Kierunek

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE EPZ (EMOCJE - POZNANIE - ZACHOWANIE) ETAP I - WEBINARIUM

Tryb: Online Zapisz się

Specjalistyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne  – EPZ (Emocje – Poznanie – Zachowanie) ETAP I
dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym oraz uczniów sprawiających trudności wychowawcze

Akademia WSB zaprasza na szkolenie "Specjalistyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - EPZ (Emocje - Poznanie - Zachowanie) ETAP I" prowadzone w formie webinarium (transmisja online na żywo) poprzez platformę Zoom i/lub ClickMeeting - rekomendowane użycie mikrofonu oraz kamery, które umożliwiają wideokonferecję opartą na aktywnym udziale uczestników .

Koszt szkolenia: 400 zł 
Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program oraz termin do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Miejsce szkolenia: webinarium (szkolenie online)

Podczas trzydniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne do organizowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów klas1-4 szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm wysokofunkcjonujący, zespół Aspergera lub sprawiają trudności wychowawcze. Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów w formie warsztatów, z wykorzystaniem różnym form i metod, m.in.: wykładu, ćwiczeń praktycznych indywidualnych i grupowych, analizy przypadków, dyskusji.

 • Uczestnicy:

  Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych pracujących z dziećmi uczęszczającymi do klas 1-4 szkoły podstawowej oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

 • Cele szkolenia:

  Zgodnie z prawem oświatowym  w  placówce oświatowej udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, także w formie zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami). Proponowane przez autorki szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia takich zajęć dla różnych grup wiekowych. Elementy szkolenia można też wykorzystać do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Program przystosowany jest do pracy z uczniami przejawiającymi trudności adaptacyjne, sprawiającymi trudności wychowawcze, uczniami mającymi osłabione umiejętności społeczne, w tym komunikację społeczną, na skutek różnorodnych zaburzeń rozwojowych (zespół Aspergera, autyzm wysokofunkcjonujący, nadpobudliwość psychoruchowa i inne).

 • Atuty szkolenia:

  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • praktyczna wiedza i umiejętności
  • tematyka szkolenia zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 siernia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wraz z późniejszymi zmianami
 • Efekty szkolenia:

  Uczestnik:

  • posiada wiedzę o podstawach prawnych regulujących w szkołach prowadzenie zajęć specjalistycznych: Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • potrafi diagnozować potrzeby uczniów zakwalifikowanych do zajęć specjalistycznych i / lub rewalidacji;
  • potrafi opracować program zajęć specjalistycznych oraz sposób ich realizacji w oparciu o autorską koncepcję autorek
  • ptrafi współpracować z podopiecznymi i ich rodziacami
  • dostrzega potrzebę ciągłego samodoskonalenia
 • Opłaty:

  Koszt szkolenia: 400 zł 
  Dla Słuchaczy i Absolwentów Akademii WSB 50 zł bonifikaty

  ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
  W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę szkolenia EPZ Etap I

 • Program szkolenia:

  1. Model funkcjonowania dziecka.
  2. Jak dać się polubić, czyli o umiejętnościach niezbędnych w środowisku szkolnym i rodzinnym. Istota i znaczenie kompetencji emocjonalno-społecznych.
  3. Rozumienie własnych i cudzych uczuć jako przepis na dobrą relację.
  4. Od idei do działania – jak wymyślić skuteczną strategię radzenia sobie z problemami?
  5. Niezbędnik specjalisty zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – materiały dla uczestnika zajęć.

dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

nauczyciel języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i doradca metodyczny w ośrodku doskonalenia nauczycieli, specjalista ds. nauczania młodzieży z ASD. W Akademii WSB prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Trener i ekspert ORE i MEN w zakresie nowej podstawy programowej. Egzaminator maturalny OKE w Jaworznie, także w zakresie sprawdzania arkuszy dostosowanych. Trener TUS SST. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Autorka i redaktorka książek, wielu artykułów naukowych, metodycznych, popularyzatorskich, w tym na temat nauczania uczniów ze spektrum autyzmu. Wykładowca podczas licznych konferencji propagujących wiedzę o autyzmie.

Więcej

mgr Jolanta Gęsiarz

pedagog, pracuje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. gdzie zajmuje się diagnozą i terapią osób z autyzmem, zespołem Aspergera, dzieci z deficytami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się oraz problematyką agresji i przemocy. Prowadzi poradnictwo dla rodziców i nauczycieli. W Akademii WSB prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych. Posiada kwalifikacje z zakresu edukacji niezależnej, rewalidacji upośledzonych umysłowo, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Terapeuta TSR (w procesie certyfikacji). Trener Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Certyfikowany trener ART. (Trening Zastępowania Agresji). Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji. Ekspert komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Autorka licznych artykułów o tematyce wychowawczej i terapeutycznej.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji