Tematyka Kongresu

Proponowane obszary debaty naukowej i wymiany doświadczeń

 • Rozwój idei i praktyki uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i za granicą
  Od pierwszych projektów edukacji osób starszych w Tuluzie do…?
 • Instytucjonalne aspekty uczenia się osób starszych
  Jakie są potrzeby, możliwości i ograniczenia organizacyjne w zarządzaniu UTW?
 • Liderzy uniwersytetu trzeciego wieku
  Kto na przestrzeni lat predestynuje do statusu lidera uniwersytetu trzeciego wieku?
  Jakie cele edukacyjno-organizacyjne stawiają sobie współcześni liderzy UTW?
 • Dobre praktyki i oryginalne rozwiązania w pracy edukacyjnej w UTW 
  Jakie rozwiązania edukacyjne wypracowano w uniwersytetach trzeciego wieku i na czym polega ich różnorodność oraz innowacyjność?
 • Człowiek starzejący się i stary w roli uczącego się
  Jakie są potrzeby edukacyjne współczesnego seniora uczącego się w starości, do starości i przez starość?
 • Polityka państwa wobec wyzwań edukacyjnych seniorów
  Jakie są realia i perspektywy polityka senioralnej z uwzględnieniem komponentu edukacyjnego?
 • Prakseologia i aksjologia przekazu pokoleniowego - źródła, stymulatory, deficyty 
  Jakie są cele i możliwości rozwoju polityki senioralnej w Polsce?

Przewidziany jest panel w języku angielskim, który będzie miał formę hybrydową - będziemy się łączyć z niektórymi gośćmi z zagranicy online.