Projekty międzynarodowe

 • ProSPeReS - Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

  Program: The Internal Security Fund - Police (ISFP) - Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
  Okres realizacji projektu: 06.2021-05.2023
  Wartość projektu: 3 331 210,67 euro

  Partnerzy projektu:
  1. Uniwersytet Łódzki (Lider)
  2. Akademia Wsb (Polska)
  3. Archidiecezja Łódzka (Polska)
  4. Gmina Wyznaniowa Żydowska W Warszawie (Polska)
  5. Fundacja Obserwatorium Społeczne (Polska)
  6. Komenda Wojewódzka Policji W Łodzi (Polska)
  7. Komenda Stołeczna Policji (Polska)
  8. Komenda Wojewódzka Policji We Wrocławiu (Polska)
  9. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Polska)
  10. The Main School Of Fire Service (Polska)
  11. Hellenic Police (Grecja)
  12. Holy Metropolis Of Ioannina (Grecja)
  13. Kentro Meleton Asfaleias (Grecja)
  14. Stichting Dutch Institute For Technology, Safety & Security (Holandia)
  15. Hellenberg International Oy (Finlandia)
  16. Dynamic Safety Corporation Sp. Z O.o. (Polska)
  17. Isem-institut Pre Medzinarodnu Bezpecnost A Krizove Riadenie, No (Słowacja)
  18. Cardet Centre For The Advancement Of Research & Development In Educationaltechnology Limited (Cypr)

  Kierowniki zespołu badawczego: jest dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB. 

  Projekt dotyczy ochrony miejsc kultu religijnego przed atakami terrorystycznymi. Został on wybrany do dofinansowania przez Komisję Europejską w ramach specjalnego funduszu, który ma na celu wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, współpracę w zakresie egzekwowania tego prawa i zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. 

   

 • ED-ON: Edukacji międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu: 03.2021-02.2023
  Wartość projektu: 117 160,00 euro

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB - Lider (Polska)
  2. Fin Edu Consult Oy  (Finlandia)
  3. Uniwersytet Mykolo Romerio (Litwa)
  4. Uniwersytet Ostrawski (Czechy)


  Ogólnym celem projektu jest wyposażenie przyszłych i obecnych nauczycieli oraz studentów pedagogiki w narzędzia i wiedzę do pracy z dziećmi migrującymi. Realizacja zamierzonych działań przyczyni się do rozwinięcia kompetencji nauczycieli, którzy wykorzystując nowe metody będą przeciwdziałać wczesnemu kończeniu nauki przez uczniów z grup defaworyzowanych jaką są rodziny uchodźców i migrantów ekonomicznych. Szczegółowym efektem projektu będzie opracowanie materiałów opisujących innowacyjne metody pracy nauczycieli z dziećmi z rodzin migrantów, które będą ogólnie dostępne w języku angielskim jako moduł platformy edukacyjnej online skierowanej głównie do osób zajmujących się lub kształcących się na kierunkach związanych z pracą z dziećmi migrantów.

   

 • Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine – COOPERA

  Program: Erasmus + Capacity Building in Higher Education
  Okres realizacji projektu: 15/01/2021 – 14/01/2024
  Wartość projektu: 967 200,00 euro

  Partnerzy projektu:

  1. Academy of Economic Studies of Moldova – coordinator (Mołdawia)
  2. Akademia WSB (Polska)
  3.Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (Niemcy)
  4. Universitat de Lleida (Hiszpania)
  5. Varna University of Management (Bułgaria)
  6. European Policy Development and Research Institute (Słowenia)
  7. Technical University of Moldova (Mołdawia)
  8. Free International University of Moldova(Mołdawia)
  9. Ministry of Education, Culture and Research of Moldova (Mołdawia)
  10. Uzhhorod national university (Ukraina)
  11. KROK University (Ukraina)
  12. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraina)
  13. National University of Economics (Ukraina)
  14.Ministry of Education and Science of Ukraine (Ukraina)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu kształcenia dualnego na uczelniach w Mołdawii i Ukrainie. Akademia WSB jest dostawcą know-how z zakresu jak opracowywać i wdrażać model dualny w uczelniach wyższych.

 • EduOSP: Projekt edukacyjny dla ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko-słowackiego

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja
  Okres realizacji projektu: 03.2021-01.2022
  Wartość projektu: 29 870,55 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/eduosp 

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (Lider)
  2. University of Zlina (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Robert Socha, prof. AWSB.

  Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie bezpieczeństwa pożarniczego. Projekt zakłada edukację polskich i słowackich lokalnych pracowników administracyjnych i strażaków ochotniczych straż pożarnych na temat podstaw prawnych funkcjonowania służb ratowniczych, co pozwoli udoskonalić współdziałania tych podmiotów na polsko-słowackim pograniczu.

 • INTRIDE - Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIggers for SMEs in the manufacturing sector

  Program: Erasmus + Knowledge Alliances
  Okres realizacji: 01.01.2020 -- 31.12.2022
  Wartość projektu: 975 174,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://intride.eu/

  Partnerzy:
  1. University of Florence – Department of Architecture & Design (Florencja, Włochy) - Lider Projektu
  2. Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska)
  3. Zamek Cieszyn (Cieszyn, Polska)
  4. Sant’Anna School of Advanced Studies in Pisa - The Biorobotics Institute (Piza, Włochy)
  5. ELISAVA -  private centre of higher education affiliated with Pompeu Fabra University (Barcelona, Hiszpania)
  6. CENFIM Catalan Furnishings Cluster and Innovation Hub (La Senia, Hiszpania)
  7. LEITAT Technological Centre (Barcelona, Hiszpania)
  8. The University of Art and Design in Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunia)
  9. Cluster Mobiler Transilvan - Transylvanian Furniture Cluster (Cluj-Napoca, Rumunia)
  10. DID-Technological Cluster on Interiors & Design (Poggibonsi, Włochy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  INTRIDE jest sojuszem 10 partnerów z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii, mającym na celu opracowanie ustrukturyzowanych ram współpracy między uczelniami, klastrami/przedstawicielami biznesu, centrami technologicznymi i przedsiębiorstwami. Partnerzy z pochodzący z 4 europejskich regionów to zarówno instytucje szkolnictwa wyższego/eksperci techniczni, jak i klastry/przedstawiciele biznesu aktywnie zaangażowani w definiowanie Regionalnych Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

  Projekt INTRIDE ma na celu opracowanie wspólnego programu studiów magisterskich, który będzie stanowił kompetencyjne rozwiązanie wyzwań jakie Regionalne Inteligentne Specjalizacje stawiają przed tradycyjnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

  W ramach projektu powstanie również międzynarodowa platforma networkingowa będąca miejscem aktywizacji i monitorowania innowacji, transferu technologicznego, procesów badawczo-rozwojowych w ramach współpracy między przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi i centrami technicznymi.

   

 • SENIORSEC: bezpieczeństwo seniorów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

  Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska
  Okres realizacji projektu: 09.2020 - 06.2021
  Wartosć projektu: 15 845,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/SENIORSEC

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB - Lider (Polska)
  2. Wyższa Szkoła Biznesu i Prawa - VŠPP (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Paulina Polko

  Projekt zakłada diagnozę świadomości zagrożeń dla bezpieczeństwa własnego wśród osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących wioski bądź miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców. Świadomość ta jest rzadko badana, a rozwiązania proponowane w przypadku wystąpienia problemów nie zawsze docierają do zainteresowanych. Starzejące się społeczeństwa będą wymagały coraz bardziej kompleksowych strategii wspierania osób starszych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i świadomej profilaktyki zagrożeń.

  Transgraniczne badania podjęte w Polsce i Czechach pozwolą naukowo zidentyfikować do tej pory wskazywane głównie intuicyjnie zagrożenia dotykające grupę seniorów w obu krajach na terenach przygranicznych, zamieszkujących wioski i niewielkie miejscowości. Zidentyfikować obszary wspólne, gdzie można wskazać te same zagrożenia i implementować podobne programy profilaktyczne oraz ewentualne różnice.

 • Dr Cecilia Farfán-Méndez z University of California San Diego o bezpieczeństwie publicznym na przykładzie pogranicza amerykańsko-meksykańskiego – aktywności stacjonarne w 2021 r.

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.02.2021-30.11.2021

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of California San Diego (USA)

  Zakres projektu:
  - konwersatoria
  - konsultacje prac doktorskich
  - konsultacje projektu badawczego 
  - prace badawcze 

  Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, dr Paulina Polko, dr Łukasz Szymankiewicz, dr Karol Kujawa

  Dr Cecilia Farfán-Méndez jest afiliowanym pracownikiem University of California San Diego, który w rankingu szanghajskim zajmuje 18 miejsce.
  Dr Farfán jest Kierownikiem Programów Badań nad Bezpieczeństwem w Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. USMEX jest siedzibą wiodącego amerykańskiego instytutu badawczego zajmującego się badaniem Meksyku. Jest również współpracownikiem naukowym w Center for Studies on Security, Intelligence and Governance (CESIG) w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM) z siedzibą w Mexico City.

   

 • Bezpieczeństwo publiczne i jego wyzwania – aktywności on-line z udziałem dr Cecilii Farfán-Méndez z University of California San Diego

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.10.2020-31.11.2020

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of California San Diego (USA)

  Zakres projektu:
  - wykłady zdalne
  - zdalne konsultacje prac doktorskich
  - zdalne konsultacje tematów badawczych z pracownikami naukowymi

  Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, dr Paulina Polko, dr Łukasz Szymankiewicz, dr Karol Kujawa

  Dr Cecilia Farfán-Méndez jest afiliowanym pracownikiem University of California San Diego, który w rankingu szanghajskim zajmuje 18 miejsce.
  Dr Farfán jest Kierownikiem Programów Badań nad Bezpieczeństwem w Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. USMEX jest siedzibą wiodącego amerykańskiego instytutu badawczego zajmującego się badaniem Meksyku. Jest również współpracownikiem naukowym w Center for Studies on Security, Intelligence and Governance (CESIG) w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM) z siedzibą w Mexico City.

   

 • Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II

  Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska
  Okres realizacji projektu: 10.2020 – 10.2023 
  Wartość projektu: 310 724.57 euro
  Strona internetowa projektu: https://czystepogranicze.wsb.edu.pl/ 

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (Polska)
  2. VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy)

  Zespół: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB,  dr inż. Łukasz Wróblewski, mgr Sebastian Kwaśniewski, mgr Magdalena Grala


  Cel projektu to rozszerzenie zawodowego kształcenia praktycznego polskich i czeskich studentów o nowe zagadnienia dotyczące rozwiązań efektywnych energetycznie w strategicznych dla pogranicza branżach: turystycznej, budowlanej i automotive. Uczestnicy projektu wykorzystają zdobyte umiejętności w poszukiwanych na pograniczu zawodach jako specjaliści w zakresie zarządzania energią i rozwijania gospodarki niskoemisyjnej m.in. w firmach produkujących i montujących systemy energetyczne.

   

 • EDUMARK - Orientacja Zawodowa jako element procesu edukacji na transgranicznym rynku pracy Euroregionu Śląska Cieszyńskiego

  Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska
  Okres realizacji projektu: 10.2020 – 10.2021
  Wartość projektu: 37 192.80 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/EDUMARK

  Partnerzy:

  Akademia WSB (Polska)
  Institut EuroSchola, z.ú. (Czechy)

  Zespół badawczy: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB,  dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB, dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB, mgr Sebastian Kwaśniewski


  Projekt ma służyć przygotowaniu nauczycieli szkół ponadpodstawowych polskich i czeskich do kształcenia w zakresie orientacji zawodowej w szkole ponadpodstawowej pomocą wytworzenia ich sieci. Przeprowadzone  działania w zakresie projektu mają umożliwić nauczycielom orientacji zawodowej przygotować uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy, z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, zdolności i predyspozycji uczniów w Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 • The use of artificial intelligence and hyperspectral satellite data for the forecasting of the beginning and end of the growing season in the fields in Poland

  Program: AI for Earth (programy grantowe Microsoft)
  Okres realizacji projektu: 08.2019-07.2020
  Wartość projektu: 15 000,00 $

  Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Karol Jędrasiak

  W ramach badań została przeprowadzona analiza uzyskanych wyników i próba oszacowania skuteczności opracowanych algorytmów bazujących na automatycznie wyznaczonej wartości Enhanced Vegetation Index (EVI) oraz satelitarnych obrazach hiperspektralnych. Prace badawcze zostały rozpoczęte od pozyskania danych hiperspektralnych oraz wyznaczenia obszarów referencyjnych do badań w projekcie. Następnie zgromadzone dane zostały przetworzone w celu wyznaczania zbioru wskaźników - cech charakterystycznych. Oznaczone w ten sposób dane zostały podzielone na trzy zbiory: uczący, testowy i walidacyjny. W kolejnym kroku prac badawczych został iteracyjnie opracowany algorytm sztucznej inteligencji mający na celu identyfikację początku i końca okresów wegetacji różnych roślin na wybranym obszarze testowym. Parametry algorytmu zostały dopracowane dzięki wykorzystaniu optymalizacji hiperparametrycznej. Ostatnim krokiem prac było przeprowadzenie badania skuteczności opracowanej metody z wykorzystaniem zestawu testowego.

 • Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy, Environment and Life

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 09.2020 – 12.2021
  Wartość projektu: 26 870,00 euro

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB (Polska)
  2. VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy)
  3. University of Zilina (Słowacja)
  4. College of Entrepreneurship and Law (Czechy)
  5. Faculty of Mechanical Engineering, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (Czechy)
  6. Regional Chamber of Commerce Moravia – Silesia (Czechy)
  7. Department of Energy Engineering, Budapest University of Technology and Economics (Węgry)
  8. Zala County Government (Węgry) 
  9. Czestochowa University of Technology, Faculty of Infrastructure and Environment (Polska)
  10. Budapest Business School, Zalaegerszeg Faculty of Business Administration (Węgry)

  Zespół badawczy: dr inż. Iwona Krzyżewska, dr inż. Paweł Sobczak, mgr Jakub Stęchły (doktorant), Rafał Kotarba (student AWSB), Arkadiusz Stanik (student AWSB). 

  Projekt jest kontynuacja strategii UE - inicjatywa na rzecz edukacji w zakresie czystej energii i intensyfikacji wykorzystania energii (C3E), zapoczątkowanej w 2010 r. C3E Narodził się z założenia, że pomysły i talenty wszystkich członków społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla naszych przyszłych wyzwań związanych z czystą energią. Kobiety stanowią znacznie mniej niż połowę siły roboczej w STEM i sektorze czystej energii. Uwaga projektu skupia się na interdyscyplinarnym wpływie zużycia energii, w tym jej akumulacji, wpływie na środowisko i życie ludności. Cele projektu eliminują różnice w badaniach kobiet i mężczyzn oraz zwiększają udział kobiet i przywództwo w tych obszarach. Obecnie większość skutków na danym obszarze ma charakter „zdecentralizowany”, np. w sektorze badawczym, czy w edukacji. W ramach projektu próbuje się to powiązać, w tym często wspomniany wpływ zaangażowania kobiet i młodych pracowników na początku ich pracy w działaniach związanych z energetyką. Działania wymienione w projekcie zawierają wszystkie elementy zachęty i działania informacyjne: Konkursy, Działania popularyzacyjne i prezentacyjne, czy Mentoring Bliski.

 • IN SITU - Intergenerational Social Innovation Support Scheme

  Program: Interreg Europa Środkowa
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2022
  Wartość projektu: 2 151 900,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://www.insituproject.eu/

  Partnerzy:

  1. Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education) – Lider projektu
  2. Vienna University of Economics and Business (Austria)
  3. Region of Veneto - Department of Labour (Włochy)
  4. ENAIP Veneto Social Enterprise (Włochy)
  5. Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy)
  6. Stuttgart Media University (Niemcy)
  7. Miasto Rijeka (Chorwacja)
  8. Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd. (Chorwacja)
  9. Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, (Słowenia)
  10. OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka

  Województwo Śląskie i Akademia WSB są odpowiedzialni za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+.
  W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie - Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor - Słowenia) powstały Regionalne Centra Innowacji Społecznych (Regional Social Innovation Hubs), których celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracują międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring.
  Akademia WSB pełni również funkcję lidera zadania dotyczącego upowszechniania rezultatów projektu w Europie Środkowej. Uczelnia przygotuje strategię komunikacji, Mapę i Bazę Innowacji Społecznych w Europie Środkowej, a także kampanię w mediach społecznościowych, publikacje i materiały promocyjne.

 • A Knowledge Alliance between HEIs, Makers and Manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe - OD&M

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu:
  01.01.2017-31.12.2019 r.
  Wartość projektu: 984 865,00 €
  Strona internetowa projektu: https://odmplatform.eu/

  Partnerzy:

  1. University of Florence (Lider)
  2. LAMA DEVELOPMENT AND COOPERATION AGENCY SOCIETA COOPERATIVA (Włochy)
  3. Centro sperimentale del mobile e dell'arredamento scarl (Włochy)
  4. THE UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON (Wielka Brytania)
  5. Green Lab  (Wielka Brytania)
  6. UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO (Hiszpania)
  7. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Hiszpania)
  8. Akademia WSB
  9. Fundacja Fablab Lodz
  10. Stichting Peer to Peer Alternatives (Holandia)
  11. TONGJI UNIVERSITY (Chiny)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  Celem projektu było prowadzenie badań naukowych oraz wypracowanie założeń metodycznych do wdrożenia w czterech europejskich uczelniach innowacyjnej metodyki kształcenia praktycznego w oparciu o paradygmat open design & manufacturing. Takie formy zajęć testowała w ramach pilotażu: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet we Florencji, University of the Arts w Londynie oraz Uniwersytet Deusto w Bilbao, wykorzystując dobre praktyki z Tongji University w Szanghaju.

 • SAFER - bezpieczne pogranicze: Edukacja transgraniczna w zakresie bezpiecznej współpracy szkół pogranicza

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
  Okres realizacji projektu: 01.12.2018-30.10.2019 r.
  Wartość projektu: 34 330,53 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/SAFER

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB (LIDER)
  2. Uniwersytet w Żylinie (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Edyta Nowak-Żółty

  Celem mikroprojektu było podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie bezpiecznej i tolerancyjnej współpracy szkół na pograniczu polsko-słowackim. Cel został osiągnięty poprzez przeszkolenie dorosłych mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych) w okresie 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r. 

  Tematy szkoleń:

  • Bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół
  • Bezpieczeństwo w zakresie organizacji wycieczek i imprez po obu stronach pogranicza
  • Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po obu stronach pogranicza
 • Praktyczny Program Kształcenia Kadr Rozwijających Gospodarkę Niskoemisyjną na Pograniczu

  Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 – 2020
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2019 r.
  Wartość projektu: 237 208,50 euro
  Strona internetowa projektu: https://przekraczamygranice.wsb.edu.pl/pl/

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB
  2. TRIANON, z.s. (Czechy)
  3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - LIDER (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Łukasz Wróblewski

  Cel projektu to praktyczne przygotowanie zawodowe polskich i czeskich uczniów i studentów, którzy po zakończeniu edukacji wykorzystają umiejętności w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, pracując dla firm i samorządów na pograniczu. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jakości życia i środowiska pogranicza poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy partnerów m.in. z TRITIA, miastami: Cieszyn/Czeski Cieszyn oraz firmami energetycznymi.

 • Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań naukowych

  Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r - do 28 lutego 2019 r.
  Wartość projektu: 22 625,30 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/polsko-czeska-wspolpraca-akademicka-na-rzecz-doskonalenia-jakosci-transgranicznych-badan-naukowych/o-inicjatywie

  Partnerzy:
  1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Czechy)
  2. Akademia WSB

  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

  Celem tego projektu była intensyfikacja współpracy transgranicznej w zakresie rozwijania wspólnych badań naukowych tj. powoływania polsko-czeskich zespołów badawczych i  przygotowania wspólnych publikacji naukowych, jak również wymiana doświadczeń w zakresie metodyk i narzędzi stosowanych w badaniach transgranicznych w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 
  Akademia WSB wspólnie z Vysoka Skolą Banską Uniwersytet Techniczny w Ostrawie zrealizowała projekt, który służył doskonaleniu jakości badań naukowych prowadzonych w polsko-czeskich zespołach badawczych i dotyczących różnych aspektów transgraniczności, m.in. przedsiębiorczości, edukacji i  kultury oraz zarządzania publicznego w Euroregionie Beskidy. 
  Dzięki współpracy naukowej oraz wymianie doświadczeń polskich i czeskich, dotyczących metodyk oraz narzędzi wykorzystywanych do badań naukowych, partnerzy opracowali wspólnie autorski program transgranicznych badań naukowych, dedykowany wsparciu procesów decyzyjnych niezbędnych dla rozwoju Euroregionu Beskidy. Badania dotyczące kluczowych potrzeb rozwoju Euroregionu Beskidy był skoncentrowane przede wszystkim na aspekcie społeczno-kulturalnym oraz aspekcie gospodarczo-środowiskowym.

 • Kształcenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych na pograniczu

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
  Okres realizacji projektu: 01.12.2017-31.08.2018 r.
  Wartość projektu: 38 991,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-publicznego-i-sytuacji-kryzysowych-na-pograniczu/aktualnosci-2222

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu (LIDER)
  2. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánik (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  Akademia WSB od grudnia 2017 do sierpnia 2018 roku realizowała razem z Akademią Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu projekt dotyczący współpracy jednostek polskich i słowackich na rzecz wspólnego zarządzania kryzysowego i organizacji imprez masowych. Obszar pogranicza polsko-słowackiego stanowi miejsce aktywnej integracji mieszkańców obu krajów. Odbywają się tu corocznie imprezy kulturalno-rekreacyjne i turystyczne. Niestety, zarówno liczne ostatnio anomalie pogodowe (m.in. powodzie, wichury, pożary), terroryzm i skutki kryzysu imigracyjnego w Europie stwarzają na pograniczu polsko-słowackim nowe zagrożenia. Brakuje specjalistów z umiejętnościami zarządzania sytuacjami kryzysowymi, uwzględniającymi te nowe zagrożenia. Uczelnie przeprowadziły rozeznanie sytuacji problemowej w polskich i słowackich samorządach na pograniczu (m.in. Lipovski Mikulas, Klin, Cadca, Jeleśnia, Świnna, Żywiec, Czernichów itp.). Pracodawcy samorządowi wskazywali następujące problemy: zbyt mała liczba specjalistów z kompetencjami do nowoczesnego zarządzania kryzysowego (z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń na pograniczach), brak przygotowania pracowników samorządowych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego podczas organizacji - licznych na pograniczu - publicznych imprez kulturalno-rekreacyjnych i turystycznych, brak kompetencji do zwalczania aktów rozboju i chuligaństwa w takcie imprez masowych i zgromadzeń. W świetle ostatnich wydarzeń w Europie, wskazywano przede wszystkim na potrzebę lepszego zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń pod względem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jak też konieczność rozwoju kwalifikacji w zakresie zwalczania różnego typu zagrożeń wiążących się z obszarem zarządzania kryzysowego. Mieszkańcy pogranicza – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (skrót: JST) tj. wydziały zarządzania kryzysowego i instytucji podległych np. straże miejskie, gminne ośrodki kultury, gminne ośrodki sportu i rekreacji itp. nie posiadają nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pozwalały by im na efektywną realizację obowiązków wynikających z opisanych wyżej zagrożeń, a tym samym ich wartość na rynku pracy spada. Zaistniała sytuacja wymaga niezwłocznego przeszkolenia pracowników JST w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń oraz sprawnego zarządzania kryzysowego.

 • Internationalization of V4 Start-ups

  Program: Mięszynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. -30.06.2018 r.
  Wartość projektu: 10 360,00 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/v4startups

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (LIDER)
  2. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. (Węgry)
  3. Slovak Chamber of Commerce and Industry Žilina Regional Chamber (Słowacja)
  4. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (Czechy)

  Akademia WSB była liderem projektu, który dotyczył umiędzynarodowienia Start-upów w krajach wyszehradzkich na podstawie wspólnych dla tego regionu inteligentnych specjalizacji.
  Projekt budował silne powiązania między Start-upami, MŚP, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi zainteresowanymi współpracą międzynarodową (w regionie wyszehradzkim) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji. W pierwszej fazie zostały zidentyfikowane, opisane i opublikowane w formie Mapy wspólne inteligentne specjalizacje dla krajów regionu wyszehradzkiego (podczas międzynarodowych warsztatów w Polsce z udziałem ekspertów krajowych i partnerów projektu - Listopad 2017).  Następnie podczas 4 regionalnych warsztatów (SK, CZR, HU, PL) wyniki prac badawczo-naukowych były prezentowane wśród lokalnych pracowników naukowy oraz interesariuszy tj. Start-upy, MŚP, organizacje pozarządowe i władze lokalne

 • Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu:
  01.12.2016-30.11.2018 r.
  Wartość projektu: 77 900,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://www.facebook.com/Wiedzabezbarier.erasmus/

  Partnerzy:

  1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Lider)
  2. Polish Cultural and Educational Association (Czechy)
  3. RODACY (Łotwa)
  4. SNPL Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  Organizacje mniejszości polskich za granicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne. W taki sposób rozwijają się m.in. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa) a także organizacje polskie i polonijne na Litwie, które organizują odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne. Niestety, pokolenia Polaków które urodziły się już poza krajem często słabo znają język polski lub straciły z nim kontakt. Młodzież posiada za to wysokie kompetencje cyfrowe. Z kolei osoby starsze często dobrze władają językiem polskim i mają dużą wiedzę o języku polskim i kulturze polskiej, natomiast słabiej radzą sobie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polskich i polonijnych zagranicą. Odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie przez Akademię WSB projektu, który ułatwia naukę języka polskiego dzięki wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, ale także służy do samodzielnego tworzenia i upowszechniania kursów o innej tematyce np. kulturalnej. W projekcie uwzględniono ponadto mechanizmy integracji międzypokoleniowej, dzięki czemu młodzież może pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym i uczyć się języka polskiego, a osoby starsze uczą się bardziej ukierunkowane na naukę obsługi narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Projekt wpisuje się zatem w ideę edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenie się przez całe życie. Służy także wykreowaniu innowacji edukacyjnych, gdyż partnerzy wspólnie wypracowują innowacyjną metodykę nauczania pozaformalnego osób dorosłych. Akademia WSB, lider projektu i zarazem uczelnia posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego, dzięki temu projektowi staje się także prekursorem zastosowania profesjonalnego systemu e-learning w kształceniu pozaformalnym. Organizacje mniejszości polskich za granicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne. W taki sposób rozwijają się m.in. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa) a także organizacje polskie i polonijne na Litwie, które organizują odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne. Niestety, pokolenia Polaków które urodziły się już poza krajem często słabo znają język polski lub straciły z nim kontakt. Młodzież posiada za to wysokie kompetencje cyfrowe. Z kolei osoby starsze często dobrze władają językiem polskim i mają dużą wiedzę o języku polskim i kulturze polskiej, natomiast słabiej radzą sobie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polskich i polonijnych zagranicą. Odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie przez Akademię WSB projektu, który ułatwia naukę języka polskiego dzięki wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, ale także służy do samodzielnego tworzenia i upowszechniania kursów o innej tematyce np. kulturalnej. W projekcie uwzględniono ponadto mechanizmy integracji międzypokoleniowej, dzięki czemu młodzież może pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym i uczyć się języka polskiego, a osoby starsze uczą się bardziej ukierunkowane na naukę obsługi narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Projekt wpisuje się zatem w ideę edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenie się przez całe życie. Służy także wykreowaniu innowacji edukacyjnych, gdyż partnerzy wspólnie wypracowują innowacyjną metodykę nauczania pozaformalnego osób dorosłych. Akademia WSB, lider projektu i zarazem uczelnia posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego, dzięki temu projektowi staje się także prekursorem zastosowania profesjonalnego systemu e-learning w kształceniu pozaformalnym. Rezultaty projektu tworzą 3 międzynarodowe zespoły badawcze. Każdy zespół składa się z dwóch przedstawicieli organizacji partnerskiej (osoby młodszej i seniora) oraz pracownika naukowego – mentora (przedstawiciela AWSB). Osoby te wspólnie pracują nad funkcjonalnościami platformy i zakresem merytorycznym kursów. Jest to współpraca międzypokoleniowa, międzynarodowa i międzysektorowa, a wyniki prac zespołów są konsultowane na forum spotkań międzynarodowych. Podczas spotkań członkowie zespołów projektowych wstępnie testują wypracowane rozwiązania i konsultują je w międzynarodowym środowisku, przy wsparciu mentorów. W ramach projektu przygotowano trzy kursy e-learningowe: kurs języka polskiego, kurs przedsiębiorczości oraz kurs nowych technologii . Powstała również plaforma e-learningowa oraz publikacje uakowe: „E-podręcznik (e-vademecum) dla użytkowników kursów e-learningowych” oraz „E-podręcznik (e-metodyka) dla twórców kursów e-learningowych”.

 • V4&I4

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. -30.04.2018 r.
  Wartość projektu: 10 750,00 euro

  Partnerzy:
  1. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. – Węgry (Lider)
  2. Akademia WSB (Polska)
  3. You too in IT (Słowacja)
  4. DEX Innovation Centre (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska - Pysz

  Projekt miał na celu promowanie zagadnień związanych z Przemysłem 4.0. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 regionalne warsztaty z interesariuszami, z uczestnictwem krajowych i międzynarodowych ekspertów w zakresie możliwości i wyzwań jakie wynikają z nowego etapu rewolucji przemysłowej. Finalna międzynarodowa konferencja w Budapeszcie pozwoliła Partnerom na spotkanie z wiodącymi międzynarodowymi ekspertami w tej dziedzinie. Akademia WSB, wspólnie z partnerami z Czech, Węgier oraz Słowacji, w dniu 10.01.2018 r. zorganizowała międzynarodowe szkolenie oraz warsztaty praktyczne, których myśl przewodnią stanowiły wyzwania i możliwości Przemysłu 4.0. i Ruchu Makerskiego w krajach wyszehradzkich. Studenci mogli wysłuchać wykładu dotyczącego automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych oraz wziąć udział w warsztacie ukazującym ruch makerski jako alternatywną ścieżkę kariery. Przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci polskich makerów uczestniczyli w międzynarodowym internetowym spotkaniu networkingowy. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele: Innoskart ICT Cluster (Węgry), Central Transdanubian Regional Innovation Agency  (Węgry), Yoo too in IT (Słowacja), DEX Innovation Centre (Czechy) oraz twórcy i działacze FabLab Łodź, FabLab Bratysława, FabLab Budapeszt.

 • V4mula

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu:  01.01.2016-31.12.2016 r.
  Wartość projektu: 10 000 euro

  Partnerzy:
  1. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. – Węgry (Lider)
  2. Akademia WSB (Polska)
  3. You too in IT (Słowacja)
  4. DEX Innovation Centre (Czechy)

  Projekt skupiał się na promowaniu międzynarodowej współpracy badawczo-inwestyczyjno-rozwojowej.
  Zainteresowane podmioty  miały możliwość:
  - zwiększenia wiedzy i doświadczenia (szkolenia)
  - wymiany dobrych i złych praktyk (warsztaty)
  - promowania nowych technologii (wystawy)
  - wzajemnego wsparcia przy budowaniu nowej współpracy między podmiotami  ukierunkowanej na tworzenie globalnej sieci (ostateczna konferencja).

 • KULTURALNA INICJATYWA EDUKACYJNO - NAUKOWA RAZEM DLA POGRANICZA

  Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  Okres realizacji projektu: listopad 2013 – grudzień 2014
  Wartość projektu: 25 520,60 euro 

  Partnerzy:
  1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Lider)
  2. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej 

  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

  Celem Projektu było rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy polsko-czeskiej na pograniczu, z ukierunkowaniem na partnerstwo w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

  W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Transgraniczna konferencja dot. zarządzania i marketingu w instytucjach kultury (15-16.11.2013, Cieszyn).
  2. Warsztaty edukacyjne, doskonalące umiejętności i kompetencje praktyczne
   w zarządzaniu w instytucjach kultury i organizacjach kulturalnych, przeznaczone dla lokalnych animatorów kultury z Polski i Czech.
  3. Polsko-czeskie badania naukowe nt. roli instytucji kultury w kształtowaniu wizerunku i promocji regionu transgranicznego oraz uwarunkowań powstania transgranicznego klastra kultury, zakończone konferencją prezentującą wyniki badan i wydaniem monografii naukowej.
  4. Przeprowadzenie 5 sesji zajęć Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego prowadzonego przez Partnera Czeskiego we współpracy z WSB.

   

 • ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKOWO DYDAKTYCZNEJ UCZELNI WYŻSZYCH W EUROREGIONIE BESKIDY

  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  Okres realizacji projektu: luty 2014 – wrzesień 2014
  Wartość projektu: 16.168,72 euro 
  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

  Celem Projektu było rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy polsko-czeskiej na pograniczu, z ukierunkowaniem na partnerstwo w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

  W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Organizacja pikniku „Poznajmy się Bliżej”
  2. Przygotowanie monografii naukowej prezentującej wyniki badań przeprowadzonych przez polskich i czeskich badaczy,
  3. Organizacja spotkań polsko – czeskich i wykładów tematycznych.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji