Transport

 • AutoCAD I st.

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Kurs AutoCAD I to 20-godzinny intensywny kurs, podczas którego osoby szkolone zdobędą pełną wiedzę praktyczną, niezbędną do pracy z popularnym oprogramowaniem projektowym wszelkich branż w tym szczególnie branży logistycznej i technologicznej.

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie tajników sprawnego i efektywnego wykorzystywania możliwości tego narzędzia, dzięki któremu w przyszłości będą mogli zrealizować wszystkie swoje cele związane z projektowaniem komputerowym.

  Kurs pierwszego stopnia jest przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik zdobywa wiedzę na temat podstawowych obiektów wektorowych oraz umiejętności ich tworzenia i modyfikacji.

  Uczestnicy kursy po szkoleniu będą:

  • wiedzieć, jak uruchamiać i zamykać program,
  • znali interfejs i komunikację z programem,
  • zarządzać plikami rysunków, wyświetlać je i ustawiać,
  • znać współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
  • posiadać umiejętność tworzenia i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej,
  • potrafili zarządzać cechami obiektów,
  • znać techniki konstrukcyjne, obiekty tekstowe i ich style,
  • potrafili określić i modyfikować rodzaje kreskowania,
  • znać podstawy wydruku obszaru.

  Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznej, przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, gdzie uczestnicy kursu mogą ćwiczyć, w jaki sposób zarządzać cechami rysunku i obiektów, a także wydrukować rysunek.

  Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia Autodesk – producenta programu AutoCAD o odbytym kursie.

  Ilość godzin: 20 h

 • AutoCAD II st.

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Studenci będą mogli kontynuować doskonalenie umiejętności obsługi programu AutoCAD na kursie II – go stopnia.

  Pozwoli on uczestnikom efektywniej wykorzystywać funkcjonalność programu w środowisku dwuwymiarowym.

  Na szkoleniu użytkownik zdobywa umiejętności tworzenia zaawansowanych obiektów i uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki.

  Zawartość kursu II – go stopnia:

  • Efektywna praca z zestawami wyborów,
  • Zaawansowane typy obiektów,
  • Bloki i ich atrybuty,
  • Rysunki odnośników zewnętrznych,
  • Obrazy rastrowe,
  • Praca na arkuszach,
  • Obiekty aplikacji zewnętrznych,
  • Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru,
  • Elementy dostosowawcze programu.

  Ponadto po kursie użytkownik będzie potrafił zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu jak i papieru.

  Ilość godzin: 20 h

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Szkolenie kierowane jest do studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje m.in. audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. jakości, członków zespołów wdrożeniowych i jakości.

  Szkolenie winno odbywać się w formie praktycznej.

  Zakres programowy obejmuje:

  • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 9001;
  • Rodzaje audytów;
  • Wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego;
  • Proces przygotowania, przeprowadzenia oraz raportowania audytu;
  • Analizę audytowanego obszaru i wyciąganie wniosków;
  • Działania poaudytowe oraz działania korygujące;
  • Audytowanie w oparciu o wytyczne normy ISO;
  • Zadawanie pytań i  forma komunikacji podczas audytu.

  Szkolenie zostanie zakończone pisemnym egzaminem. 

  Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymają Certyfikat "Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001”.

  Ilość godzin: 16 h

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Szkolenie kierowane jest do studentów, którzy chcą zdobyć kompetencje audytora wewnętrznego systemu zarządzania BHP oraz osób pełniących funkcje audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. BHP.

  Szkolenie winno odbywać się w formie praktycznej.

  Zakres programowy obejmuje:

  • Najważniejsze definicje związane z BiHP;
  • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • Wymagania normy ISO 45001 z perspektywy audytora wewnętrznego;
  • Rodzaje audytów;
  • Wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego;
  • Proces przygotowania, przeprowadzenia oraz raportowania audytu;
  • Analiza audytowanego obszaru i wyciąganie wniosków;
  • Działania poaudytowe oraz działania korygujące;
  • Audytowanie w oparciu o wytyczne normy;
  • Zadawanie pytań i forma komunikacji podczas audytu.

  Szkolenie zostanie zakończone pisemnym egzaminem. 

  Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymają Certyfikat "Audytora wewnętrznego”

  Ilość godzin: 16 h

 • GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Na system GD&T czyli Geometrical Dimensioning & Tolerancing składa się zbiór wymagań, symboli a także definicji stosowanych na rysunku. Umiejętność posługiwania się tym narzędziem jest niezwykle ważna na każdym etapie organizacji produkcji, zaczynając od działu konstrukcyjnego, przez dział zajmujący się jakością a kończąc na działach technologicznych. Znajomość standardów GD&T często jest więc warunkiem koniecznym lub przynajmniej dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów do pracy dla inżynierów.

  Program szkolenia obejmuje następujące treści:

  • GPS – specyfikacja geometryczna produktu
  • Struktura norm GPS GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS
  • Zapisy tolerancji i pasowań
  • Klasyfikacja tolerancji geometrycznych
  • Symbolika tolerancji geometrycznych
  • Tolerowanie ogólne
  • Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni
  • Bazy: ich rodzaje i układy baz
  • Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachylenia
  • Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii
  • Tolerancje bicia
  • Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC)
  • Różnice między ISO a ASME
  • Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych wyrobach dotycząca tolerancji geometrycznych

  Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

  • poprawnej interpretacji zapisów rysunkowych, która pozwala na tworzenie dokumentacji wytwarzania i pomiarów;
  • właściwego oznaczania rodzajów wymiarów i tolerancji GD&T;
  • porozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki;
  • nterpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych;
  • poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimum materiału);
  • obliczania dopuszczalnych tolerancji GD&T;
  • prawidłowego dobierania baz i układów baz.

  Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

  Ilość godzin: 16 h

 • Rysunek techniczny

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Rysunek techniczny jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców działających w branżach technicznych umiejętnością. Nabycie wiedzy w zakresie podstaw normalizacji w inżynierskim zapisie konstrukcyjnym może być kartą przetargową w walce o intratną posadę.

  Akademia WSB w ramach projektu postanowiła pomóc swoim studentom w nabyciu tych umiejętności. Studenci kierunku Logistyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będę mieli okazję skorzystać z warsztatów przygotowanych specjalnie dla nich.

  Szkolenie z rysunku technicznego, które będzie kończyło się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń o ukończeniu szkolenia  będzie obejmowało tematykę:

  • podstawy normalizacji,
  • szkic odręczny oraz zasady rzutowania zgodnie z metodą europejską,
  • wymiarowanie prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich,
  • sposoby kodowania oznaczeń na rysunkach technicznych,
  • identyfikacja metod obróbki na podstawie zapisu konstrukcji,
  • obliczanie pasowań i dobór tolerancji części maszynowych oraz rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych.

  Studenci biorący udział w szkoleniu zdobędą umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunkowych, co jest najbardziej pożądaną umiejętnością w ostatnim czasie przez pracodawców reprezentujących sektor produkcyjny.

  Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

  Ilość godzin: 16 h                        

 • Obsługa bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu o Krajowy Scenariusz Standardowy N-STS01

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Celem szkolenia jest w szczególności uzyskanie kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w odniesieniu do krajowego scenariusza N-STS01.

  Minimalny zakres tematyczny szkolenia teoretycznego obejmuje:

  • przepisy lotnicze;
  • ograniczenia możliwości człowieka;
  • procedury operacyjne;
  • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu;
  • ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych;
  • meteorologia;
  • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
  • techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

  Minimalny zakres szkolenia praktycznego obejmuje:

  • szkolenie praktyczne naziemne;
  • omówienie czynności koniecznych przed wykonaniem lotu;
  • procedury w trakcie lotu;
  • omówienie operacyjnego lotu platformą bezzałogową;
  • techniczne przygotowanie do lotu i obsługa platformy bezzałogowej;
  • nauka podstawowych operacji lotniczych platformą bezzałogową ;
  • czynności po zakończeniu lotu;
  • omówienie i realizacja lotów termowizyjnych oraz fotogrametrycznych.

  Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy będą znać przepisy prawa lotniczego dotyczące statków bezzałogowych. Uczestnicy będą potrafili wskazać ograniczenia możliwości człowieka. Uczestnicy będą znać procedury operacyjne, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu i na ziemi. Uczestnicy szkolenia nabędą ogólną wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, meteorologii i osiągów systemu bezzałogowego statku w locie. Uczestnicy szkolenia będą potrafili odbyć lot statkiem bezzałogowym (UAVO) w zasięgu wzroku (VLOS).

  Na zakończenie szkolenia Uczestnicy/czki szkolenia przystępują do egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu teoretycznego (min. 75% poprawnych odpowiedzi na teście składającym się z min. 80 pytań) oraz egzaminu praktycznego uczestnicy/ki szkolenia otrzymują certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”.

  Ilość godzin: 12 h zegarowych szkolenie teoretyczne + 8 h zegarowych szkolenie praktyczne

 • MS Excel poziom zaawansowany

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Szkolenie skierowane do studentów różnych kierunków, posiadających podstawową znajomość programu MS Excel. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

  W trakcie szkolenia studenci nabędą umiejętności:

  • zaawansowanego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych MS Excel,
  • tworzenia zaawansowanych i rozbudowanych raportów, statystyk, zestawień,
  • budowania arkuszy z poprawnie sformatowanymi komórkami zawierającymi rozbudowane tabele, wykorzystujące formuły i funkcje,
  • zestawienia danych w tabeli przestawnej i odczytania z niej zderzonych danych,
  • szybszego realizowania zadań związanych z opracowaniem treści wymagających użycia arkusza kalkulacyjnego,
  • sprawnego odczytywania i opracowania danych zebranych w tabelach.

  Ilość godzin: 16 h dydaktycznych

 • Praktyczne szkolenie z zakresu tworzenia kwestionariuszy ankiet za pomocą serwisu WEBANKIETA

  Data szkolenia: w ustaleniu

  Akademia WSB, dzięki współpracy z serwisem Webankieta https://www.webankieta.pl umożliwia darmowy dostęp do jednego z największych serwisów do prowadzenia badań ankietowych online. Serwis daje dostęp do gotowych wzorów ankiet, pozwala szybko tworzyć wiele rodzajów pytań, analizuje dane i eksportuje je do Excela, tworzy wykresy. 

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:  

  • Stworzyć ankietę dopasowaną do swojej pracy dyplomowej w serwisie Webankieta, 
  • Przeprowadzić badanie online 
  • Wykorzystać możliwości, jakie daje serwis Webankieta do analizy danych 
  • Graficznie zaprezentować wyniki badań. 
  • Uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

  Ilość godzin: 8 h

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji