Курс онлайн навчання / kurs e-learningowy

Безкоштовний електронний курс польської мови для громадян України

Курс доступний 7 днів на тиждень, 24 години на добу, цілий рік на безкоштовній платформі електронного навчання https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl, розробленій в рамках проекту Erasmus+ «ED-ON: Міжкультурна освіта в епоху дистанційного навчання». Платформа доступна польською, англійською та українською мовами.

Уроки присвячені тим життєвим проблемам, які особливо корисні для людей, які приїжджають до Польщі. Кожне заняття включає читання та аудіювання текстів і вправ, які дозволяють учасникам тренуватися в будь-який час і будь-якому місці, практикувати знання польської мови. Ви можете проходити кожен урок стільки разів, скільки учаснику необхідно для засвоєння словникового запасу. Кожну вправу можна повторювати стільки разів, скільки потрібно учаснику, щоб засвоїти граматику і почати застосовувати її на практиці.

Курс відповідає стандартизації процесу навчання польської мови як іноземної в Європейській системі мовної освіти (ESOKJ) і складається з 4 базових модулів, що відповідають рівням мови A1, A2, B1, B2, та 1 додаткового модуля на Рівні B1 «Чотири пори року», що дозволяє вивчати ближче діалект двох польських регіонів: Сілезії та Заглемб’я Домбровського, а також фішкотеки, що містять слова з уроку, перекладені англійською, російською та українською мовами. Кожен модуль складається з 8-12 уроків.

Курс польської мови створено в рамках проекту «EduLider – розвиток Академії WSB для регіону» POWR.03.05.00-00-ZR21, співфінансованого Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду, Оперативна програма «Освіта знань» Розвиток 2014-2020, Пріоритетна Вісь ІІІ. Вища освіта для економіки та розвитку, Дія 3.5 Комплексні програми університетів.

Додатковий модуль «Чотири пори року» профінансувало Польське Національне Агентство Академічних Обмінів (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – NAWA).

Для участі в курсі необхідно зареєструватися на платформі: https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl і записатися на курси польської мови.

_____________________________________________________________________

Bezpłatny e-learningowy kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kurs jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok na bezpłatnej platformie e-learningowej https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl, rozwijanej w ramach projektu Erasmus+ "ED-ON: Edukacja międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego". Platforma jest dostępna w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Lekcje koncentrują się na tych problemach życiowych, które są szczególnie przydatne dla osób przybywających do Polski. W każdej lekcji znajdują się teksty do czytania i słuchania i ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom na trenowanie w dowolnym czasie i miejscu praktycznej znajomości języka polskiego. W każdej lekcji można brać udział tyle razy, ile potrzebuje uczący się, aby opanować słówka. Każde ćwiczenie można powtórzyć tyle razy, ile potrzebuje uczeń by opanować gramatykę i zacząć stosować ją w praktyce.

Kurs jest zgodny ze standaryzacją procesu kształcenia języka polskiego jako obcego w Europejskim Systemie Kształcenia Językowego (ESOKJ) i składa się z 4 modułów podstawowych odpowiadających poziomom językowym A1, A2, B1, B2 i 1 modułu dodatkowego na poziomie B1 „Cztery pory roku” pozwalającemu poznać bliżej dwa regiony Polski: Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie oraz fiszkoteki zawierającej słówka występujące w lekcji tłumaczone na język angielski, rosyjski i ukraiński. Na każdy z modułów składa się 8-12 lekcji. 

Kurs języka polskiego powstał w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu” POWR.03.05.00-00-ZR21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Moduł dodatkowy „Cztery pory roku” został sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Aby wziąć udział w kursie należy zarejestrować się na platformie https://erasmusplatforms.wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji