A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Data

14.06.2024

Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA dla Akademii WSB

Akademia WSB jest pierwszą i jedyną uczelnią w Polsce, która otrzymała Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym (studia pierwszego stopnia) oraz o profilu ogólnoakademickim (studia drugiego stopnia).

Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym otrzymały 2 uczelnie, które kształcą na kierunku zarządzanie – Akademia WSB (kierunek zarządzanie – studia I stopnia o profilu praktycznym oraz studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (kierunek zarządzanie – studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim).

Gala wręczenia odbyła się w 13 czerwca br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Certyfikaty wręczyli: Dariusz Wieczorek - Minister Nauki oraz dr hab. inż. Janusz Uriasz - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lutego 2024 r. Certyfikatami Doskonałości Kształcenia zostało wyróżnionych 16 uczelni w Polsce, które kształcą na kierunkach studiów spełniających kryteria wynikające z procedury przyznawania Certyfikatów.

Studia na kierunku zarządzanie prowadzone w Wydziale Nauk Stosowanych AWSB od wielu lat zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Jakość naszych badań naukowych jest efektem pracy licznych naukowców oraz ciągłego dążenia do doskonałości. Uczelnia posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, w tym w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Jesteśmy dumni, że możemy kształcić przyszłe pokolenia liderów i naukowców, którzy wnoszą znaczący wkład w rozwój nauki i praktyki zarządzania – mówi prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB – Dziękuję wszystkim Pracownikom, Studentom i Przedstawicielom otoczenia społeczno-gospodarczego za współpracę, zaangażowanie i aktywne włączenie się w proces akredytacji prowadzony na kierunku zarządzanie.

Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na 6 lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski o wyróżnienie kierunku certyfikatem składają przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją (wraz z uzasadnieniem) zawartą w opinii zespołu.

Certyfikaty doskonałości PKA przyznawane są najlepszym kierunkom studiów o najwyższej jakości kształcenia potwierdzonej udokumentowanymi i regularnymi osiągnięciami studentów oraz absolwentów. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują kierunki, które nie tylko spełniają warunki pozytywnej oceny, ale również wyróżniają się wprowadzaniem skutecznych, innowacyjnych oraz godnych naśladowania rozwiązań zapewniających jakość kształcenia na wysokim poziomie. Przyznany Certyfikat to odpowiednik oceny wyróżniającej w poprzednich akredytacjach.

To już czwarty raz, kiedy Prezydium Komisji przyznało te wyróżnienia. 

Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB, w ramach którego prowadzony jest wyróżniony kierunek, posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe, nauki o rodzinie, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria bezpieczeństwa, prowadzi szkołę doktorską, w tym doktoraty wdrożeniowe oraz seminaria doktorskie.