Data

28.04.2022

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Transport dla Akademii WSB

Studia inżynierskie i magisterskie na kierunku Transport w Wydziale Nauk Stosowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To potwierdzenie wysokiego poziomu jakości kształcenia w Uczelni.

Komisja doceniła fakt, że wielu nauczycieli prowadzących zajęcia na kierunku transport jest praktykami jednocześnie pracując w Uczelni oraz w przedsiębiorstwach (lub są członkami rad nadzorczych) takich jak: Port Lotniczy Katowice Pyrzowice, VRTechnology Sp. z o.o, SilSense Technologies S.A. Realizowane prace badawcze zespołu dydaktycznego na ocenianym kierunku koncentrują się wokół prac związanych z dyscypliną inżynieria lądowa i transport, a ich artykuły naukowe publikowane są w takich czasopismach jak: Journal of Air Transport Management, Transportation Research Part C, Journal of Engineering and Science Research.

Na pozytywną ocenę wpłynęły również regularne szkolenia nauczycieli akademickich w zakresie doboru metod dydaktycznych (szkolenia z zakresu Problem Based Learning, szkolenia z Design Thinking, czy blended learning). Studenci Akademii WSB mają z kolei zapewniony dostęp do wirtualnych laboratoriów m.in. do projektowania inżynierskiego (Catia, Ansys, AutoCad) by mogli realizować program niezależnie od warunków epidemicznych, a zajęcia są prowadzone w sposób, który angażuje całe grupy (grywalizacja, case study) do poszukiwania rozwiązania konkretnego problemu – co również przełożyło się na pozytywną oceną. Organizowane są również dodatkowe szkolenia umożliwiające studentom zdobycie certyfikatów i kolejnych kompetencji (kursy na Audytorów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - SMS oraz Audytorów Systemu Zarządzania Utrzymaniem - MMS, szkolenia z grafiki inżynierskiej, projektowania uniwersalnego, kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia z zakresu PBLa). Wszystkie te działania mają na celu uatrakcyjnienie procesu kształcenia oraz maksymalne zaangażowanie studentów w ten proces.

"Komisja podkreśliła, że Akademia WSB zapewnia studentom odpowiednie wsparcie w ramach realizacji procesu kształcenia, które odpowiada różnym potrzebom studentów na kierunku transport. Studenci mają możliwość rozwoju naukowego, społecznego oraz zawodowego" - podreśla prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu i Informatyki. 

Wpływ na pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej miał również fakt, że Akademia WSB realizuje bogatą współpracę z zagranicznymi uczelniami i stowarzyszeniami, co ma bezpośredni wpływ na koncepcję, program i metody kształcenia na kierunku transport, skutkuje wymianą materiałów naukowych i doświadczeń, a także przyczynia się do umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Sprzyja temu także organizowanie i uczestnictwo Uczelni w konferencjach międzynarodowych, targach edukacyjnych, a także wspólne prowadzenie badań i projektów naukowych. W latach 2017-2020 AWSB była zaangażowana w organizację kilkunastu konferencji o charakterze międzynarodowym, z których co najmniej jedna była ściśle związana z kierunkiem transport (Międzynarodowa Konferencja TRANSMEC 2017 "Transport w obliczu procesów deglobalizacji w gospodarce światowej"). W ubiegłych latach w ramach projektów międzynarodowych dla studentów organizowane były m.in. prowadzone w języku angielskim warsztaty, webinaria i spotkania z praktykami z krajów wyszehradzkich. Studenci kierunku transport mieli także możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym realizowanym w oparciu o ideę event based learning “Open Design and Manufacturing through event based learning”, programach szkoleniowych (z partnerami projektu z Anglii, Włoch, Hiszpanii, Holandii i Chin, w tym m.in. University of Arts London, Uniwersytet we Florencji, Uniwersytet Deusto w Bilbao), czy też w międzynarodowych konkursach.

Wszystkie te czynniki zostały docenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, są potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i skutkują pozytywną oceną programową dla kierunku transport.

Zapraszamy na studia I i II stopnia na kierunku Transport w Akademii WSB 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji