Specjalność

RESOCJALIZACJA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Specjalność resocjalizacja umożliwia zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania. Student poznaje możliwości działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywa wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii. Absolwent tej specjalności posiada umiejętność stosowania różnych form wsparcia, jak również organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej wychowankom i grupom społecznym zgodnie z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej oraz poznaje metody zapobiegania szeroko rozumianym problemom uzależnień.

 • Program specjalności

  • Teoretyczne podstawy resocjalizacji
  • Patologie społeczne
  • Problemy dorastania we współczesnej rzeczywistości
  • Wybrane zagadnienia psychopatologii
  • Praktyczne działania penitencjarne
  • Diagnoza w resocjalizacji
  • Profilaktyka i terapia w resocjalizacji
  • Praca z uzależnionym
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
  • Prawo rodzinne i nieletnich
  • Zarządzanie i organizacja w resocjalizacji
 • Uczymy praktycznie

  Praktyczny charakter kształcenia na specjalności resocjalizacja to praktyczna wiedza i umiejętności przekazywane studentom, z jednoczesnym uwzględnieniem oczekiwań potencjalnych pracodawców względem przyszłych pedagogów. Szczególnie podkreśla się:
  ‐ prezentację wszechstronności zawodu uwarunkowanej specyfiką problemów, potrzeb, oczekiwań w stosunku do wychowanków i podopiecznych, 
  ‐ możliwość zdobycia certyfikatów specjalistycznych,
  W procesie nauczania szczególny nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu instytucji resocjalizacyjnych, umiejętności interpersonalnych niezbędnych w pracy zespołowej i procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej oraz animowanie prac nad rozwojem uczestników procesów resocjalizacyjnych w różnych środowiskach i inspirowanie ich do działań na rzecz ciągłego uczenia się.

 • Rekomendacje

  Program specjalności resocjalizacja uzyskał pozytywną opinię:
  - przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM“  w Katowicach,
  - Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach,
  - Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
  - Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, 
  a także wychowawców, pedagogów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w zawodzie pedagoga, wychowawcy, edukatora w działalności wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, prewencji i interwencji kryzysowej.

   

 • Opłaty

  Pedagogika - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców