Info

Data

1.09.2020 – 18.09.2020 , 16:00

Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami na potrzeby Biblioteki Akademii WSB - Zapytanie ofertowe nr 28/POWR/ZR21/2020

Uwaga !

Zamawiajacy informuje, iż wydłużył termin składania ofert do dnia 18.09.2020 r. do godz. 16:00

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami na potrzeby Biblioteki Akademii WSB.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258770

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godz. 16:00 w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat – pok. nr 103.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji