O Katedrze

 • Katedra Zarządzania

  Katedra Zarządzania została utworzona  01.10.2011 poprzez połączenie Katedry Zarządzania i Katedry Marketingu. Funkcję Kierownika Katedry pełni dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.

  Pracownicy Katedry prowadzą zintensyfikowaną działalność naukowo-badawczą: realizują krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, są autorami monografii naukowych, wielu publikacji w punktowanych czasopismach naukowych, pełnią funkcje w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych oraz radach naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, a także są członkami towarzystw naukowych.

  Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry jest skoncentrowana jest na następujących subdyscyplinach nauk o zarządzaniu: zarządzanie innowacjami, zarządzanie publiczne, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw i metodologia nauk o zarządzaniu.

  Katedra prowadzi współpracę międzynarodową z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu w Żylinie i Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy mającą na celu realizację wspólnych projektów badawczych, organizację  międzynarodowych konferencji naukowych oraz wydawanie publikacji naukowych.

  Katedra Zarządzania jest organizatorem cyklicznych konferencji naukowych, w których licznie uczestniczą przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju i z zagranicy:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka;
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie – Kompetencje;
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka;
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”.

  Istotnym obszarem aktywności zawodowej pracowników Katedry jest pełnienie funkcji opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych prac doktorskich oraz promotorów prac licencjackich i magisterskich. Warto podkreślić, iż niemal wszyscy samodzielni pracownicy Katedry pełnią funkcję opiekuna naukowego i promotora rozprawy doktorskiej.

  Zebrania pracowników Katedry, które odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, poświęcone są sprawom jakości kształcenia, działalności naukowo-badawczej, a także dyskusjom nad koncepcjami rozpraw doktorskich doktorantów Akademii WSB.