Data

01.02.2023

Międzynarodowa Konferencja Naukowa podsumowująca projekt pn.: Edukacja międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową podsumowującą projekt pn.: ED-ON: Edukacja międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego. ,,ED-ON: Intercultural education in the age of distance learning’’ realizowany w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego (KA226) Nr projektu: 2020-1-PL01-KA226-HE-095276, która odbędzie się w dniu 16.02.2023 r. w godz. 10:00–17:00 w Akademii WSB, Audytorium D, ul. Cieplaka 1C w Dąbrowie Górniczej. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Rejestracja

Cel konferencji:

Upowszechnienie rezultatów pracy intelektualnej powstałej w trwającym 24 miesiące  projekcie ED-ON: Edukacja międzykulturowa w dobie nauczania zdalnego. Intercultural Education in the Age of Distance Learning. (Konkurs wniosków 2020 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA226 - Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. Numer identyfikacyjny formularza: KA226-F79D721B).

Konferencja jest skierowana zarówno do uczestników projektu, jak również do:

 • nauczycieli i trenerów pracujących z rodzinami i dziećmi imigrantów,
 • przedstawicieli organizacji zajmujących się opieką nad rodzinami imigrantów,
 • przedstawicieli instytucji państwowych i ministerialnych odpowiedzialnych za politykę integracji imigrantów,
 • naukowców i edukatorów zajmujących się badaniem i opracowywaniem rozwiązań pozwalających na lepszą integrację imigrantów,
 • naukowców i edukatorów zajmujących się badaniem i opracowywaniem rozwiązań pozwalających na podniesienie jakości edukacji zdalnej,
 • prasy lokalnej.

Głównym celem konferencji jest upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektu, tj.:

 • platformy e-learningowej, na której umieszczono moduł  z Edukacji międzykulturowej dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej opracowany na podstawie badań etnograficznych wśród migrantów składający się z gotowych rozwiązań metodyczno-dydaktycznych do zastosowania w praktyce szkolnej oparty na kursach, opracowanych przez wszystkich partnerów projektu: Akademii WSB (Polska), Fin Edu Consult Oy (Finlandia), Mykolo Romerio Universitetas (Litwa), Ostravska Univerzita (Czechy),
 • Strategii Nauczania Edukacji Międzykulturowej, opracowanej przez partnerów projektu.

Ponadto celem konferencji jest  promowanie wiedzy i narzędzi w którą wyposażamy przyszłych nauczycieli (studentów pedagogiki) i obecnych nauczycieli do pracy z dziećmi migrującymi. Dzięki tym działaniom przyczyniamy się do rozwinięcia kompetencji nauczycieli, którzy wykorzystają nowe metody  nauczania, będą przeciwdziałać przerywaniu nauki przez uczniów z grup defaworyzowanych jakimi są rodziny uchodźców i migrantów.

Podstawową grupą docelową, do której adresowane są rozwiązania wypracowane w trakcie działań projektowych rozwiązania są: studenci pedagogiki, nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy zajmujący się edukacją dzieci w Polsce, na Litwie, w Czechach i w Finlandii oraz innych krajach, jak również uczniowie - przyszli nauczyciele. Są to grupy, których profesjonalna działalność zawodowa przyczynia się w największym stopniu do skutecznej integracji dzieci z rodzin migrantów.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz (Akademia WSB) – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Ogrodzka–Mazur (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB (Akademia WSB)
 • Hakan Baltali (Fin Edu Consult Oy (Finlandia)
 • prof. dr Grazina Ciuladiene  (Mykolo Romerio Universitetas, Litwa)
 • doc. PaedDr Miriam Prokešová, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)
 • dr Karolina Walancik (Akademia WSB)
 • dr Łukasz Kwadrans (Uniwersytet Śląski)
 • mgr Milan Chmura, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)
 • mgr Dana Vicherková, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)

Komitet Organizacyjny:

 • dr Karolina Walancik (Akademia WSB) – przewodnicząca/sekretarz
 • dr hab. Maciej Witkowski, (Akademia WSB) prof. AWSB
 • dr Edyta Antoniak-Kiedos (Akademia AWSB)
 • mgr Milan Chmura, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)
 • mgr Dana Vicherková, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)

Patronaty medialne:

 • radio eM
 • TVP Katowice

Projekt jest finansowany z funduszu Erasmus+ konkursu partnerstwo strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wniosek nr 2020-1-PL01-KA226-HE-095276.

____________________________________________________________________________

We cordially invite you to a conference summarizing the project entitled: ED-ON: Intercultural education in the age of remote learning. "ED-ON: Intercultural education in the age of distance learning" implemented within the framework of the Erasmus+ Strategic Partnership in Higher Education (KA226) program Project no: 2020-1-PL01-KA226-HE-095276, which will take place on February 16, 2023 at 10:00 – 17:00 at the WSB Academy, Auditorium D ul. Cieplaka 1C Dąbrowa Górnicza.

Registration

Purpose of the conference:

Dissemination of the results of intellectual work created in the 24-month ED-ON project: Intercultural education in the age of distance learning. Intercultural Education in the Age of Distance Learning. (Call of Proposals 2020 Round 1 KA2 - Collaborating for Innovation and Sharing Good Practices KA226 - Digital Readiness Partnerships. Form ID: KA226-F79D721B).

The conference is addressed both to project participants as well as to the target group: teachers and trainers working with immigrant families and children, representatives of organizations dealing with the care of immigrant families, representatives of state and ministerial institutions responsible for immigrant integration policy, scientists and educators dealing with research and development of solutions allowing for better integration of immigrants, scientists and educators involved in research and development of solutions to increase the quality of distance education, local press.

The main goal of the conference is to disseminate and use the results of the project: an e-learning platform on which a module for students of pre-school and early childhood education in Intercultural Education was placed, developed on the basis of ethnographic research among migrants, consisting of methodological and didactic solutions ready to be used in school practice, based on courses developed by all project partners: WSB Academy (Poland), Fin Edu Consult Oy (Finland), Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania), Ostravska Univerzita (Czech Republic) as well as the strategy developed by the partners of the above-mentioned teaching.

In addition, the aim of the conference is also to promote the knowledge and tools with which we equip future teachers (students of pedagogy) and current teachers to work with migrant children. Probably thanks to such activities we contribute to the development of competences of teachers who will use new teaching methods and will prevent early school leaving by students from disadvantaged groups, such as refugee and migrant families.

The primary target group to which the solutions developed during the project activities are addressed are students of pedagogy, teachers and other employees dealing with the education of children in Poland, Lithuania, the Czech Republic and Finland, and through dissemination from other countries, as well as students-future teachers. These are the groups whose professional activity contributes to the greatest extent to the effective integration of children from migrant families.

Scientific Committee:

 • prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz – chairman
 • prof. dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur (University of Silesia)
 • dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB (WSB University)
 • Hakan Baltali (Fin Edu Consult Oy (Finland)
 • prof. dr Grazina Ciuladiene  (Mykolo Romerio Universitetas, Litwa)
 • doc. PaedDr Miriam Prokešová, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)
 • dr Łukasz Kwadrans (Uniwersytet Śląski)
 • dr Karolina Walancik (WSB University)
 • mgr Milan Chmura, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)

Organizing committee:

 • Chair: Dr Karolina Walancik (WSB University)
 • prof. dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB (WSB University)
 • dr Edyta Antoniak-Kiedos (WSB University)
 • mgr Milan Chmura, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)
 • mgr Dana Vicherková, Ph.D. (Ostravska Univerzita, Czechy)
 • mgr Dana Vicherková, Ph.D. (Ostrava University, Czech Republic)

The project is financed from the Erasmus+ fund of the strategic partnership in the higher education sector, application no. 2020-1-PL01-KA226-HE-095276.

Media patronages

 • radio eM
 • TVP Katowice

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji