Data

29.12.2020

Akademia WSB uzyskała międzynarodową akredytację jakości kształcenia – CEEMAN IQA Accreditation

Akademia WSB w dniu 18 grudnia 2020 r. uzyskała międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. 

Akredytacja została przyznana Uczelni na 6 lat przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. 

Stowarzyszenie CEEMAN, którego Akademia WSB jest członkiem od 2015 roku, ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje i kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez Akademię WSB wysokich standardów organizacyjnych oraz prowadzenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych.

W liście gratulacyjnym od prof. Danicy Purg Prezydenta CEEMAN - przekazanym Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB czytamy: 

Akademia WSB mając jasną i dalekosiężną wizję, rozwija misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na rynku międzynarodowym. W ten sposób Uczelnia odgrywa istotną i pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, praktycznej i zrównoważonej edukacji w obszarze zarządzania w Polsce” 


Proces uzyskania akredytacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta Komisji Akredytacyjnej CEEMAN w Akademii WSB 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji