Data

06.02.2024

Dofinansowanie na realizację projektu "Teaching Excellence - Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej"

Akademia WSB otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Teaching Excellence - Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej", w ramach Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia w postaci rozwoju kompetencji i kwalifikacji nauczycieli akademickich i kadry realizującej dydaktykę na rzecz doskonalenia modelu kształcenia praktycznego i umiejętności studentów/ek Akademii WSB dla potrzeb rozwoju gospodarki, zielonej i cyfrowej transformacji

Wdrożenie projektu przyczyni się do reorientacji i optymalizacji kształcenia studentów poprzez integrację celów zrównoważonego rozwoju z procesem dydaktycznym w Akademii WSB, wesprze rozwój metod dydaktycznych opartych o rozwiązywanie problemów (np.: Problem Based Learning, Design Thinkig, WebQuest), wybranych jako wiodące w Akademii WSB

Wsparcie kierowane jest do pracowników dydaktycznych AWSB i obejmuje:

  • szkolenia rozwijające kompetencje merytoryczne, dydaktyczne, cyfrowe i z zakresu zrównoważonego rozwoju,
  • wizyty studyjne w prestiżowych uczelniach zagranicznych, w tym: Notthingam Trent University,   Politecnico di Milano, Maastricht University czy Stanford University,
  • wsparcie metodyka i mentorów dydaktycznych,
  • udział nauczycieli w konferencjach i szkoleniach specjalistycznych.

Rezultatem długofalowym będzie udoskonalony komplementarny model kształcenia praktycznego w Akademii WSB, oparty na innowacyjnych metodach dydaktycznych, powiązany z horyzontalnym kształceniem w zakresie zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, wspierających metody dydaktyczne.

 

Akademia WSB informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Tytuł projektu: "Teaching Excellence - Program Rozwoju Kadry Dydaktycznej AWSB"
Wartość projektu: 3 366 575,67 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 778 098,24 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 - 30.04.2027 r.


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji