Projekty międzynarodowe

 • Forecasting factors influence on climatic changes as a part of Sustainable Development Goals 2030

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  Okres realizacji: 01.11.2023-31.01.2025

  Budżet: 25 700 Euro

  Partnerstwo:

  1. Akademia WSB (WSB University - POLAND, LEADER)
  2. Panevropská univerzita, a.s (Czechy)
  3. Žilinská univerzita v Žiline (Słowacja)
  4. National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institut (Ukraina)
  5. VŠB-TU Ostrava (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Iwona Krzyżewska

  To drugi projekt wyszehradzki w historii Akademii WSB, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie jako LIDER!

  Projekt będzie dotyczył prognozowanie czynników wpływających na zmiany klimatyczne jako część Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Razem z Partnerami z Ukrainy, Czech i Słowacji oraz naukowcami z Węgier, badacze Akademii WSB będą prowadzili badania, które doprowadzą do opracowania metodologii integralnej oceny potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w krajach wyszehradzkich i Ukrainie. Szczególny nacisk zostanie położony na temat redukcji odpadów z gospodarstw domowych.
  W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również szereg międzynarodowych aktywności online, warsztaty dla mieszkańców, seminaria dla studentów czy artykuły naukowe. 

   Strona internetowa projektu: https://www.vstecb.cz/minipivovaryv4

 • EU integration of Ukraine across borders - with the help of the V4. International conference

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  Okres realizacji: 20.09.2023-30.12.2023

  Budżet: 31 128 euro

  Partnerstwo:

  1.      Central European Service for Cross-border (Węgry – lider)

  2.      Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy- Karpatia (Słowacja)

  3.      Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)

  4.      Uzhhorod National University (Ukraina)

  5.      Technická univerzita v Liberci (Czechy)

  6.      Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (Niemcy)

  Projekt poza komponentem badawczym obejmuje dwa wydarzenia podczas corocznego wydarzenia Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Koszycach. Pierwszy dzień poświęcony jest międzynarodowej konferencji na temat integracji Ukrainy z UE oraz doświadczeń V4 w dziedzinie współpracy transgranicznej. Drugiego dnia dla uczestników zostanie zorganizowana wizyta studyjna do Użhorodu.

 • Inductive approaches to teaching science and mathematics (Indukcyjne podejście do nauczania przedmiotów ścisłych i matematyki)

  Program: Erasmus+ , Partnerstwa na rzecz współpracy w edukacji szkolnej

  Implementation: 01.10.2023-30.09.2025  (24 miesiące)

  Budżet projektu: 120 000 euro

  Budżet AWSB: 16 394,00  euro (100% dofinansowania)

  Partnerstwo:

  1.      H-edu, s.r.o. (Czechy) - LIDER

  2.      Akademia WSB (Polska)

  3.      Uniwersytet Trnawski (Słowacja)

  4.      Indicia n.o. (Słowacja)

   

  Cel projektu:

  Stworzenie systematycznego wsparcia metodycznego dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w celu skutecznego stosowania indukcyjnych procedur edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych i matematyki. Podstawowym celem jest stworzenie takiego wsparcia metodycznego dla nauczycieli, które zapewni efektywne stosowanie indukcyjnych procedur edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.

  Zakres projektu:

  ·        Stworzenie 7 zestawów materiałów metodycznych

  ·        Tworzenie filmów edukacyjnych wraz z towarzyszącą im broszurą dydaktyczną w 4 językach

  ·        Stworzenie narzędzi ewaluacyjnych do oceny wpływu projektu

  ·        Testowanie użyteczności materiałów dydaktycznych w Polsce

  ·        Wdrożenie wsparcia metodycznego w szkołach poprzez profesjonalne webinaria

  ·        30 przeprowadzonych webinariów dla nauczycieli

  ·        500 wspieranych nauczycieli podczas webinariów

   

  Zadanie Akademii WSB:

  Akademia WSB będzie liderem zadania dotyczącego tworzenia narzędzi do ewaluacji materiałów dydaktycznych oraz będzie odpowiedzialna za weryfikację użyteczności tych metod w Polsce.

   

 • SHORE: EmpOweR Students as the agents of cHangE

  Program: Horizon Europe

  Call: Actions for the implementation of the Mission Restore our ocean and waters by 2030 (HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01

  Okres realizacji: 01.01.2023-31.12.2025 

  Budżet: 2 998 518.75 euro

  Partnerstwo:

  1. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY (Turcja – Lider projektu),
  2. Akademia WSB (Polska),
  3. Euronovia (Francja),
  4. Mare Nostrum NGO (Rumunia),
  5. Uniwersytet w Padwie (Włochy),
  6. RKSOFT Bilişim Teknolijileri A.Ş. (Turcja),
  7. Biuro ds. Dzieci Uniwersytetu Wiedeńskiego (Austria),
  8. Turecka Fundacja Badań Morskich - TURK DENIZ ARASTIRMALARI VAKFI (Turcja),
  9. MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Włochy),
  10. BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS (Węgry),
  11. Global Skills Network (Estonia),
  12. F6S NETWORK IRELAND LIMITED (Irlandia),
  13. CROWDHELIX LIMITED (Irlandia),
  14. Eu&Pro centrum vzdelavani a praxe, s.r.o. (Czechy).

   

  Badania i aktywności w ramach projektu będą dotyczyły zanieczyszczenia mórz i oceanów. SHORE obejmie swoim oddziaływaniem obszar Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego, Morza Śródziemnego oraz tereny Dunaju i Renu.

  Projekt rusza w 2023 roku. Akademia WSB będzie koordynatorem Polskiego „Blue HUB”, miejsca które będzie zajmowało się promocją wiedzy o znaczeniu i sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniu mórz i oceanów. W ramach projektu organizowane będą m.in. wystawy, warsztaty, szkolenia, seminaria, kampania „Znajdź Błękit” oraz konkursy dla młodzieży szkolnej. Podczas 36 miesięcy realizacji projektu w działania proekologiczne zaangażowanych zostanie 100 szkół z całej Europy.

 • mentUwell - Preserving youth mental wellbeing in wartime migration crisis

  Program: Erasmus + Cooperation partnerships in youth

  Okres realizacji: 02.04.2023-01.12.2025

  Budżet: 400 000 euro

  Partnerstwo:

  1. Akademia WSB (WSB University - POLAND, LEADER)
  2. Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania)
  3. Fin Edu Consult Oy (Finland)
  4. Universitatea De Arta Si Design Din Clujnapoca (Romania)
  5. Enaip Veneto Impresa Sociale (Italy)
  6. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ukraine)
  7. Studio Progetto Societa Cooperativaso Ciale (Italy)
  8. European Center of Entreptreneurship Competence & Excellence (Austria)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Artur Fabiś, prof. WSB

  Projekt mentUwell gromadzi ekspertów z krajów, które od wielu lat borykają się z migracją i mają doświadczenie w zakresie zachowaniu dobrostanu psychicznego młodzieży w czasie kryzysu migracyjnego.

  W ramach projektu ma powstać metodologia pomocna dla edukatorów pracujących z młodzieżą i młodymi migrantami wojennymi oraz uniwersalny zestaw narzędzi dla edukatorów, organizacji pozarządowych, wolontariuszy i innych osób, których zadaniem jest zachowanie dobrostanu psychicznego młodzieży w czasie wojennego kryzysu migracyjnego.

 • Game4Change – Exploring Playful Learning in Higher Education Business Institutions Program

  Program: Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

  Okres realizacji: 01/11/2022-31/10/2024

  Budżet: 400 000 EUR

  Partnerzy projektu:

  1.Technical University in Dresden (Germany)

  2.University College Leuven Limburg (Belgium)

  3.DOBA Business School (Slovenia)

  4.Rotterdam University of Applied Sciences (the Netherlands)

  5.Akademia WSB (Poland)

  6. Businet (UK)

  Głównym celem projektu jest implementacja metody grywalizacji do wybranych programów kształcenia w uczelniach partnerskich, przeszkolenie wybranej kadry  z metodologii grywalizacji kursu/modułu kształcenia, przygotowanie podręczników  z zakresu wdrażania metody grywalizacji programu studiów oraz organizacja Międzynarodowej Szkoły Grywalizacji dla studentów biorących udział w testowaniu metody.

 • EQUATION - EQUalIty through AccreditaTION

  Program: Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

  Okres realizacji: 01/11/2022-31/10/2025

  Budżet: 400 000 EUR

  Partnerzy projektu:

  IEDC - Bled School of Management (Słowenia)
  CEEMAN - the International Association for Management Development in Dynamic Societies (Słowenia)
  Riga Technical University (Łotwa)
  Akademia WSB (Polska)
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula (Polska)
  Równość płci jest bardzo ważną kwestią ponieważ przyczynia się do różnorodności, doskonałości i jakości wyników pracy, zwłaszcza ze względu na większą zdolność reagowania na wyzwania społeczne, za które kobiety i mężczyźni odpowiadają wspólnie. Wykorzystanie wszystkich talentów i stworzenie równych szans dla mężczyzn i kobiet jest nie tylko kwestią sprawiedliwości, ale także efektywności ekonomicznej. Uwzględnienie równości płci przyczyni się do konkurencyjności, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy - nie tylko dla uczelni i przedsiębiorstw, ale także dla szerszego rynku europejskiego.

  Celem projektu jest zmniejszenie różnic w szkolnictwie wyższym i wśród pracowników instytucji szkolnictwa wyższego oraz przyczynienie się do osiągnięcia wyższego poziomu równych szans i wyników dla kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach poprzez trwałą zmianę kulturową i instytucjonalną zgodnie z następującymi wytycznymi:

  1.   Usunięcie systemowych i kulturowych barier w rekrutacji, zatrzymaniu i rozwoju kariery kobiet;

  2.   Włączenie wymiaru płci do procesów rozwoju i zapewniania jakości.

  Działania projektu mają na calu wsparcie polityk Równości Płci (Gender Equality) w instytucjach szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem perspektywy różnorodności kulturowej. Jednym z produktów projektu jest platforma internetowa (GE SELFIE) do ciągłego uczenia się i rozwoju. GE SELFIE będzie zarządzana przez CEEMAN i dostępna dla uczelni na całym świecie.

 • Wpływ lokalnych czynników politycznych na dynamikę przemocy w miastach na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 13.01.2023-30.07.2023

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. Columbia University

  Strona www.projektu: https://wsb.edu.pl/emoncada

  Zakres projektu:

  1. Wykład pn.: "Criminal Wars? Breaking Down the Barriers Between Political and Criminal Violence"

  2. Wykład dla doktorantów pn.: "The Methodological Challenges and Opportunities of Studying Violence"

  3. Konsultacje z naukowcami/badaczami i pracownikami AWSB

  4. Indywidualne konsultacje z doktorantami AWSB

  5. Badania Desk Research w siedzibie Akademii WSB

  6. Badania prowadzone z pracownikiem naukowym Akademii WSB na temat „Impact of local political factors on the dynamics of urban violence” 

  Dr Eduardo Moncada jestem adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych w Barnard College na Uniwersytecie Columbia. Jego badania koncentrują się na przestępczości, polityce miejskiej i analizie porównawczej. Większość badań prowadzi w Ameryce Łacińskiej, ale jego zainteresowania dotyczą również budowania nowych teoretycznych, koncepcyjnych i empirycznych powiązań z podobną dynamiką polityczną w innych regionach świata. Jest autorem trzech książek i kilkunastu artykułów naukowych.

  W jego pierwszej książce, Cities, Business and the Politics of Urban Violence in Latin America (Stanford University Press, 2016), analizował, jak relacje między burmistrzami miast, interesami biznesowymi i organizacjami przestępczymi kształtują sposoby, w jakie główne miasta świata rozwijającego się odpowiadają na wyzwania związane z przemocą w miastach. Z kolei w najnowszej publikacji, Resisting Extortion: Victims, Criminals, and States in Latin America (Cambridge University Press, Cambridge Studies in Comparative Politics, 2021), podejmuje następujące pytanie: Dlaczego ofiary opierają się podobnym formom kryminalnej wiktymizacji w kontrastujący sposób? W tej książce wykorzystuje powszechne, ale niedostatecznie zbadane zjawisko wymuszeń przestępczych w Ameryce Łacińskiej, aby wprowadzić opór wobec wiktymizacji przestępczej do powstających badań nad polityką przestępczości.

  Jest laureatem kilku prestiżowych nagród m.in.:

  ·       Clarence Stone Scholar Award, Urban and Local Politics Section, American Political Science Association (2021)

  ·       Best Paper presented at the 2019 Annual Meeting of the Network on the Political Economy of Latin America (REPAL) for “The Political Economy of Resistance to Criminal Extortion in Mexico.” (2019)

  ·       Best Paper presented at the 2018 Annual Meeting of the Latin American Studies Association for the Section on Defense, Public Security and Democracy for “The Politics of Criminal Victimization: Pursuing and Resisting Power.” (2019)

  Dr Moncada przez lata przeprowadził rozległe badania terenowe w Kolumbii, Salwadorze, Meksyku i innych częściach Ameryki Łacińskiej.

 • Pieniądze i finanse a rzeczywistość i moralność

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 13.01.2023-30.05.2023

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of Oxford

  Strona www.projektu: https://wsb.edu.pl/ehadas

  Zakres projektu:

  1. Wykład pn.: "Political Liberalism: Old, new, and deeply troubled"

  2. Seminarium pn.: „Two key ethical issues in ecology: the human place in nature and the responsibility for future generations (we’ll discuss nuclear power, climate change, and perhaps biodiversity)” 

  3. Wykład pn.: "Economics without money, money without ethics"

  4.Warsztaty pn.: „Oxford and the future of the complex research university”

  5. Warsztaty pn.: „Research methods in philosophical social science”

  Edward Hadas jest pracownikiem naukowym University of Oxford, zajmującym się ekonomią i finansami moralnymi oraz katolicką nauką społeczną. Jest niezależnym dziennikarzem i analitykiem finansowym. Przez kilka lat był redaktorem ds. ekonomicznych w Reuters Breakingviews oraz felietonistą w Reuters.com, gdzie w 2013 roku otrzymał nagrodę Reportera Roku za komentarze i analizy.

  Wcześniej był asystentem redaktora kolumny komentarzy i analiz Lex w Financial Times oraz asystentem redaktora w Breakingviews. Edward otrzymał nagrodę Business Journalist of the Year Award za ekonomię 2009. Wykładał również filozofię polityczną i społeczną w Maryvale Institute
  w Birmingham, w Wielkiej Brytanii.

  Zanim został dziennikarzem w 2004 roku, przez 25 lat pracował jako analityk finansowy dla różnych firm, w tym Morgan Stanley i Putnam Investments. Posiada dyplomy z filozofii, klasyki i matematyki z Uniwersytetu Oksfordzkiego i Columbia University oraz MBA z SUNY Binghamton.

  Ściśle współpracuje z władzami publicznymi i przemysłem, aby przenieść wyniki swoich badań do świata rzeczywistego, a jednocześnie była konsultantem kilku władz publicznych i firm.

 • INCREASING THE CAPACITY OF FREIGHT TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE ON EU-UKRAINE BORDERS

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

  Okres realizacji: 01.10.2022-31.03.2024

  Budżet: 34 310 euro

  Partnerstwo:

  1.    Instytut Badań Regionalnych im. M. I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie  (Ukraina - lider),

  2.    Akademia WSB (Polska),

  3.     Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Słowacja),

  4.     Uniwersytet w Debreczynie (Węgry),

  5.     Uniwersytet w Oradei (Rumunia).

  Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB (koordynator projektu), dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, dr inż. Iwona Krzyżewska, dr Dariusz  Trojszczak.

  Projekt obejmuje badania naukowe i analizy danych służące analizie obecnej przepustowości przejść granicznych pomiędzy Ukrainą i państwami Unii Europejskiej tj. Polską, Słowacją, Węgrami i Rumunią oraz określenie możliwości zwiększenia ich wykorzystania na cele eksportu z Ukrainy.  Analizowane są także możliwości rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami z Ukrainy i instytucjami z krajów Unii Europejskiej w celu zwiększenia wymiany towarowej z Ukrainą drogą lądową. Ze strony polskiej do udziału w projekcie zostali również zaproszeni przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Wydarzeniem podsumowującym projekt będzie konferencja naukowa, która zostanie zorganizowana w 2023 r. przez Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB.

 • HEIsCITI - HEIs as Innovative Triggers of Sustainable Development in European Cities in Post Covid-19 era

  Program: Erasmus + Cooperation partnerships in higher education

  Okres realizacji: 01.12.2022-30.11.2025 

  Budżet: 400 000 euro

  Partnerstwo:

  1. Akademia WSB (WSB University - POLAND, LEADER)
  2. Stuttgart Media University (GERMANY)
  3. MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lithuania)
  4. The University of Danang (VIETNAM) 
  5. LAMA Cooperative Society - Social Enterprise (ITALY)
  6. CEKOM - SMART RI d.o.o. (CROATIA) 

  Partnerzy zrzeszeni:

  1. Zamek Cieszyn (POLAND)
  2. Stuttgart Region (Germany)
  3. Joniskis District Municipality (LITHUANIA)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Karolina Mucha - Kuś

  Projekt HEIsCITI skupia się na stworzeniu uniwersalnych programów nauczania (metodologii i narzędzi dydaktycznych) dla wszystkich typów kursów uniwersyteckich, aby nauczyć studentów najlepszych sposobów animowania i koordynowania komunikacji pomiędzy obywatelami i władzami lokalnymi dla inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju miast w erze post Covid -19.

 • VR4Skills - Comprehensive Training Framework for Leaders of Internationalization enhanced by Virtual Reality (VR) in a post-pandemic era

  Program: Erasmus + Cooperation partnerships in higher education

  Okres realizacji: 01.11.2022-30.10.2024 (3 YEARS)

  Budżet: 250 000 euro

  Partnerstwo:

  1. Akademia WSB  (POLAND, LEADER)
  2. UC LEUVEN (Belgium)
  3. DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in druzbene studije Maribor (Slovenia)
  4. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITESI VAKF (Turkey)
  5. STICHTING AVANS (Nederlands)
  6. Businet VZW (Belgium)

  Poprzez realizację tego projektu, partnerstwo VR4Skills ma na celu osiągnięcie wielopoziomowej transformacji w wymiarze indywidualnym, instytucjonalnym i sektorowym, prowadząc do ulepszeń w instytucjach szkolnictwa wyższego. Lepiej wykwalifikowany personel nienauczycielski wzbogaci i wesprze w bardziej efektywny sposób międzynarodowy i międzykulturowy kontekst każdej instytucji, programu nauczania, studentów i wykładowców, a tym samym przyczyni się do budowania integracyjnego i wzajemnie powiązanego środowiska akademickiego.

 • U_CAN_BE_ECO - edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności

  Program: Interreg PL-CZ
  Okres realizacji projektu: 04.2022-03.2023
  Wartość projektu: 38 639,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/u-can-be-eco

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB (Lider)
  2. Institut EuroSchola (Partner - Czech)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Edyta Nowak-Żółty

  W ramach projektu chcemy uświadomić młodzież lokalną (ponadgimnazjalną), zamieszkującą region Śląska Cieszyńskiego, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania oraz że mogą mieć aktywny wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą serii warsztatów oraz webinaru dla młodzieży o tematyce pro-ekologicznej, a także za pomocą konferencji upowszechniającej rezultaty projektu (wypracowane pomysły młodzieży).

 • Minibreweries as developers of regional tourism in the V4 area

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 09.2022-01.2025
  Wartość projektu: 15 780.00 euro
  Strona internetowa projektu: https://www.vstecb.cz/minipivovaryv4

  Partnerzy:

  1. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (Czechy - Lider)
  2. Akademia WSB
  3. Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)
  4. Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (Węgry)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka

  Od września 2022 roku naukowcy Akademii WSB będą prowadzić badania dotyczące fenomenu minibrowarów w regionie wyszehradzkim.

  Ten trzyletni projekt, poza pracą badawczą, zakłada stworzenie bazy mikrobrowarów z obszaru Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

  Projekt „Minibreweries as developers of regional tourism in the V4 area” otrzymał finansowanie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 • Wpływ zrównoważonego transportu na zachowania związane z podróżowaniem

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 25.06.2022-30.11.2022

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University College London

  Zakres projektu:

  1. Wykład online pn.: „Future of Mobility: Challenges and opportunities that lie ahead”

  2. Konsultacje naukowe dla studentów i doktorantów AWSB

  3. Wykład online pn.: „Tools for assisting decision makers in sustainable transport planning”

  4.Wykład online pn.: „Involving citizens to sustainable transport planning”

  5. Wykład online pn.: „The impact of new mobility services and technologies on travel behaviour”

  6. Konsultacje online dla studentów i doktorantów AWSB

  7. Konsultacje naukowe dla studentów i doktorantów AWSB

  8. Warsztaty z naukowcami i doktorantami AWSB z zakresu przygotowywania i składania wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania funduszy na badania

   

  Profesor Maria Kamargianni jest profesorem w dziedzinie innowacji systemów transportowych
  i zrównoważonego rozwoju oraz dyrektorem MaaSLab. Jej obszary badawcze obejmują zachowania podróżnych, nowe usługi i technologie mobilnościowe, Mobility-as-a-Service, modelowanie transportu, analizę systemów transportowych, badania rynku i ekonometrię. Posiada bogate doświadczenie
  w projektowaniu ankiet, obsłudze danych i modelowaniu popytu behawioralnego.

  Jest autorką licznych publikacji w literaturze naukowej oraz współredaktorką tomu Elsevier "Preparing for the New Era of Transport Policies: Learning from Experience". Jest głównym badaczem kilku dużych projektów, takich jak finansowane przez H2020 projekty MaaS4EU i GECKO, a także koordynatorem projektu HARMONY o wartości 7,7 miliona euro.

  Za swoje badania i opracowane metodologie otrzymała kilka nagród, takich jak:

  -         the 2013 TRB Ryuichi Kitamura Best Paper Award - Awarded by the US National Academies of Sciences, Engineering, Medicine - Transportation Research Board; Washington DC, 2014.

  -         the Best Student Paper Award in Choice Modelling - Awarded by the Elsevier Journal of Choice Modelling; Sydney, 2013.

  -         Brązowy Medal w YEAR2010, ogólnoeuropejskim konkursie dla młodych naukowców - Nagroda przyznana przez Transport Research Arena; Bruksela, 2010.

  Profesor MariaKamargianni jest członkiem kilku stałych komitetów konferencji. Jest członkiem zarządu Instytutu Inżynierii i Technologii (IET), TravelSpirit oraz Instytutu Transportu UCL.

  Ściśle współpracuje z władzami publicznymi i przemysłem, aby przenieść wyniki swoich badań do świata rzeczywistego, a jednocześnie była konsultantem kilku władz publicznych i firm.

 • Alphabetter - learning tools for preventing functional and secondary illiteracy

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu: 01.2022-01.2024
  Wartość projektu: 202 590.00 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/alphabetter

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB (Lider)
  2. University of California San Diego (USA)
  3. European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence (Austria)
  4. ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (Włochy)
  5. MEPCO, s.r.o. (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka

  Akademia WSB jako lider międzynarodowego konsorcjum będzie przez najbliższe 2 lata realizowała projekt „Alphabetter - learning tools for preventing functional and secondary illiteracy”, który ma na celu stworzenie metodologii, kursów oraz platformy internetowej mających na celu przeciwdziałanie analfabetyzmowi wtórnemu i funkcjonalnemu. Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (18 miejsce na Liście Szanghajskiej) z pracy w środowisku migrantów na pograniczu meksykańsko-amerykańskim, partnerzy europejscy stworzą zestaw narzędzi dla edukatorów osób doświadczających analfabetyzmu wtórnego i funkcjonalnego. W projekcie przeprowadzony zostanie pilotaż z uczestnictwem przedstawicieli grupy docelowej.

  Materiały powstaną w języku angielskim, polskim, czeskim, włoskim i niemieckim.

  Podczas realizacji projektu pracownicy naukowi Akademii WSB będą współpracowali m.in. z dr Megan Hopkins pracującą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Jest byłą nauczycielką dwujęzycznej szkoły podstawowej i przeprowadziła szeroko zakrojone badania sprawdzające, w jaki sposób szkoły i systemy szkolne organizują się na zasadzie równości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji imigrantów i uczniów wielojęzycznych. W badaniach finansowanych przez Office of English Language Acquisition Departamentu Edukacji USA, Spencer Foundation i W.T. Grant Foundation badała wdrażanie polityki językowej, a także reformy programów nauczania. Zaangażowała się również w rozwój zawodowy nauczycieli osadzony w kontekście, koncentrującym się na wspieraniu możliwości uczenia się przedmiotów ścisłych dla wielojęzycznych uczniów we wczesnych klasach podstawowych. Jej stypendium ukazało się w kilku czołowych czasopismach, w tym American Educational Research Journal, Educational Researcher i Journal  of Teacher Education. Jest współredaktorem tomów Forbidden Language: English Learners and Restrictive Language Policies and School Integration Matters: Research Oparte na strategiach rozwoju kapitału.  W latach 2016-2017 była stypendystką podoktorancką National Academy of Education / Spencer Foundation i posiada tytuł doktora w edukacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

 • Wpływ prezydentury Ronalda Regana na sytuację geopolityczną Europy

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 18.03.2022-30.06.2022

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. Stanford University

  Zakres projektu:

  1.Wykład pn. „President Reagan and the "tear down this wall" Berlin address” 06.04.2022 r.

  2. Wykład pn. „ Speechwriting: The Importance of Speeches—and How to Write Them” 25.05.2022 r.

  3. Wykład pn. „ President Reagan, Prime Minister Thatcher, and Pope John Paul II” 09.06.2022r.

   

  Peter M. Robinson jest pracownikiem Stanford University oraz Hoover Institution, gdzie pisze o biznesie i polityce, redaguje kwartalnik Hoovera, Hoover Digest, oraz prowadzi program wideo Hoovera, Uncommon Knowledge™.

  Robinson jest również autorem trzech książek: How Ronald Reagan Changed My Life (Regan Books, 2003); It's My Party: A Republican's Messy Love Affair with the GOP, (Warner Books, 2000); oraz bestsellerowej książki biznesowej Snapshots from Hell: The Making of an MBA (Warner Books, 1994; nadal dostępna w wersji papierowej).

  W 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Dartmouth College, gdzie specjalizował się w języku angielskim. Następnie studiował politykę, filozofię i ekonomię na Uniwersytecie Oksfordzkim, który ukończył w 1982 roku.

  Robinson spędził sześć lat w Białym Domu, pełniąc w latach 1982-1983 funkcję głównego speechwritera wiceprezydenta George'a Busha, a w latach 1983-1988 specjalnego asystenta i speechwritera prezydenta Ronalda Reagana. Napisał historyczne przemówienie o murze berlińskim, w którym prezydent Reagan wezwał sekretarza generalnego Michaiła Gorbaczowa do "zburzenia tego muru!".

  Po zakończeniu pracy w Białym Domu, Robinson uczęszczał do Stanford University Graduate School of Business. (Prowadzony przez niego dziennik stał się podstawą książki Snapshots from Hell). W 1990 roku ukończył studia MBA.

  Następnie Robinson spędził rok w Nowym Jorku, pracując w Fox Television, podlegając właścicielowi firmy, Rupertowi Murdochowi. Drugi rok spędził w Waszyngtonie, w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie pełnił funkcję dyrektora Biura Spraw Publicznych, Oceny Polityki i Badań. Robinson dołączył do Hoover Institution w 1993 roku.

  Autor licznych esejów i wywiadów, publikował w New York Times, Red Herring, Forbes ASAP, Wall Street Journal i National Review Online. Jest redaktorem książki Can Congress Be Fixed? Five Essays on Congressional Reform (Hoover Institution Press, 1995).

 • Seryjni przedsiębiorcy, makroekonomia i nierówności dochodowe

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 18.03.2022-30.06.2022

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of Oxford

  Zakres projektu:

  1.Wykład zdalny pn. „ Which firms are important for the macroeconomy?” 24.03.2022 r.

  2.Wykład zdalny pn. „What makes a firm successful?” 10.05.2022 r.

  3.Wykład zdalny pn. „Startups and the Macroeconomy during the COVID-19 pandemic” 08.06.2022 r.

  Profesor Petr Sedláček jest makroekonomistą, pracownikiem Wydziału Ekonomii University of Oxford. Jego zainteresowania skupiają się  szczególnie na ogromnej heterogeniczności wśród pracowników i firm. Interesuje go pytanie, w jaki sposób heterogeniczność pracowników i firm wchodzi w interakcje oraz jak kształtuje i jest kształtowana przez zagregowaną gospodarkę. Jego badania łączą w sobie empiryczną analizę danych mikro i zagregowanych dla kwestii makroekonomicznych oraz teoretyczne i ilościowe modele z heterogenicznymi agentami. Petr Sedláček jest profesorem ekonomii, pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Oxford. Od 2015 roku związany jest także z Center for Economic Policy Research. Jest autorem szeregu prestiżowych publikacji oraz zdobywcą wielu grantów i nagród. W 2018 roku został laureatem grantu European Research Council z projektem nt.: „Entrepreneurs, Firms and the Macroeocnomy”.

 • Wpływ polityki zagranicznej USA na przyszłość partnerstwa transatlantyckiego

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 18.03.2022-30.06.2022

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. Harvard University (USA)

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz 

  Projekt zakłada współpracę z Ambasador dr Paula J. Dobriansky, która jest ekspertem ds. Polityki zagranicznej i dyplomatą specjalizującym się w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Jest wykładowcą w projekcie Future of Diplomacy w JFK Belfer Center for Science and International Affairs na Uniwersytecie Harvard oraz wiceprzewodniczącą Scowcroft Center for Strategy and Security (Atlantic Council).  W latach 2010 - 2012 ambasador Dobriansky była starszym wiceprezesem i globalnym szefem rządu i spraw regulacyjnych w Thomson Reuters. Na tym stanowisku była odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie korporacyjnego podejścia w Waszyngtonie i innych kluczowych stolicach na całym świecie. W tym czasie została również mianowana Distinguished National Security Chair w U.S. Naval Academy. Ambasador dr Paula J. Dobriansky  pełniła funkcję podsekretarza stanu ds. globalnych w latach 2001–2009. Wśród jej głównych osiągnięć była założenie i kierownictwo światowych forów ds. Problemów USA-Indie, USA-Chiny i USA-Brazylia, które posunęły naprzód kluczowe prace i współpracę międzynarodową w zakresie środowiska, energii, zdrowia, rozwoju i kwestii humanitarnych. Ponadto była szefem delegacji i głównym negocjatorem w zakresie polityki klimatycznej USA. Ambasador dr Paula J. Dobriansky, członek Council on Foreign Relations oraz American Academy of Diplomacy, zasiada w Radzie ds. Polityki Obronnej oraz w Radzie ds. Polityki Zagranicznej Sekretarza Stanu. 

 • Wpływ edukacji dwujęzycznej i dwukulturowej na przyjmowanie migrantów w społecznościach transgranicznych

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 18.03.2022-30.09.2022

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of California San Diego (USA)

  Zakres projektu:

  1.Zdalna praca naukowa z kadrą dydaktyczno-naukową Akademii WSB prowadząca do przygotowania i realizacji wspólnych badań
  i przygotowania publikacji (7 dni) marzec – wrzesień 2022 r.

  2. Konsultacje naukowe dla studentów i doktorantów 22.03.2022 r.

  3. Wykład pn.: “Educating Transnational Students  and Bilingual Program Design: Situational, Operational, and Outcome Factors” 23.03.2022 r.

  4. Współpraca badawcza z kadrą dydaktyczno-naukową Akademii WSB prowadząca do wydania wspólnych publikacji naukowych 24-26.03.2022 r.


  Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, dr Michał Szyszka, dr Edyta Nowak-Żółty

  Dr Megan Hopkins jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Wydziału Nauk o Edukacji w renomowanej uczelni amerykańskiej - University of California San Diego, która w rankingu szanghajskim zajmuje 18 miejsce.

 • Promoting ACTIVE and Responsible Citizenship In Schools

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu: 01.2022-12.2023
  Wartość projektu: 291 237.00 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/active

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB 
  2. Gymnázium Josefa Ressela (Czechy - Lider)
  3. Odpovědná společnost, z. s. (Czechy)
  4. European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence (Austria)
  5. LEARNABLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L (Włochy)
  6. Sukromna zakladna skola Felix (Slovakia)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  W czasach społeczeństwa „postprawdziwego” lub „postfaktycznego” określanego w słownikach oksfordzkich jako „odnoszące się lub oznaczające okoliczności, w których obiektywne fakty mają mniejszy wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwoływanie się do emocji i osobistych przekonań” dla krytycznego myślenia, zrozumienie kontekstu i możliwych skutków własnych działań oraz otwartość na wspieranie wzajemnej dyskusji ma kluczowe znaczenie dla aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa. Wszystko to jest zwielokrotnione i ściśle związane ze wzrostem wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych, ponieważ stają się one głównym czynnikiem wpływającym na „konsumpcję” informacji i kształtowania opinii. W tym kontekście tylko aktywni i odpowiedzialni obywatele, którzy są otwarci na komunikację pomimo możliwych różnic w wartościach i potrzebach oraz są w stanie zastanowić się nad (możliwymi) skutkami swoich decyzji i działań, mogą zapewnić trwałe wartości demokratyczne i demokratyczne społeczeństwo . Aby móc przekształcić szkoły w promotorów „otwartego, kreatywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa”, uczniowie i nauczyciele będą musieli najpierw zmienić siebie. Obie grupy wraz z pracownikami naukowymi i ekspertami przy pomocy zróżnicowanych narzędzi badawczych przyjrzą się własnej postawie, wiedzy, językowi i zachowaniu oraz stworzą poczucie autorefleksji i szkolną atmosferę, w której mile widziana jest debata, otwarty dialog i krytyczne myślenie. Nauczyciele powinni być upoważnieni do ochrony uczniów, tworzenia możliwości i współdzielenia za nich odpowiedzialności. Oznacza to również, że całe społeczeństwo, polityka, administracja, społeczeństwo obywatelskie i eksperci muszą być bardziej zaangażowani w życie szkoły i gotowi wspierać nauczycieli i uczniów.

 • EUREGIO-INFO

  Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

  Okres realizacji projektu: 01.09.2021-31.08.2023

  Wartość projektu: 199 940,33 euro

  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/euregio-info/o-projekcie

  Partnerzy projektu:

  1. Regionalni sdruzeni uzemni spoluprace Tesinskeho Slezska (Partner wiodący - Czechy)
  2. Slezska univerzita v Opave (Czechy)
  3. Akademia WSB (Polska)
  4. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” (Polska)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska – Pysz, prof. AWSB

  Celem projektu jest stworzenie nowej platformy informacyjnej do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Platforma będzie miejscem przetwarzania informacji i wykorzystywania wiedzy zarówno na potrzeby instytucji tworzących Euroregion (w tym samorządów lokalnych), jak i z nim współpracujących, w tym obywateli. Dzięki niniejszemu projektowi zostaną stworzone warunki do podnoszenia poziomu rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

 • SOCIALLY - Edukacja specjalistyczna pracowników socjalnych i pomocy społecznej na pograniczu polsko-słowackim w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym pandemii COVID -19

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja
  Okres realizacji projektu: 05.2021-03.2022
  Wartość projektu: 31 561,80 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/socially

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (Lider)
  2. Miasto Czadca (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka

  Projekt ma na celu zapewnienie bardziej wydajnego systemu pomocy socjalnej i społecznej na pograniczu polsko-słowackim, ze szczególnym uwzględnieniem wspracia osób w wieku senioralnym (60+, zarówno zamieszkałym w naturalnych środowiskach oraz korzystającym z DPS/ośrodków wsparcia) oraz osób bezdomnych.

  Pandemia Covid-19 w sposób istotny utrudniła funkcjonowanie ośrodków pomocowych, co niekorzystnie przekłada się na niektóre formy dostarczanej pomocy oraz jakość i dostępność usług
  społecznych. Pracownicy socjalni pogranicza polsko-słowackiego zwracają szczególną uwagę na deficyty kompetencyjne oraz potrzeby szkoleniowe w zakresie pracy z dwiema szczególnymi grupami klientów: seniorami (osoby w wieku 60+) oraz osobami bezdomnymi. Obie grupy wymagają szczególnych form wsparcia, a jednocześnie są szczególnie narażone na ryzyko zachorowania.

  Projekt pozwoli na wypracowanie wspólnych procedur działania pomiędzy jednostkami świadczącymi pomoc społeczną po obu stronach granicy, przeprowadzenie akcji informacyjnej służącej poznaniu systemów pomocy społecznej obu państw, wzrost kompetencji polskich i słowackich pracowników socjalnych oraz lokalnych pracowników administracyjnych, co pozwoli na lepszą możliwość współdziałania podczas zagrożeń transgranicznych.

 • E-DUST - Orientacja zawodowa na pograniczu polsko – słowackim w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym pandemii COVID -19

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja
  Okres realizacji projektu: 05.2021-03.2022
  Wartość projektu: 31 561,80 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/edust/

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (Lider)
  2. Miasto Czadca (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB 

  Celem projektu jest podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji w zakresie orientacji zawodowej, a w konsekwencji edukacji (specjalistycznej i zawodowej), co pozwoli na kształtowanie właściwego transgranicznego rynku pracy na pograniczu polsko-słowackim.

  Na obszarze pogranicza polsko-słowackiego funkcjonowanie oświaty na poziomie podstawowym i średnim podlega bezpośrednio administracji samorządowej. Samorządy wpływają na kształt polityki oświatowej pogranicza, współpracę szkół i samorządów, dlatego tak ważna jest znajomości możliwości w zakresie kształcenia zawodowego, specjalistycznego na pograniczu PL-SK oraz
  oczekiwań rynku pracy.

 • ProSPeReS - Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

  Program: The Internal Security Fund - Police (ISFP) - Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
  Okres realizacji projektu: 06.2021-05.2023
  Wartość projektu: 3 331 210,67 euro

  Strona projektu: https://wsb.edu.pl/prosperes-protection-system-for-large-gatherings-of-people-in-religious-sites

  Partnerzy projektu:
  1. Uniwersytet Łódzki (Lider)
  2. Akademia Wsb (Polska)
  3. Archidiecezja Łódzka (Polska)
  4. Gmina Wyznaniowa Żydowska W Warszawie (Polska)
  5. Fundacja Obserwatorium Społeczne (Polska)
  6. Komenda Wojewódzka Policji W Łodzi (Polska)
  7. Komenda Stołeczna Policji (Polska)
  8. Komenda Wojewódzka Policji We Wrocławiu (Polska)
  9. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Polska)
  10. The Main School Of Fire Service (Polska)
  11. Hellenic Police (Grecja)
  12. Holy Metropolis Of Ioannina (Grecja)
  13. Kentro Meleton Asfaleias (Grecja)
  14. Stichting Dutch Institute For Technology, Safety & Security (Holandia)
  15. Hellenberg International Oy (Finlandia)
  16. Dynamic Safety Corporation Sp. Z O.o. (Polska)
  17. Isem-institut Pre Medzinarodnu Bezpecnost A Krizove Riadenie, No (Słowacja)
  18. Cardet Centre For The Advancement Of Research & Development In Educationaltechnology Limited (Cypr)

  Kierowniki zespołu badawczego: jest dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB. 

  Projekt dotyczy ochrony miejsc kultu religijnego przed atakami terrorystycznymi. Został on wybrany do dofinansowania przez Komisję Europejską w ramach specjalnego funduszu, który ma na celu wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, współpracę w zakresie egzekwowania tego prawa i zarządzanie zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. 

   

 • NEWPERS: Nowe perspektywy Euroregionu w oparciu o rozwój transgranicznej współpracy akademickiej

  Program: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
  Okres realizacji projektu: 01.10.2021 - 30.06.2022
  Wartość projektu: 19 272,70 euro

  Partnerzy projektu:
  1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

  Kierowniki zespołu badawczego: dr hab. Łukasz Wróblewski prof. AWSB

  Celem projektu jest odbudowa i intensyfikacja współpracy partnerów projektu (polskiej i czeskiej uczelni) w zakresie podejmowania transgranicznych badań naukowych w obszarze Euroregionu Beskidy. Nastąpi to w powiązaniu z działaniami na rzecz wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych podejmowanych przez partnerów oraz ponownej weryfikacji stosowanych przez nich metod oraz narzędzi badawczych pod kątem skutków pandemii, co pozwoli na wypracowanie programu badań istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów transgranicznych w kontekście skutków pandemii oraz lockdownów oraz doskonalenia pracowników uczelni uczestniczących w projekcie pod kątem realizacji tego typu badań. 
  Kluczowe działania projektu obejmują "Polsko-czeskie badania naukowe w Euroregionie Beskidy prowadzone w transgranicznych zespołach" oraz "1-dniową konferencję podsumowująca projekt i prezentującą wyniki badań".

 • ED-ON: Edukacji międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu: 03.2021-02.2023
  Wartość projektu: 117 160,00 euro

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB - Lider (Polska)
  2. Fin Edu Consult Oy  (Finlandia)
  3. Uniwersytet Mykolo Romerio (Litwa)
  4. Uniwersytet Ostrawski (Czechy)


  Ogólnym celem projektu jest wyposażenie przyszłych i obecnych nauczycieli oraz studentów pedagogiki w narzędzia i wiedzę do pracy z dziećmi migrującymi. Realizacja zamierzonych działań przyczyni się do rozwinięcia kompetencji nauczycieli, którzy wykorzystując nowe metody będą przeciwdziałać wczesnemu kończeniu nauki przez uczniów z grup defaworyzowanych jaką są rodziny uchodźców i migrantów ekonomicznych. Szczegółowym efektem projektu będzie opracowanie materiałów opisujących innowacyjne metody pracy nauczycieli z dziećmi z rodzin migrantów, które będą ogólnie dostępne w języku angielskim jako moduł platformy edukacyjnej online skierowanej głównie do osób zajmujących się lub kształcących się na kierunkach związanych z pracą z dziećmi migrantów.

   

 • Dr Cecilia Farfán-Méndez z University of California San Diego o bezpieczeństwie publicznym na przykładzie pogranicza amerykańsko-meksykańskiego – aktywności stacjonarne w 2021 r.

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.02.2021-30.11.2021

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of California San Diego (USA)

  Zakres projektu:
  - konwersatoria
  - konsultacje prac doktorskich
  - konsultacje projektu badawczego 
  - prace badawcze 

  Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, dr Paulina Polko, dr Łukasz Szymankiewicz, dr Karol Kujawa

  Dr Cecilia Farfán-Méndez jest afiliowanym pracownikiem University of California San Diego, który w rankingu szanghajskim zajmuje 18 miejsce.
  Dr Farfán jest Kierownikiem Programów Badań nad Bezpieczeństwem w Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. USMEX jest siedzibą wiodącego amerykańskiego instytutu badawczego zajmującego się badaniem Meksyku. Jest również współpracownikiem naukowym w Center for Studies on Security, Intelligence and Governance (CESIG) w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM) z siedzibą w Mexico City.

   

 • Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine – COOPERA

  Program: Erasmus + Capacity Building in Higher Education
  Okres realizacji projektu: 15/01/2021 – 14/01/2024
  Wartość projektu: 967 200,00 euro

  Partnerzy projektu:

  1. Academy of Economic Studies of Moldova – coordinator (Mołdawia)
  2. Akademia WSB (Polska)
  3.Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg (Niemcy)
  4. Universitat de Lleida (Hiszpania)
  5. Varna University of Management (Bułgaria)
  6. European Policy Development and Research Institute (Słowenia)
  7. Technical University of Moldova (Mołdawia)
  8. Free International University of Moldova(Mołdawia)
  9. Ministry of Education, Culture and Research of Moldova (Mołdawia)
  10. Uzhhorod national university (Ukraina)
  11. KROK University (Ukraina)
  12. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv (Ukraina)
  13. National University of Economics (Ukraina)
  14.Ministry of Education and Science of Ukraine (Ukraina)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu kształcenia dualnego na uczelniach w Mołdawii i Ukrainie. Akademia WSB jest dostawcą know-how z zakresu jak opracowywać i wdrażać model dualny w uczelniach wyższych.

 • EduOSP: Projekt edukacyjny dla ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na obszarze pogranicza polsko-słowackiego

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja
  Okres realizacji projektu: 03.2021-01.2022
  Wartość projektu: 29 870,55 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/eduosp 

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (Lider)
  2. University of Zlina (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Robert Socha, prof. AWSB.

  Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie bezpieczeństwa pożarniczego. Projekt zakłada edukację polskich i słowackich lokalnych pracowników administracyjnych i strażaków ochotniczych straż pożarnych na temat podstaw prawnych funkcjonowania służb ratowniczych, co pozwoli udoskonalić współdziałania tych podmiotów na polsko-słowackim pograniczu.

 • Wykłady on-line Ambasador dr Pauli Dobriansky reprezentującej JFK Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard University

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.02.2021-30.06.2021

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. Harvard University (USA)

  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz 

  Ambasador dr Paula J. Dobriansky jest ekspertem ds. Polityki zagranicznej i dyplomatą specjalizującym się w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Jest wykładowcą w projekcie Future of Diplomacy w JFK Belfer Center for Science and International Affairs na Uniwersytecie Harvard oraz wiceprzewodniczącą Scowcroft Center for Strategy and Security (Atlantic Council).  W latach 2010 - 2012 ambasador Dobriansky była starszym wiceprezesem i globalnym szefem rządu i spraw regulacyjnych w Thomson Reuters. Na tym stanowisku była odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie korporacyjnego podejścia w Waszyngtonie i innych kluczowych stolicach na całym świecie. W tym czasie została również mianowana Distinguished National Security Chair w U.S. Naval Academy. Ambasador dr Paula J. Dobriansky  pełniła funkcję podsekretarza stanu ds. globalnych w latach 2001–2009. Wśród jej głównych osiągnięć była założenie i kierownictwo światowych forów ds. Problemów USA-Indie, USA-Chiny i USA-Brazylia, które posunęły naprzód kluczowe prace i współpracę międzynarodową w zakresie środowiska, energii, zdrowia, rozwoju i kwestii humanitarnych. Ponadto była szefem delegacji i głównym negocjatorem w zakresie polityki klimatycznej USA. Ambasador dr Paula J. Dobriansky, członek Council on Foreign Relations oraz American Academy of Diplomacy, zasiada w Radzie ds. Polityki Obronnej oraz w Radzie ds. Polityki Zagranicznej Sekretarza Stanu. 

 • INTRIDE - Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIggers for SMEs in the manufacturing sector

  Program: Erasmus + Knowledge Alliances
  Okres realizacji: 01.01.2020 -- 31.12.2022
  Wartość projektu: 975 174,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://intride.eu/

  Partnerzy:
  1. University of Florence – Department of Architecture & Design (Florencja, Włochy) - Lider Projektu
  2. Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska)
  3. Zamek Cieszyn (Cieszyn, Polska)
  4. Sant’Anna School of Advanced Studies in Pisa - The Biorobotics Institute (Piza, Włochy)
  5. ELISAVA -  private centre of higher education affiliated with Pompeu Fabra University (Barcelona, Hiszpania)
  6. CENFIM Catalan Furnishings Cluster and Innovation Hub (La Senia, Hiszpania)
  7. LEITAT Technological Centre (Barcelona, Hiszpania)
  8. The University of Art and Design in Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunia)
  9. Cluster Mobiler Transilvan - Transylvanian Furniture Cluster (Cluj-Napoca, Rumunia)
  10. DID-Technological Cluster on Interiors & Design (Poggibonsi, Włochy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  INTRIDE jest sojuszem 10 partnerów z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii, mającym na celu opracowanie ustrukturyzowanych ram współpracy między uczelniami, klastrami/przedstawicielami biznesu, centrami technologicznymi i przedsiębiorstwami. Partnerzy z pochodzący z 4 europejskich regionów to zarówno instytucje szkolnictwa wyższego/eksperci techniczni, jak i klastry/przedstawiciele biznesu aktywnie zaangażowani w definiowanie Regionalnych Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

  Projekt INTRIDE ma na celu opracowanie wspólnego programu studiów magisterskich, który będzie stanowił kompetencyjne rozwiązanie wyzwań jakie Regionalne Inteligentne Specjalizacje stawiają przed tradycyjnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

  W ramach projektu powstanie również międzynarodowa platforma networkingowa będąca miejscem aktywizacji i monitorowania innowacji, transferu technologicznego, procesów badawczo-rozwojowych w ramach współpracy między przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi i centrami technicznymi.

   

 • SENIORSEC: bezpieczeństwo seniorów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

  Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska
  Okres realizacji projektu: 09.2020 - 06.2021
  Wartosć projektu: 15 845,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/SENIORSEC

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB - Lider (Polska)
  2. Wyższa Szkoła Biznesu i Prawa - VŠPP (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Paulina Polko

  Projekt zakłada diagnozę świadomości zagrożeń dla bezpieczeństwa własnego wśród osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących wioski bądź miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców. Świadomość ta jest rzadko badana, a rozwiązania proponowane w przypadku wystąpienia problemów nie zawsze docierają do zainteresowanych. Starzejące się społeczeństwa będą wymagały coraz bardziej kompleksowych strategii wspierania osób starszych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i świadomej profilaktyki zagrożeń.

  Transgraniczne badania podjęte w Polsce i Czechach pozwolą naukowo zidentyfikować do tej pory wskazywane głównie intuicyjnie zagrożenia dotykające grupę seniorów w obu krajach na terenach przygranicznych, zamieszkujących wioski i niewielkie miejscowości. Zidentyfikować obszary wspólne, gdzie można wskazać te same zagrożenia i implementować podobne programy profilaktyczne oraz ewentualne różnice.

 • Bezpieczeństwo publiczne i jego wyzwania – aktywności on-line z udziałem dr Cecilii Farfán-Méndez z University of California San Diego

  Program: Metropolitarny Fundusz Wspierania Nauki
  Okres realizacji projektu: 01.10.2020-31.11.2020

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB
  2. University of California San Diego (USA)

  Zakres projektu:
  - wykłady zdalne
  - zdalne konsultacje prac doktorskich
  - zdalne konsultacje tematów badawczych z pracownikami naukowymi

  Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, dr Paulina Polko, dr Łukasz Szymankiewicz, dr Karol Kujawa

  Dr Cecilia Farfán-Méndez jest afiliowanym pracownikiem University of California San Diego, który w rankingu szanghajskim zajmuje 18 miejsce.
  Dr Farfán jest Kierownikiem Programów Badań nad Bezpieczeństwem w Center for U.S.-Mexican Studies (USMEX) na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. USMEX jest siedzibą wiodącego amerykańskiego instytutu badawczego zajmującego się badaniem Meksyku. Jest również współpracownikiem naukowym w Center for Studies on Security, Intelligence and Governance (CESIG) w Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM) z siedzibą w Mexico City.

   

 • Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II

  Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska
  Okres realizacji projektu: 10.2020 – 10.2023 
  Wartość projektu: 310 724.57 euro
  Strona internetowa projektu: https://czystepogranicze.wsb.edu.pl/ 

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (Polska)
  2. VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy)

  Zespół: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB,  dr inż. Łukasz Wróblewski, mgr Sebastian Kwaśniewski, mgr Magdalena Grala


  Cel projektu to rozszerzenie zawodowego kształcenia praktycznego polskich i czeskich studentów o nowe zagadnienia dotyczące rozwiązań efektywnych energetycznie w strategicznych dla pogranicza branżach: turystycznej, budowlanej i automotive. Uczestnicy projektu wykorzystają zdobyte umiejętności w poszukiwanych na pograniczu zawodach jako specjaliści w zakresie zarządzania energią i rozwijania gospodarki niskoemisyjnej m.in. w firmach produkujących i montujących systemy energetyczne.

   

 • EDUMARK - Orientacja Zawodowa jako element procesu edukacji na transgranicznym rynku pracy Euroregionu Śląska Cieszyńskiego

  Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska
  Okres realizacji projektu: 10.2020 – 10.2021
  Wartość projektu: 37 192.80 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/EDUMARK

  Partnerzy:

  Akademia WSB (Polska)
  Institut EuroSchola, z.ú. (Czechy)

  Zespół badawczy: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB,  dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB, dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB, mgr Sebastian Kwaśniewski


  Projekt ma służyć przygotowaniu nauczycieli szkół ponadpodstawowych polskich i czeskich do kształcenia w zakresie orientacji zawodowej w szkole ponadpodstawowej pomocą wytworzenia ich sieci. Przeprowadzone  działania w zakresie projektu mają umożliwić nauczycielom orientacji zawodowej przygotować uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy, z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, zdolności i predyspozycji uczniów w Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 • The use of artificial intelligence and hyperspectral satellite data for the forecasting of the beginning and end of the growing season in the fields in Poland

  Program: AI for Earth (programy grantowe Microsoft)
  Okres realizacji projektu: 08.2019-07.2020
  Wartość projektu: 15 000,00 $

  Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Karol Jędrasiak

  W ramach badań została przeprowadzona analiza uzyskanych wyników i próba oszacowania skuteczności opracowanych algorytmów bazujących na automatycznie wyznaczonej wartości Enhanced Vegetation Index (EVI) oraz satelitarnych obrazach hiperspektralnych. Prace badawcze zostały rozpoczęte od pozyskania danych hiperspektralnych oraz wyznaczenia obszarów referencyjnych do badań w projekcie. Następnie zgromadzone dane zostały przetworzone w celu wyznaczania zbioru wskaźników - cech charakterystycznych. Oznaczone w ten sposób dane zostały podzielone na trzy zbiory: uczący, testowy i walidacyjny. W kolejnym kroku prac badawczych został iteracyjnie opracowany algorytm sztucznej inteligencji mający na celu identyfikację początku i końca okresów wegetacji różnych roślin na wybranym obszarze testowym. Parametry algorytmu zostały dopracowane dzięki wykorzystaniu optymalizacji hiperparametrycznej. Ostatnim krokiem prac było przeprowadzenie badania skuteczności opracowanej metody z wykorzystaniem zestawu testowego.

 • Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy, Environment and Life

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 09.2020 – 12.2021
  Wartość projektu: 26 870,00 euro

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB (Polska)
  2. VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy)
  3. University of Zilina (Słowacja)
  4. College of Entrepreneurship and Law (Czechy)
  5. Faculty of Mechanical Engineering, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (Czechy)
  6. Regional Chamber of Commerce Moravia – Silesia (Czechy)
  7. Department of Energy Engineering, Budapest University of Technology and Economics (Węgry)
  8. Zala County Government (Węgry) 
  9. Czestochowa University of Technology, Faculty of Infrastructure and Environment (Polska)
  10. Budapest Business School, Zalaegerszeg Faculty of Business Administration (Węgry)

  Zespół badawczy: dr inż. Iwona Krzyżewska, dr inż. Paweł Sobczak, mgr Jakub Stęchły (doktorant), Rafał Kotarba (student AWSB), Arkadiusz Stanik (student AWSB). 

  Projekt jest kontynuacja strategii UE - inicjatywa na rzecz edukacji w zakresie czystej energii i intensyfikacji wykorzystania energii (C3E), zapoczątkowanej w 2010 r. C3E Narodził się z założenia, że pomysły i talenty wszystkich członków społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla naszych przyszłych wyzwań związanych z czystą energią. Kobiety stanowią znacznie mniej niż połowę siły roboczej w STEM i sektorze czystej energii. Uwaga projektu skupia się na interdyscyplinarnym wpływie zużycia energii, w tym jej akumulacji, wpływie na środowisko i życie ludności. Cele projektu eliminują różnice w badaniach kobiet i mężczyzn oraz zwiększają udział kobiet i przywództwo w tych obszarach. Obecnie większość skutków na danym obszarze ma charakter „zdecentralizowany”, np. w sektorze badawczym, czy w edukacji. W ramach projektu próbuje się to powiązać, w tym często wspomniany wpływ zaangażowania kobiet i młodych pracowników na początku ich pracy w działaniach związanych z energetyką. Działania wymienione w projekcie zawierają wszystkie elementy zachęty i działania informacyjne: Konkursy, Działania popularyzacyjne i prezentacyjne, czy Mentoring Bliski.

 • IN SITU - Intergenerational Social Innovation Support Scheme

  Program: Interreg Europa Środkowa
  Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2022
  Wartość projektu: 2 151 900,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://www.insituproject.eu/

  Partnerzy:

  1. Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education) – Lider projektu
  2. Vienna University of Economics and Business (Austria)
  3. Region of Veneto - Department of Labour (Włochy)
  4. ENAIP Veneto Social Enterprise (Włochy)
  5. Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy)
  6. Stuttgart Media University (Niemcy)
  7. Miasto Rijeka (Chorwacja)
  8. Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd. (Chorwacja)
  9. Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, (Słowenia)
  10. OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka

  Województwo Śląskie i Akademia WSB są odpowiedzialni za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+.
  W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie - Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor - Słowenia) powstały Regionalne Centra Innowacji Społecznych (Regional Social Innovation Hubs), których celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracują międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring.
  Akademia WSB pełni również funkcję lidera zadania dotyczącego upowszechniania rezultatów projektu w Europie Środkowej. Uczelnia przygotuje strategię komunikacji, Mapę i Bazę Innowacji Społecznych w Europie Środkowej, a także kampanię w mediach społecznościowych, publikacje i materiały promocyjne.

 • A Knowledge Alliance between HEIs, Makers and Manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe - OD&M

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu:
  01.01.2017-31.12.2019 r.
  Wartość projektu: 984 865,00 €
  Strona internetowa projektu: https://odmplatform.eu/

  Partnerzy:

  1. University of Florence (Lider)
  2. LAMA DEVELOPMENT AND COOPERATION AGENCY SOCIETA COOPERATIVA (Włochy)
  3. Centro sperimentale del mobile e dell'arredamento scarl (Włochy)
  4. THE UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON (Wielka Brytania)
  5. Green Lab  (Wielka Brytania)
  6. UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO (Hiszpania)
  7. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Hiszpania)
  8. Akademia WSB
  9. Fundacja Fablab Lodz
  10. Stichting Peer to Peer Alternatives (Holandia)
  11. TONGJI UNIVERSITY (Chiny)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  Celem projektu było prowadzenie badań naukowych oraz wypracowanie założeń metodycznych do wdrożenia w czterech europejskich uczelniach innowacyjnej metodyki kształcenia praktycznego w oparciu o paradygmat open design & manufacturing. Takie formy zajęć testowała w ramach pilotażu: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet we Florencji, University of the Arts w Londynie oraz Uniwersytet Deusto w Bilbao, wykorzystując dobre praktyki z Tongji University w Szanghaju.

 • Praktyczny Program Kształcenia Kadr Rozwijających Gospodarkę Niskoemisyjną na Pograniczu

  Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 – 2020
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2019 r.
  Wartość projektu: 237 208,50 euro
  Strona internetowa projektu: https://przekraczamygranice.wsb.edu.pl/pl/

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB
  2. TRIANON, z.s. (Czechy)
  3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - LIDER (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Łukasz Wróblewski

  Cel projektu to praktyczne przygotowanie zawodowe polskich i czeskich uczniów i studentów, którzy po zakończeniu edukacji wykorzystają umiejętności w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, pracując dla firm i samorządów na pograniczu. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jakości życia i środowiska pogranicza poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy partnerów m.in. z TRITIA, miastami: Cieszyn/Czeski Cieszyn oraz firmami energetycznymi.

 • SAFER - bezpieczne pogranicze: Edukacja transgraniczna w zakresie bezpiecznej współpracy szkół pogranicza

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
  Okres realizacji projektu: 01.12.2018-30.10.2019 r.
  Wartość projektu: 34 330,53 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/SAFER

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB (LIDER)
  2. Uniwersytet w Żylinie (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Edyta Nowak-Żółty

  Celem mikroprojektu było podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie bezpiecznej i tolerancyjnej współpracy szkół na pograniczu polsko-słowackim. Cel został osiągnięty poprzez przeszkolenie dorosłych mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych) w okresie 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r. 

  Tematy szkoleń:

  • Bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół
  • Bezpieczeństwo w zakresie organizacji wycieczek i imprez po obu stronach pogranicza
  • Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po obu stronach pogranicza
 • Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań naukowych

  Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 r - do 28 lutego 2019 r.
  Wartość projektu: 22 625,30 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/polsko-czeska-wspolpraca-akademicka-na-rzecz-doskonalenia-jakosci-transgranicznych-badan-naukowych/o-inicjatywie

  Partnerzy:
  1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Czechy)
  2. Akademia WSB

  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

  Celem tego projektu była intensyfikacja współpracy transgranicznej w zakresie rozwijania wspólnych badań naukowych tj. powoływania polsko-czeskich zespołów badawczych i  przygotowania wspólnych publikacji naukowych, jak również wymiana doświadczeń w zakresie metodyk i narzędzi stosowanych w badaniach transgranicznych w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 
  Akademia WSB wspólnie z Vysoka Skolą Banską Uniwersytet Techniczny w Ostrawie zrealizowała projekt, który służył doskonaleniu jakości badań naukowych prowadzonych w polsko-czeskich zespołach badawczych i dotyczących różnych aspektów transgraniczności, m.in. przedsiębiorczości, edukacji i  kultury oraz zarządzania publicznego w Euroregionie Beskidy. 
  Dzięki współpracy naukowej oraz wymianie doświadczeń polskich i czeskich, dotyczących metodyk oraz narzędzi wykorzystywanych do badań naukowych, partnerzy opracowali wspólnie autorski program transgranicznych badań naukowych, dedykowany wsparciu procesów decyzyjnych niezbędnych dla rozwoju Euroregionu Beskidy. Badania dotyczące kluczowych potrzeb rozwoju Euroregionu Beskidy był skoncentrowane przede wszystkim na aspekcie społeczno-kulturalnym oraz aspekcie gospodarczo-środowiskowym.

 • Kształcenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych na pograniczu

  Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020
  Okres realizacji projektu: 01.12.2017-31.08.2018 r.
  Wartość projektu: 38 991,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://wsb.edu.pl/ksztalcenie-specjalistyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-publicznego-i-sytuacji-kryzysowych-na-pograniczu/aktualnosci-2222

  Partnerzy:

  1. Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu (LIDER)
  2. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánik (Słowacja)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  Akademia WSB od grudnia 2017 do sierpnia 2018 roku realizowała razem z Akademią Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu projekt dotyczący współpracy jednostek polskich i słowackich na rzecz wspólnego zarządzania kryzysowego i organizacji imprez masowych. Obszar pogranicza polsko-słowackiego stanowi miejsce aktywnej integracji mieszkańców obu krajów. Odbywają się tu corocznie imprezy kulturalno-rekreacyjne i turystyczne. Niestety, zarówno liczne ostatnio anomalie pogodowe (m.in. powodzie, wichury, pożary), terroryzm i skutki kryzysu imigracyjnego w Europie stwarzają na pograniczu polsko-słowackim nowe zagrożenia. Brakuje specjalistów z umiejętnościami zarządzania sytuacjami kryzysowymi, uwzględniającymi te nowe zagrożenia. Uczelnie przeprowadziły rozeznanie sytuacji problemowej w polskich i słowackich samorządach na pograniczu (m.in. Lipovski Mikulas, Klin, Cadca, Jeleśnia, Świnna, Żywiec, Czernichów itp.). Pracodawcy samorządowi wskazywali następujące problemy: zbyt mała liczba specjalistów z kompetencjami do nowoczesnego zarządzania kryzysowego (z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń na pograniczach), brak przygotowania pracowników samorządowych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego podczas organizacji - licznych na pograniczu - publicznych imprez kulturalno-rekreacyjnych i turystycznych, brak kompetencji do zwalczania aktów rozboju i chuligaństwa w takcie imprez masowych i zgromadzeń. W świetle ostatnich wydarzeń w Europie, wskazywano przede wszystkim na potrzebę lepszego zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń pod względem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jak też konieczność rozwoju kwalifikacji w zakresie zwalczania różnego typu zagrożeń wiążących się z obszarem zarządzania kryzysowego. Mieszkańcy pogranicza – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (skrót: JST) tj. wydziały zarządzania kryzysowego i instytucji podległych np. straże miejskie, gminne ośrodki kultury, gminne ośrodki sportu i rekreacji itp. nie posiadają nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pozwalały by im na efektywną realizację obowiązków wynikających z opisanych wyżej zagrożeń, a tym samym ich wartość na rynku pracy spada. Zaistniała sytuacja wymaga niezwłocznego przeszkolenia pracowników JST w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń oraz sprawnego zarządzania kryzysowego.

 • Internationalization of V4 Start-ups

  Program: Mięszynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. -30.06.2018 r.
  Wartość projektu: 10 360,00 euro
  Strona internetowa projektu: www.wsb.edu.pl/v4startups

  Partnerzy:
  1. Akademia WSB (LIDER)
  2. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. (Węgry)
  3. Slovak Chamber of Commerce and Industry Žilina Regional Chamber (Słowacja)
  4. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (Czechy)

  Akademia WSB była liderem projektu, który dotyczył umiędzynarodowienia Start-upów w krajach wyszehradzkich na podstawie wspólnych dla tego regionu inteligentnych specjalizacji.
  Projekt budował silne powiązania między Start-upami, MŚP, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi zainteresowanymi współpracą międzynarodową (w regionie wyszehradzkim) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji. W pierwszej fazie zostały zidentyfikowane, opisane i opublikowane w formie Mapy wspólne inteligentne specjalizacje dla krajów regionu wyszehradzkiego (podczas międzynarodowych warsztatów w Polsce z udziałem ekspertów krajowych i partnerów projektu - Listopad 2017).  Następnie podczas 4 regionalnych warsztatów (SK, CZR, HU, PL) wyniki prac badawczo-naukowych były prezentowane wśród lokalnych pracowników naukowy oraz interesariuszy tj. Start-upy, MŚP, organizacje pozarządowe i władze lokalne

 • Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych

  Program: Erasmus +
  Okres realizacji projektu:
  01.12.2016-30.11.2018 r.
  Wartość projektu: 77 900,00 euro
  Strona internetowa projektu: https://www.facebook.com/Wiedzabezbarier.erasmus/

  Partnerzy:

  1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Lider)
  2. Polish Cultural and Educational Association (Czechy)
  3. RODACY (Łotwa)
  4. SNPL Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa)

  Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  Organizacje mniejszości polskich za granicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne. W taki sposób rozwijają się m.in. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa) a także organizacje polskie i polonijne na Litwie, które organizują odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne. Niestety, pokolenia Polaków które urodziły się już poza krajem często słabo znają język polski lub straciły z nim kontakt. Młodzież posiada za to wysokie kompetencje cyfrowe. Z kolei osoby starsze często dobrze władają językiem polskim i mają dużą wiedzę o języku polskim i kulturze polskiej, natomiast słabiej radzą sobie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polskich i polonijnych zagranicą. Odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie przez Akademię WSB projektu, który ułatwia naukę języka polskiego dzięki wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, ale także służy do samodzielnego tworzenia i upowszechniania kursów o innej tematyce np. kulturalnej. W projekcie uwzględniono ponadto mechanizmy integracji międzypokoleniowej, dzięki czemu młodzież może pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym i uczyć się języka polskiego, a osoby starsze uczą się bardziej ukierunkowane na naukę obsługi narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Projekt wpisuje się zatem w ideę edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenie się przez całe życie. Służy także wykreowaniu innowacji edukacyjnych, gdyż partnerzy wspólnie wypracowują innowacyjną metodykę nauczania pozaformalnego osób dorosłych. Akademia WSB, lider projektu i zarazem uczelnia posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego, dzięki temu projektowi staje się także prekursorem zastosowania profesjonalnego systemu e-learning w kształceniu pozaformalnym. Organizacje mniejszości polskich za granicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne. W taki sposób rozwijają się m.in. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa) a także organizacje polskie i polonijne na Litwie, które organizują odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne. Niestety, pokolenia Polaków które urodziły się już poza krajem często słabo znają język polski lub straciły z nim kontakt. Młodzież posiada za to wysokie kompetencje cyfrowe. Z kolei osoby starsze często dobrze władają językiem polskim i mają dużą wiedzę o języku polskim i kulturze polskiej, natomiast słabiej radzą sobie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polskich i polonijnych zagranicą. Odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie przez Akademię WSB projektu, który ułatwia naukę języka polskiego dzięki wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, ale także służy do samodzielnego tworzenia i upowszechniania kursów o innej tematyce np. kulturalnej. W projekcie uwzględniono ponadto mechanizmy integracji międzypokoleniowej, dzięki czemu młodzież może pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym i uczyć się języka polskiego, a osoby starsze uczą się bardziej ukierunkowane na naukę obsługi narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Projekt wpisuje się zatem w ideę edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenie się przez całe życie. Służy także wykreowaniu innowacji edukacyjnych, gdyż partnerzy wspólnie wypracowują innowacyjną metodykę nauczania pozaformalnego osób dorosłych. Akademia WSB, lider projektu i zarazem uczelnia posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego, dzięki temu projektowi staje się także prekursorem zastosowania profesjonalnego systemu e-learning w kształceniu pozaformalnym. Rezultaty projektu tworzą 3 międzynarodowe zespoły badawcze. Każdy zespół składa się z dwóch przedstawicieli organizacji partnerskiej (osoby młodszej i seniora) oraz pracownika naukowego – mentora (przedstawiciela AWSB). Osoby te wspólnie pracują nad funkcjonalnościami platformy i zakresem merytorycznym kursów. Jest to współpraca międzypokoleniowa, międzynarodowa i międzysektorowa, a wyniki prac zespołów są konsultowane na forum spotkań międzynarodowych. Podczas spotkań członkowie zespołów projektowych wstępnie testują wypracowane rozwiązania i konsultują je w międzynarodowym środowisku, przy wsparciu mentorów. W ramach projektu przygotowano trzy kursy e-learningowe: kurs języka polskiego, kurs przedsiębiorczości oraz kurs nowych technologii . Powstała również plaforma e-learningowa oraz publikacje uakowe: „E-podręcznik (e-vademecum) dla użytkowników kursów e-learningowych” oraz „E-podręcznik (e-metodyka) dla twórców kursów e-learningowych”.

 • V4&I4

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. -30.04.2018 r.
  Wartość projektu: 10 750,00 euro

  Partnerzy:
  1. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. – Węgry (Lider)
  2. Akademia WSB (Polska)
  3. You too in IT (Słowacja)
  4. DEX Innovation Centre (Czechy)

  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska - Pysz

  Projekt miał na celu promowanie zagadnień związanych z Przemysłem 4.0. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 regionalne warsztaty z interesariuszami, z uczestnictwem krajowych i międzynarodowych ekspertów w zakresie możliwości i wyzwań jakie wynikają z nowego etapu rewolucji przemysłowej. Finalna międzynarodowa konferencja w Budapeszcie pozwoliła Partnerom na spotkanie z wiodącymi międzynarodowymi ekspertami w tej dziedzinie. Akademia WSB, wspólnie z partnerami z Czech, Węgier oraz Słowacji, w dniu 10.01.2018 r. zorganizowała międzynarodowe szkolenie oraz warsztaty praktyczne, których myśl przewodnią stanowiły wyzwania i możliwości Przemysłu 4.0. i Ruchu Makerskiego w krajach wyszehradzkich. Studenci mogli wysłuchać wykładu dotyczącego automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych oraz wziąć udział w warsztacie ukazującym ruch makerski jako alternatywną ścieżkę kariery. Przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci polskich makerów uczestniczyli w międzynarodowym internetowym spotkaniu networkingowy. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele: Innoskart ICT Cluster (Węgry), Central Transdanubian Regional Innovation Agency  (Węgry), Yoo too in IT (Słowacja), DEX Innovation Centre (Czechy) oraz twórcy i działacze FabLab Łodź, FabLab Bratysława, FabLab Budapeszt.

 • V4mula

  Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
  Okres realizacji projektu:  01.01.2016-31.12.2016 r.
  Wartość projektu: 10 000 euro

  Partnerzy:
  1. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. – Węgry (Lider)
  2. Akademia WSB (Polska)
  3. You too in IT (Słowacja)
  4. DEX Innovation Centre (Czechy)

  Projekt skupiał się na promowaniu międzynarodowej współpracy badawczo-inwestyczyjno-rozwojowej.
  Zainteresowane podmioty  miały możliwość:
  - zwiększenia wiedzy i doświadczenia (szkolenia)
  - wymiany dobrych i złych praktyk (warsztaty)
  - promowania nowych technologii (wystawy)
  - wzajemnego wsparcia przy budowaniu nowej współpracy między podmiotami  ukierunkowanej na tworzenie globalnej sieci (ostateczna konferencja).

 • KULTURALNA INICJATYWA EDUKACYJNO - NAUKOWA RAZEM DLA POGRANICZA

  Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  Okres realizacji projektu: listopad 2013 – grudzień 2014
  Wartość projektu: 25 520,60 euro 

  Partnerzy:
  1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Lider)
  2. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej 

  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

  Celem Projektu było rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy polsko-czeskiej na pograniczu, z ukierunkowaniem na partnerstwo w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

  W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Transgraniczna konferencja dot. zarządzania i marketingu w instytucjach kultury (15-16.11.2013, Cieszyn).
  2. Warsztaty edukacyjne, doskonalące umiejętności i kompetencje praktyczne
   w zarządzaniu w instytucjach kultury i organizacjach kulturalnych, przeznaczone dla lokalnych animatorów kultury z Polski i Czech.
  3. Polsko-czeskie badania naukowe nt. roli instytucji kultury w kształtowaniu wizerunku i promocji regionu transgranicznego oraz uwarunkowań powstania transgranicznego klastra kultury, zakończone konferencją prezentującą wyniki badan i wydaniem monografii naukowej.
  4. Przeprowadzenie 5 sesji zajęć Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego prowadzonego przez Partnera Czeskiego we współpracy z WSB.

   

 • ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKOWO DYDAKTYCZNEJ UCZELNI WYŻSZYCH W EUROREGIONIE BESKIDY

  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  Okres realizacji projektu: luty 2014 – wrzesień 2014
  Wartość projektu: 16.168,72 euro 
  Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

  Celem Projektu było rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy polsko-czeskiej na pograniczu, z ukierunkowaniem na partnerstwo w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

  W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. Organizacja pikniku „Poznajmy się Bliżej”
  2. Przygotowanie monografii naukowej prezentującej wyniki badań przeprowadzonych przez polskich i czeskich badaczy,
  3. Organizacja spotkań polsko – czeskich i wykładów tematycznych.