Info

Data

30.11.-0001

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 5 i 6 semestru studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku: Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Zarządzanie [...] - ZO nr 24/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 5 i 6 semestru studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku: Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Zarządzanie -  specjalność międzykierunkowa: Analityk Rynków Finansowych w semestrze zimowym oraz letnim roku akademickiego 2020/2021:

  • Zadanie 1 –  Analiza i modelowanie ryzyka finansowego – ćwiczenia wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa
  • Zadanie 2 –  Finansowanie projektów inwestycyjnych – wykład wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa
  • Zadanie 3 – Finansowanie projektów inwestycyjnych –ćwiczenia wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa.
  • Zadanie 4 – Psychologia rynków finansowych –wykład wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa
  • Zadanie 5 – Instrumenty pochodne i hedging na rynkach finansowych – ćwiczenia wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa
  • Zadanie 6 – Inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – wykład wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa
  • Zadanie 7 – Inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – ćwiczenia wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa
  • Zadanie 8 - Trading – warsztaty inwestowania –ćwiczenia wraz z opracowaniem programu autorskiego w postaci sylabusa.

(Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie, na kilka zadań bądź na wszystkie zadania)

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1254095

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 23.07.2020 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji