Data

27.07.2021

Kolejne projekty programów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz Słowacja – Polska dofinansowane!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż Euroregionalny Komitet Sterujący Euroregionu Beskidy podczas ostatnich dwóch posiedzeń zatwierdził dla Akademii WSB dofinansowanie na kolejne mikroprojekty Programów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz Słowacja – Polska.

Najważniejsze informacje o projektach:

Tytuł: „Nowe perspektywy Euroregionu w oparciu o rozwój transgranicznej współpracy akademickiej"
Partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Cel: Celem projektu jest odbudowa i intensyfikacja współpracy partnerów projektu (polskiej i czeskiej uczelni) w zakresie podejmowania transgranicznych badań naukowych w obszarze Euroregionu Beskidy. Nastąpi to w powiązaniu z działaniami na rzecz wymiany doświadczeń w zakresie badań naukowych podejmowanych przez partnerów oraz ponownej weryfikacji stosowanych przez nich metod oraz narzędzi badawczych pod kątem skutków pandemii, co pozwoli na wypracowanie programu badań istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów transgranicznych w kontekście skutków pandemii oraz lockdownów oraz doskonalenia pracowników uczelni uczestniczących w projekcie pod kątem realizacji tego typu badań.

Tytuł: „SOCIALLY - Edukacja specjalistyczna pracowników socjalnych i pomocy społecznej na pograniczu polsko-słowackim w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym pandemii COVID -19”
Partner: Miasto Czadca
Cel: Projekt skierowany jest do pracowników socjalnych i pomocy społecznej na pograniczu polsko-słowackim. Celem mikroprojektu jest podniesienie jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego przedstawicieli instytucji oraz organizacji realizujących zadania pomocy społecznej.

Tytuł: „E-DUST – Orientacja zawodowa na pograniczu polsko – słowackim w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym pandemii COVID -19”
Partner: Miasto Czadca
Cel: Celem ogólnym mikroprojektu jest podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji w zakresie orientacji zawodowej, a w konsekwencji edukacji (specjalistycznej i zawodowej), co pozwoli na kształtowanie właściwego transgranicznego rynku pracy na pograniczu polsko-słowackim.

W sumie Akademia WSB pozyskała 82 396.30 € budżetu na realizację tych projektów.
Warto również zaznaczyć, iż z siedmiu dofinansowanych polskich projektów w Osi priorytetowej 3, dwa należą do Akademii WSB, a projekt SOCIALLY znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej.

Od wielu lat Akademia WSB pozyskując fundusze na projekty transgraniczne aktywnie wpływa na rozwój pogranicza polsko-czeskiego oraz polsko-słowackiego

w wielu dziedzinach życia ich mieszkańców. Realizując projekty programów Interreg Słowacja – Polska oraz Republika Czeska – Polska Uczelnia wspiera zatrudnienie, mobilność pracowników, włączenie społeczne, szkolenia zawodowe, integrację społeczności ponad granicami, rozwój wspólnych systemów kształcenia oraz współpracy akademickiej poprzez wspólnie prowadzone badania na pograniczu.

- Cieszę się, że i tym razem wspólnie z naszymi czeskimi i słowackimi Partnerami mamy okazję w ramach projektów współpracować na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego i polsko - słowackiego poprzez identyfikację priorytetowych obszarów badań, wsparcie szkoleniowe organizacji realizujących zadania pomocy społecznej oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli zajmujących się orientacją zawodową w Euroregionie Beskidy. Uważamy, że z powodu pandemii obszary te wymagają ponownej weryfikacji i poprawy, stąd pomysł na nasze projekty – mówi Sebastian Kwaśniewski, Ekspert ds. projektów międzynarodowych odpowiedzialny w Akademii WSB za pozyskiwanie funduszy z programów Interreg Słowacja – Polska oraz Republika Czeska – Polska.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

http://www.euroregion-beskidy.pl/wp-content/uploads/2021/07/wnioski-zatwierdzone-VII-nabor.pdf

http://www.euroregion-beskidy.pl/2021/07/21/kolejne-polsko-czeskie-mikroprojekty-zatwierdzone-na-xiv-posiedzeniu-eks-euroregionu-beskidy-w-dniu-29-06-2021-roku/

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji