Projekty krajowe

 • System zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych – „Przesiadka bez Barier"

  Program: Rzeczy są dla ludzi
  Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Okres realizacji projektu: 01.12.2020 - 30.11.2022

  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marek Sitarz

  Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) oraz ich elementów z uwzględnieniem osób ze
  szczególnym potrzebami.
  W ramach projektu „Przesiadka bez barier” proponujemy nowatorskie podejście pozwalające na obiektywną ocenę poziomu dostępności całego ZWP poprzez identyfikację barier
  i udogodnień dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. Proponujemy sześć narzędzi służących do realizacji tak określonego celu: standardy dostępności, metody
  wykonywania audytu dostępności, metody wykonywania kontroli dostępności, katalog rozwiązań i dobrych praktyk, baza danych o dostępności ZWP (na potrzeby zarządców)
  oraz aplikacja - mapa dostępności (na potrzeby użytkowników).
  Zaproponowane narzędzia wykorzystują spójną dla całego węzła parametryzację przestrzeni pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, pozwalają na
  identyfikację obszarów problemowych, dostarczają informacji na temat możliwych do podjęcia działań zwiększających poziom dostępność i jednocześnie stanowią mechanizm
  motywacyjno-marketingowy dla samorządów, na terenie których zlokalizowane są ZWP.

 • BRAMKA - Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych

  Programy: Programy i Projekty na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa
  Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
  Okres realizacji projektu: 01.2019 – 12.2021

  Partnerzy projektu:
  1. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (LIder)
  2. Akademia WSB
  3. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  4. WIMECH S.C.
  5. Transfer Technologii Sp. z o.o.

  Celem projektu jest opracowanie urządzenia wykrywającego śladowe ilości materiałów wybuchowych, które w porównaniu do obecnie używanych zastosowań zrewolucjonizuje i diametralnie usprawni proces przeprowadzania pomiarów na obecność tych materiałów i tym samym bezpośrednio przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu osobowego na lotniskach, punktach kontroli imprez masowych itp.

 • PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB

  Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2022

  Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB

  Celem projektu jest wymierne poprawienie jakości badań naukowych i wynikających z nich dzieł m.in. publikacji oraz ich umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności, a także wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. W szczególności:
  - istotna poprawa jakości badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i będących ich wynikiem dzieł m.in. publikacji poprzez podniesienie kompetencji pracowników naukowo-badawczych Akademii WSB;
  - internacjonalizacja w obszarze działalności naukowo-badawczej; zwiększenie znaczenia prowadzonych w Akademii WSB badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku naukowym;
  - zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w Akademii WSB w zakresie nauk o zarządzaniu na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.
  Szczegółowe informacje o projekcie: https://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=cnba,4998
   

 • Doktorat wdrożeniowy

  Program: Doktorat Wdrożeniowy
  Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji projektów: Edycja III: 10.2019-09.2023, Edycja IV:10.2020-09.2024

  Kierownik projektów: Prof. dr hab. Marek Lisiński - Kierownik Szkoły doktorskiej Akademii WSB.

  Akademia WSB w ramach szkoły doktorskiej realizuje program doktoratów wdrożeniowych, rozwijając w ten sposób współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa oraz usprawnią jego funkcjonowanie

  Od 1 października 2019 r. w Akademii WSB realizowane jest kształcenie doktorantów w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doktorat wdrożeniowy”.  Realizacja badań naukowych przez doktorantów we współpracy ze światem biznesu umożliwia osiągnięcie efektów, które bez tej kooperacji nie byłyby możliwe. Opracowywanie nowych koncepcji, modeli, systemów i strategii oraz wykorzystywanie w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, w połączeniu z dużym doświadczeniem aplikacyjnym doktorantów stanowi unikatową wartość dodaną przygotowywanych rozpraw doktorskich.

  Efektami nawiązanej w ramach programu współpracy z przedsiębiorstwami będą między innymi:
  - przygotowanie oraz wdrożenie procedury zarządzania projektami  w obszarze innowacji w przedsiębiorstwie z branży nawozowo-chemicznej,
  - usprawnienie funkcjonowania państwowych przywięziennych zakładów pracy oraz poprawa ich konkurencyjności,
  - stworzenie narzędzi wspomagających procesy decyzyjne w obszarze nowoczesnej mobilności,
  - stworzenie modelu zarządzania zrównoważonym rozwojem w branży chemicznej. 


  Od roku akademickiego 2020/2021 uczelnia rozpoczęła kształcenie doktorantów w ramach IV Edycji Programu „Doktorat wdrożeniowy”. W toku współpracy Uczelni z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego powstaną prace wdrożeniowe w dyscyplinach nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie, które usprawnią działanie przedsiębiorstw w następujących obszarach:
  - innowacyjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz przewozów pasażerskich,
  - zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w sytuacjach kryzysowych,
  - szkolenia pracowników w odniesieniu do wymagań kwalifikacyjnych i operacyjnych związanych z bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
  - zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w urzędzie metropolitarnym,
  - zarządzania kompetencjami pracowniczymi w przedsiębiorstwie B+R.


  Akademia WSB jest jedyną niepubliczną uczelnią, która w IV Edycji Programu została wyróżniona w Module II: „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

  W module dotyczącym sztucznej inteligencji w ramach wdrożeniowych rozpraw doktorskich planowane jest m.in. opracowanie modelu oceny i redefiniowania ryzyka ubezpieczeniowego opartego na sztucznej inteligencji czy modelu kultury bezpieczeństwa informacji, opartego na sztucznej inteligencji.

 • WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE - Innowacyjny model akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego

  Program: Dialog, komponent: „Nauka dla innowacyjności”.
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie: Ministerstwo Edukacji i Nauki)
  Okres realizacji: 09.2019 - 09.2020

  Zespół projektowy: dr Marcin Lis, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  Celem projektu było opracowanie nowego modelu współpracy międzysektorowej: nauka-biznes-otoczenie gospodarcze, przyczyniającego się do wzrostu innowacyjności polskiego rynku kapitałowego, dzięki zwiększeniu zaangażowania środowiska naukowego we współpracę z biznesem oraz otoczeniem gospodarczym. Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB j odpowiedzialna była za przygotowanie modelu, a dr Marcin Lis brał udział w pilotażowym teście tego modelu, co umożliwiło jego późniejsze wdrożenie do praktyki gospodarczej na polskim rynku kapitałowym. W modelu wykorzystane zostały rozwiązania zaczerpnięte z izraelskiej giełdy TESE w Tel Avivie, a jego założenia prezentowane były podczas Kongresu Odpowiedzialnej Nauki w Krakowie w 2019 roku. Zadaniem projektu było takzę budowanie i symulowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, otoczeniem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi. Rezultatem projektu było opracowanie publikacji na temat transferu wiedzy z nauki do biznesu, stworzenie oferty dydaktycznej odpowiadającej na rosnące zapotrzebowanie biznesu, a także opracowanie zbioru dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania organizacji typu think tank oraz ich współpracy z otoczeniem gospodarczym

 • Dlaczego obcy? Dlaczego "swój"? Programy i praktyki integrowania Romów we współczesnej Polsce

  Program: OPUS; edycja 8
  Instutucja finansująca: NCN
  Okres realizacji projektu:  05.08.2015-04.09.2017 

  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

  Celem realizowanych prac badawczych jest poznanie sposobów w jaki praktyki integrowania Romów przyczyniły się do zmian wzajemnych relacji między społecznościami Romów i nieromskich zbiorowościami lokalnymi, których członkowie mają doświadczenie bliskich kontaktów.

 • Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej

  Program: SONATA; edycja 1
  Instutucja finansująca: NCN
  Okres realizacji projektu:  01.12.2011-31.07.2015 

  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

  Celem realizowanych prac badawczych była analiza form reprezentacji romskich interesów w różnych przestrzeniach dyskursu, który został osiągnięty poprzez m.in. interpretację poszczególnych gatunków i poziomów dyskursu w oparciu o materiał etnograficzny, wywiadów z polskimi i europejskimi liderami ruch romskiego. Wyniki prac badawczych zostały opublikowane w monografii autorstwa dr Macieja Witkowskiego „Polityka i antropologia: praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce, Wydawnictwa NOMOS 2016, które były podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 • Na przekór metryce – osoby 50+ i seniorzy na rynku pracy

  Program: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.06.2022

  Kierownik projektu: dr Rafał Rębilas

  Podstawowym celem projektu jest promocja badań z zakresu rynku pracy osób 50+ i starszych, w związku ze zmianami demograficznymi i zatrudnieniowymi polskiego rynku pracy. Dodatkowym celem projektu jest integracja społeczna osób starszych z młodszymi pokoleniami.

 • Świat oczami naukowców Akademii WSB

  Program: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2022 

  Kierownik projektu: dr Rafał Rębilas

  Głównym celem projektu jest popularyzacja badań naukowych z różnych dziedzin badań naukowców Akademii WSB, w szczególności:
  - informatyki
  - zarządzania projektami
  - bezpieczeństwa wewnętrznego
  - fizjoterapii, ratownictwa i kosmetologii.

  Popularyzacja badań odbywać się będzie poprzez warsztaty z w/w dziedzin, prowadzone przez nauczycieli Akademii WSB, dostosowane do potrzeb różnorodnych grup docelowych:
  - dzieci 7-13 lat
  - młodzież 14-19 lat
  - absolwenci AWSB, uczestnicy studiów MBA i podyplomowych AWSB
  - osoby 50+ i seniorzy.

 • Transgraniczny Panel Energetyczny

  Program: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji projektu:  01.10.2020 – 30.11.2021

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.

  Celem projektu jest upowszechnianie w środowisku regionu transgranicznego – Śląska Cieszyńskiego wyników badań naukowych prowadzonych przez Akademię WSB, partnerskie uczelnie z kraju i zagranicy oraz inne wiodące jednostki naukowe, jak również wniosków i rekomendacji z tych badań, które mają istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, wdrażania gospodarki niskoemisyjnej oraz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych, transportowych, a przede wszystkim z kotłowni przydomowych na Śląsku Cieszyńskim. Problematyka zwalczania smogu jest w tym regionie jednym z kluczowych wyzwań społecznych, gospodarczych, turystycznych i wizerunkowych. Tzw. róża wiatrów, która wynika z układu przestrzennego na Śląsku Cieszyńskim powoduje, że zanieczyszczenia pyłowe ze strony czeskiej i słowackiej migrują do Polski i odwrotnie (wraz ze zmianą kierunku wiatrów), dlatego w całym regionie należy położyć duży nacisk na popularyzację dorobku naukowego sprzyjającego walce ze smogiem. Dzięki promowaniu dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań we wdrażaniu rozwiązań technologicznych oraz pozytywnych wzorców zachowań społecznych, ukierunkowanych na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój tego obszaru, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, stopniowo zmieniać się będzie podejście do tego problemu różnych grup interesariuszy po stronie polskiej, czeskiej i słowackiej, czego efektem będzie zmiana postaw i ograniczenie zanieczyszczeń. Wśród tych interesariuszy można wymienić przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji publicznych i komercyjnych z Polski, Czech i Słowacji.

 • Transgraniczna Letnia Szkoła „Cultural Management: Science and Education"

  Program: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji projektu: 05-12.2021

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski

  Celem Transgranicznej Letniej Szkoły będzie międzynarodowa wymiana myśli naukowej i doświadczeń praktycznych związanych z zarządzaniem instytucjami kultury. Ważnym celem będzie również prezentacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru zarządzania w kulturze, a także upowszechnianie najnowszych wyników badań publikowanych m. in. na łamach czasopisma naukowego Cultural Management: Science and Education. Transgraniczna Letnia Szkoła stanowiąca wyjątkowe forum wymiany wiedzy, adresowana jest do przedstawicieli środowiska zarówno naukowego, jak i biznesowego: pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów kultury, osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, impresariów, artystów samodzielnie upowszechniających swoją twórczość, jak również do studentów, doktorantów oraz osób zainteresowanych tematyką nowoczesnych koncepcji zarządzania w kulturze.

 • Słyszeć dobrze - Koło Naukowe Fizjoterapii w służbie dzieciom

  Program: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji: 10.2021-09.2022

  Kierownik projektu: dr Paulina Głowacka

  Przedmiotem projektu naukowego "Słyszeć dobrze - Koło Naukowe Fizjoterapii w służbie dzieciom" realizowanego przez Koło Naukowe Fizjoterapii Akademii WSB we współpracy z Fundacją In Corpore jest objęcie opieką diagnostyczno-terapeutyczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym, u których występują problemy w nauce i w codziennym funkcjonowaniu dziecka, w kontekście zdiagnozowania zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

 • Koło naukowe Ingeniatus w służbie dostępności kultury

  Program: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji: 10.2021-09.2022

  Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski

  Przedmiot i cel projektu
  Rozwój umiejętności opracowania i analizy danych statystycznych, a następnie prezentacji uzyskanych wyników w anglojęzycznych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science planowanego badania „Nowe technologie jako wsparcie transgranicznych podmiotów kultury pogranicza polsko-czeskiego w walce z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19”.

 • Koło naukowe ITLogis w służbie dostępności transportu publicznego

  Program: Studenckie koła naukowe tworzą innowacje
  Jednostka finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Okres realizacji: 10.2021-09.2022

  Kierownik projektu: dr inż. Paweł Sobczak

  Przedmiotem projektu jest rozwój umiejętności opracowania i analizy danych statystycznych oraz kompetencji miękkich związanych z prezentacją wyników badań naukowych.
  Celem projektu jest uzyskanie przez studentów - członków koła w/w umiejętności i kompetencji w wyniku:
  -realizacji szkoleń z zakresu obsługi programu SPSS, a także autoprezentacji i wystąpień publicznych,
  -wykorzystania zdobytej wiedzy podczas realizacji przez studentów konkretnego zadania badawczego "Badanie dostępności oraz barier w komunikacji publicznej na terenie GZM ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej ruchowości”.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji