O Katedrze

 • Katedra Zarządzania

  Katedra Zarządzania została utworzona  01.10.2011 poprzez połączenie Katedry Zarządzania i Katedry Marketingu. Funkcję Kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Marek Lisiński.

  Aktualnie skład Katedry tworzy 23 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 5 z tytułem naukowym profesora, 7 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 8 ze stopniem naukowym doktora, 3 z tytułem zawodowym magistra). Z Katedrą przy realizacji zajęć dydaktycznych współpracuje obecnie 17 pracowników.
  Pracownicy Katedry prowadzą zintensyfikowaną działalność naukowo-badawczą: realizują krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, są autorami monografii naukowych, wielu publikacji w punktowanych czasopismach naukowych, pełnią funkcje w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych oraz radach naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także są członkami towarzystw naukowych.

  Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry jest skoncentrowana jest na następujących subdyscyplinach nauk o zarządzaniu: zarządzanie innowacjami, zarządzanie publiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw i metodologia nauk o zarządzaniu.

  Katedra prowadzi współpracę międzynarodową z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu w Żylinie i Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy mającą na celu realizację wspólnych projektów badawczych, organizację  międzynarodowych konferencji naukowych oraz wydawanie publikacji naukowych.

  Katedra Zarządzania jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych, w których licznie uczestniczą przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju i z zagranicy:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka;
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie – Kompetencje;
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka;
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”.

  Istotnym obszarem aktywności zawodowej pracowników Katedry jest pełnienie funkcji opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych prac doktorskich oraz promotorów prac licencjackich i magisterskich. Warto podkreślić, iż niemal wszyscy samodzielni pracownicy Katedry pełnią funkcję opiekuna naukowego i promotora rozprawy doktorskiej.

   

  Zebrania pracowników Katedry, które odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, poświęcone są sprawom jakości kształcenia, działalności naukowo-badawczej, a także dyskusjom nad koncepcjami rozpraw doktorskich słuchaczy Seminarium Doktorskiego.

 • Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów

  Katedra Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Finansów powstała w październiku 2014 roku  poprzez połączenie Katedry Przedsiębiorczości Międzynarodowej i Globalizacji oraz Katedry Finansów i Gospodarki Światowej.  Celem powołania Katedry jest kreowanie nowych wartości w obszarze  zarządzania, finansów oraz  przedsiębiorczości  międzynarodowej  w warunkach  zmieniającego  się  otoczenia  zewnętrznego  współczesnych  organizacji  gospodarczych. 

  Pracownicy Katedry realizują indywidualne i zespołowe projekty badawcze  finansowane  z  krajowych  oraz zagranicznych  źródeł. Zainteresowania  badawcze  pracowników koncentrują  się  wokół  następujących zagadnień: zarządzania  międzynarodowego  w  warunkach  globalizacji,  efektywności  inkubatorów przedsiębiorczości  w  państwach Trójkąta  Weimarskiego, sposobów zarządzania innowacjami w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych i wpływu stosowania międzynarodowych systemów zarządzania na efektywność przedsiębiorstw, istoty i ewolucji finansów międzynarodowych, finansów publicznych, finansów jednostek samorządu terytorialnego, ekonomiki przedsiębiorstw, psychologii biznesu oraz zarządzania stresem.

  Na uwagę zasługują szczególnie wspólne publikacje Katedry:

  U.Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Współczesne problemy rozwoju przedsiębiorstwa w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2013.  

  U.Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Rozwój zarządzania międzynarodowego w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014. (w druku)

  U.Wąsikiewicz-Rusnak (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami gospodarczymi w procesie wzrostu innowacyjności i globalizacji gospodarki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015. (w opracowaniu)      

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji