A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Regulamin Turnieju

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. XII Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym, zwany dalej „Turniejem” (OTKOPM) organizowany jest przez Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działające
  w Akademii WSB.
 2. Za bezpieczeństwo i techniczną stronę organizacji przeprowadzanych konkurencji Turnieju odpowiada: Fundacja Rozwoju Sportu i Promocji Obronności "MURAWA”, KRS: 0000769616.
 3. Turniej odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2024 roku na terenie gminy Łazy oraz w Dąbrowie Górniczej w Akademii WSB.
 4. Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej szkoły ponadpodstawowej przygotowującej potencjalnych kandydatów do służb mundurowych.
 5. Konkurencje rozgrywane w turnieju obejmują aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających ponadprzeciętnych umiejętności, mają charakter pracy zespołowej i wymagają od uczestników wykazania się odpornością fizyczną, psychiczną, a także umiejętnością podejmowania szybkich decyzji, pracy zespołowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, oraz wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa. Konkurencje odbywają się według ustalonego harmonogramu Turnieju (zał. nr 1) oraz harmonogramu konkurencji (zał. nr 2), bez względu na warunki atmosferyczne. Szczegółowy opis poszczególnych konkurencji i harmonogramu zawierają załączniki nr 1 i nr 2.
 6. Limit Uczestników wynosi 200 osób; tj. 50 drużyn 4 osobowych.
 7. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Wydarzenie realizowane i finansowane jest w ramach projektu „Nauka w służbie bezpieczeństwu” dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II", zgodnie umową nr POPUL/SN/0073/2023/01.

II. WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU

 1. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych tzw. klas o profilu mundurowym.
 2. W turnieju biorą udział drużyny 4-osobowe, które zarejestrowały się na stronie internetowej Turnieju do dnia 31.03.2024 r. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu rejestracji.
 3. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 2 drużyny. Organizator dopuszcza możliwość zmiany ilości drużyn, ale nie więcej niż 4 drużyny z każdej szkoły.
 4. Każda drużyna wskazuje 1 członka grupy, który pełni funkcję dowódcy.
 5. Każda drużyna musi posiadać opiekuna (pracownika szkoły lub rodzica jednego z zawodników), który będzie obecny przez cały czas trwania turnieju. W przypadku wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły opiekunem wszystkich drużyn może być ta sama osoba.
 6. Prawo startu w OTKOPM mają osoby, które dokonały zgłoszenia zgodnie z ust. 12, w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości i przedstawią zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w klasach o profilu mundurowym oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (Oświadczenie uczestnika o starcie na własną odpowiedzialność - zał. 3).
 7. Dopuszcza się również do startu osoby, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat, jednak będą miały nie mniej niż 16 lat (rocznikowo) w roku zawodów, podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości oraz pisemną zgodę rodziców na start (Zgoda rodzica/opiekuna na udział w Turnieju – zał. 4), Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w klasach o profilu mundurowym oraz przedłożą zgodę rodzica i podpiszą oświadczenie, o starcie na własną odpowiedzialność (Oświadczenie uczestnika o starcie na własną odpowiedzialność - zał. 3).
 8. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  a) Załącznik nr 1: Harmonogram Turnieju,
  b) Załącznik nr 2: Opis oraz harmonogram konkurencji.
  c) Załącznik nr 3: Oświadczenie uczestnika – wzór,
  d) Załącznik nr 4: Zgoda rodzica/opiekuna – wzór,
  e) Załącznik nr 5. Deklaracja przystąpienia do projektu „Nauka w służbie bezpieczeństwu” niepełnoletniego uczestnika,
  f) Załącznik nr 6. Deklaracja przystąpienia do projektu „Nauka w służbie bezpieczeństwu” pełnoletniego uczestnika
 9. Oświadczenie uczestnika, zgoda rodzica/opiekuna są ważne w okresie 30 dni od dnia wydania, podpisania .
 10. Skan lub ksero Zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w klasach o profilu mundurowym (Zaświadczenia składanego w momencie przyjęcia do szkoły o profilu mundurowym) przesyła opiekun uczestnika Turnieju nie później niż do 31.03.2024 r.
 11. Podczas weryfikacji danych uczestników, zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji tożsamości oraz wieku.
 12. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w turnieju poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Turnieju. Warunkiem zgłoszenia udziału jest potwierdzenie przez zawodnika, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego zapisy oraz wyrażenie  zgody na publikację jego wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatorów w ramach promocji OTKOM. Warunkiem zgłoszenia udziału jest wyrażanie  zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów.

 III. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania następującego wyposażenia indywidualnego:
  a) 3 komplety odzieży dostosowanej do pory roku oraz do panujących warunków atmosferycznych;
  b) telefon komórkowy z ładowarką;
  c) karabinek atrapa (gumowy);
  d) kompas, linika;
  e) menażka + łyżka, widelec, nóż;
  f) przybory toaletowe + ręcznik;
  g) rękawice + czapka;
  h) 3 pary obuwia;
  i) plecak;
  j) karimata + śpiwór;
  k) butelki/manierki na wodę;
  l) latarka + dodatkowy komplet baterii;
  m) przybory piśmiennicze;
  n) strój kąpielowy + okulary pływackie lub maska do nurkowania + czepek.
 2. Organizator jest uprawniony do skontrolowania czy uczestnicy posiadają wymagane wyposażenie. Brak wymaganego wyposażenia może skutkować niedopuszczeniem uczestnika lub drużyny do zawodów albo dyskwalifikacją uczestnika lub drużyny.

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU

 1. Przez cały okres trwania Turnieju uczestnik (uczniowie i opiekunowie) zobowiązany jest do noszenia IDENTYFIKATORA w widocznym miejscu.
 2. Zabronione jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych. Złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją całego zespołu oraz wiąże się z brakiem ubezpieczenia uczestnika.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa charakterystycznych dla poszczególnych kategorii oraz zasad wynikających z regulaminu turnieju.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania się harmonogramu turnieju. Jeśli o ustalonej godzinie brakuje drużyny lub uczestnika drużyny, drużyna poddaje konkurencję walkowerem.
 5. Uczestnicy Turnieju (uczniowie i opiekunowie) w trakcie jego trwania przebywają w miejscu prowadzenia Turnieju. Opiekunowie nocują w obiekcie noclegu uczniów (uczestników).
 6. Uczestnik może korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt zapewniony przez organizatora niezbędny do wykonania danej konkurencji (zał. 2). Jeśli sprzęt zostanie zgubiony lub zniszczony organizator ma prawo obciążyć kosztem sprzętu drużynę, która jest odpowiedzialna za jego zniszczenie.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do wykonywania poleceń organizatora, w tym instruktorów na punktach kontrolnych i pozostałych osób funkcyjnych. Nie wykonywanie poleceń grozi dyskwalifikacją.
 9. Zobowiązuje się uczestników do zachowania porządku w miejscu konkurencji i przeprowadzanego turnieju.

V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie Turnieju: kryterium klasyfikacji stanowią punkty zdobyte podczas konkurencji.
 2. W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego uczestnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów, co skutkuje rezygnacją z udziału w konkurencji.
 3. Dozwolone jest wycofanie się tylko z jednej konkurencji zespołu. Skutkuje to utratą punktów za tę konkurencję. Odmowa udziału w kolejnej konkurencji przez zespół czy uczestnika, oznacza rezygnację z turnieju.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z turnieju w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do udziału w Turnieju, prób oszukiwania lub w przypadku nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.

 VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zapewnia uczestnikom sprzęt niezbędny do wykonywania konkurencji  turnieju (sprzęt został wskazany w załączniku nr 2).
 2. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
 3. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie turnieju.
 4. Wszyscy uczestnicy turnieju zostaną objęci ubezpieczeniem NNW podczas trwania turnieju.
 5. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie dla uczestników oraz opiekunów podczas trwania turnieju.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Numery telefonów alarmowych i osób funkcyjnych turnieju znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
 2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
 3. Podczas odprawy technicznej zespoły zostaną poinformowane o możliwych zagrożeniach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 4. Każdy zawodnik zespołu musi posiadać w trakcie trwania Turnieju sprawny telefon komórkowy.
 5. Uczestnicy zespołu przekazują numery telefonów w punkcie rejestracji w dniu  rozpoczęcia Turnieju.
 6. Jeśli zawodnik lub zespół udzieli pomocy innej drużynie i wpłynie to na wynik rozgrywanej konkurencji, zespół może otrzymać bonus czasowy lub punktowy od organizatorów.

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

 1. W trakcie zawodów prowadzona jest klasyfikacja dla poszczególnych zespołów w każdej konkurencji. Zasady zajmowanych miejsc przez zespoły w poszczególnych konkurencjach zostały określone w załączniku nr 2.
 2. Zespół, który zajmuje pierwsze miejsce w konkurencji, otrzymuje liczbę punktów równą liczbie zespołów przystępujących do zawodów oraz 3 punkty premii.
 3. Po trzy punkty premii otrzymują wszystkie zespoły zajmujące równorzędnie pierwsze miejsce w danej konkurencji.
 4. Za zajęcie kolejnych miejsc zespoły otrzymują punkty według następującego wzoru: Z = (X-Y) + 1, w którym Z - oznacza uzyskane punkty, X – liczbę zespołów przystępujących do zawodów, Y – miejsce zajęte w konkurencji.
 5. W przypadku zajęcia równorzędnych miejsc w danej konkurencji zespoły otrzymują identyczną liczbę punktów, liczoną zgodnie z powyższym wzorem.
 6. Suma punktów uzyskanych przez zespoły w poszczególnych konkurencjach stanowi podstawę klasyfikacji generalnej XII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.
 7. W wypadku uzyskania w końcowej, ogólnej punktacji wyniku równoważnego, organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowej konkurencji celem wyłonienia jednego zwycięzcy na jedno miejsce. 

IX. NAGRODY

 1. Władze Uczelni ufundowały następujące nagrody dla zwycięskich drużyn:
  I miejsce - zwycięska drużyna otrzyma cztery „złote indeksy” na bezpłatne studia I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii   WSB;
  II miejsce - cztery „srebrne indeksy” na bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB;
  III miejsce - cztery „brązowe indeksy” na bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB.
 2. Kolba sp. z o.o. ufundowała bony o łącznej wartości 3 000,00 zł dla 4 osób z drużyny, która zajęła I miejsce oraz nagrody rzeczowe dla drużyn, które zajęły I, II i III miejsce. Wskazane bony i nagrody zostaną przekazane przez przedstawicieli Kolba sp. z o.o. na rzecz uprawnionych. Wskazana wartość bonów odnosi się do cen produktów oferowanych przez Kolba sp. z o.o. – w przypadku powstania obowiązku podatkowego, związanego w ufundowaniem wyżej wskazanych nagród, obowiązek ten zostanie zrealizowany przez Kolba sp. z o.o. i osoby, które otrzymują bony.
 3. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe medale i certyfikaty, które uczestnictwa zostaną przesłane drogą elektroniczną.
 4. Organizator przewiduje ufundowanie nagrody rzeczowej za poszczególne konkurencje.

 X. PROTESTY

 1. Decyzje instruktora na punkcie konkurencji nie podlegają weryfikacji, jedyną formą jest złożenie pisemnego protestu do sędziego głównego turnieju.
 2. Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów zespołów do sędziego głównego konkurencji oraz sędziego głównego zawodów przez pół godziny od zakończeniu danej konkurencji.
 3. Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów (instruktorów).
 4. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju.

 

Godziny rejestracji i wydawania identyfikatorów w dniu zawodów od  godz. 8.00-9.00 Szkoła Podstawowa nr 1 w Łazach im. Stanisława Konarskiego (ul. Szkolna 2, Łazy)
Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6 - zakładka Do pobrania.