Info

Data

1.04.2021 – 8.04.2021 , 16:00

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wózków warsztatowych, stanowiących wyposażenie Laboratorium do realizacji zajęć dydaktycznych pn. Miernictwo i systemy pomiarowe w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Krakowie - ZO nr 8/POWR/ZR21/2021

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wózków warsztatowych, stanowiących wyposażenie Laboratorium do realizacji zajęć dydaktycznych pn. Miernictwo i systemy pomiarowe w Wydziale Zamiejscowym Akademii WSB w Krakowie

Zadanie 1 – Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych;
Zadanie 2 – Zakup i dostawa wózków warsztatowych.
 

(Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno zadanie lub na wszystkie zadania)

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40439

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.04.2021 r., do godz. 16:00 za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub w zamkniętej kopercie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji