berkeley. Autor i redaktor naukowy.

  Więcej

  dr hab. Marzena Świstak

  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie; radca prawny, nauczyciel akademicki (Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie). Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej – program badawczy na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie oraz na Wydziale Prawa Alma Mater Studiorum w Bolonii. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego, Institute of Continuing Education, University of Cambridge oraz uczestnik programu ERASMUS na Katholieke Universiteit w Leuven. Uczestniczka i prelegentka kilkudziesięciu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom organizacji i finansowania podmiotów należących do sfery administracji publicznej, prawniczych samorządów zawodowych oraz jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

  Więcej

  Żaklina Rogozińska

  Radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie aplikację radcowską w Okręgowego Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zdobywała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz współpracując z trójmiejskimi kancelariami prawniczymi. W ramach własnej kancelarii koncentruje praktykę zawodową w obszarze prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz w procesach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także prawa gospodarczego i handlowego, doradzając i reprezentując w procesach sądowych osoby prawne, jak i fizyczne. Prowadzi również obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego, doświadczając złożoności problematyki prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego czy funkcjonowania spółek komunalnych. Pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki kapitałowej. Jest autorem glos do wyroków Sądu Najwyższego oraz współautorem komentarzy prawniczych. Posługuje się językiem hiszpańskim oraz angielskim. 

  Więcej

  dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

  Od 2001 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, w ramach działalności badawczo-naukowej dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS zajmuje się problematyką prawa administracyjnego ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z ustrojem administracji publicznej, funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, a także kontrolą i nadzorem w administracji publicznej. Jest autorem blisko 100 publikacji, na Jego dorobek składają się m.in. 2 monografie, 7 komentarzy we współautorstwie, 5 redakcji naukowych, 28 rozdziałów w monografiach, 30 artykułów naukowych w punktowanych czasopismach. Autor 24 haseł w trzech encyklopediach i jednym leksykonie prawa administracyjnego. Jest recenzentem w czasopismach: „Studia Prawnoustrojowe” WPIA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Przegląd Zachodni” – Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, „Cyberbezpieczeństwo i Prawo” Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, „Studia Prawnicze KUL” – Katolicki Uniwersytet Lubelski „Przegląd Prawa Administracyjnego” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, ponadto członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. 

  Więcej

  Maria Młotkowska

  Radczyni prawna z kilkunastoletnim doświadczeniem w administracji publicznej, mediatorka, wykładowczyni, prelegentka licznych ogólnopolskich konferencji naukowych. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego i zarządzaniu w administracji publicznej, prawie administracyjnym oraz prawie finansów publicznych. 
    
  W latach 2013-2022 Dyrektorka Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, zarządzała 80-osobowym zespołem osób w tym ponad 60 wykwalifikowanych prawników. Odpowiadała za pomoc prawną przy największych projektach inwestycyjnych i społecznych realizowanych w m.st. Warszawie oraz za największe postępowania procesowe z udziałem m.st. Warszawy. Zasiadała w organach nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych. 
    
  Obecnie kieruje zespołem prawnym w Zarządzie Terenów Publicznych m.st. Warszawy oraz prowadzi własną kancelarię prawną. Członkini komisji wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi mediacje jako wykwalifikowana mediatorka z listy Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Komisji Nadzoru Finansowego i Konfederacji Lewiatan. Współpracuje także z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej jako Arbiter Rekomendowany i mediatorka. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawniczej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Unii Metropolii Polskich. 

  Więcej

  Edyta Nogieć-Karwot

  Prawnik, w 2004 r. ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek prawo. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kolegium Zarządzania, kierunek „Samorząd terytorialny w kontaktach europejskich” (2005/2006). Uczestnik Podyplomowych Studiów Menedżerskich (menedżer publiczny) na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Zarządzania (2012/2013). Ukończyła Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, w tym również międzynarodowych.

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, sprawuje nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego.

  Zajmuje się dydaktyką akademicką, wykładowca na studiach podyplomowych. Jej główne obszary zainteresowań naukowych związane są z mandatem przedstawicielskim w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka publikacji popularnonaukowych i naukowych z zakresu prawa oświatowego, prawa samorządu terytorialnego.

  Obszarem zainteresowań jest prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, w tym zagadnienia ustrojowe, pozycja prawna radnego, funkcjonowanie związków międzygminnych oraz nadzór i kontrola w administracji publicznej.

  Więcej

  r. pr. Michał Galiczak

  Od 2014 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jako radca prawny, świadczy pracę na rzecz jednego z urzędów administracji publicznej, jak również prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Doświadczony trener i wykładowca - od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa oraz mediacji, jak też wykładał na uczelniach wyższych oraz prowadził zajęcia dla aplikantów radcowskich. Jest współautorem komentarza do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Od ponad 10 lat jest mediatorem sądowym, wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy kilku sądach okręgowych. Zajmuje się mediacjami z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz administracyjnego.

  Więcej

  Klaudia Witas

  Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2017 wykładowca stały uczelni wyższej. Współautorka komentarza do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zatrudniona w Śląskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Katowicach. Od grudnia  2021 roku powołana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, finansowym i gospodarczym.

  Więcej
 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1200 zł do 5 października 2024
  II 1200 zł do 5 listopada 2024
  III 1200 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1000 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 4 900 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • BONIFIKATY

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł obowiązuje do 31 lipca 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  2. 4 500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1 000 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 1 000 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.
  5. Executive MBA - 4 500 zł - obowiązuje do 31 lipca 2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • KONTAKT

  Kierownik studiów: dr Paweł Drembkowski