Program I Kongresu Gerontologów Społecznych

 

Program Kongresu

 • Klauzula informacyjna RODO

  Klauzula informacyjna RODO dla uczestników I Kongresu Gerontologów Społecznych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy, że:

  1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych z siedzibą przy ul. Przyjaznej 24, 40-466 Katowice zwane dalej: „Administratorem:.

  2)     podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i wzięciem udziału w I Kongresie Gerontologów Społecznych, który obędzie się w Ustroniu w dniach 18-19.05.2023, w celach związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzeniem list uczestników (identyfikatory) oraz w razie konieczności wysyłki materiałów konferencyjnych.

  3)     podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c rozporządzenia RODO (przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);

  4)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3;

  5)     przetwarzane będą dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym I Kongresu Gerontologów Społecznych dostępnym na stronie https://wsb.edu.pl/i-kongres-gerontologow-spolecznych

  6)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione przez Administratora osoby zajmujące się organizacją i przeprowadzeniem I Kongresu Gerontologów Społecznych oraz osoby upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  7)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora;

  8)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3;

  9)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  10)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

  11)  nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

  12)  Pani/Pana dane osobowe w odniesieniu do realizacji celu określonego w pkt 3 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.