Kierunek

Szkoła doktorska

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Kierownik Szkoły doktorskiej oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Członek międzynarodowych stowarzyszeń badawczych (AAM, EURAM, IFERA, PGV). Specjalizuje się naukowo i biznesowo w zarządzaniu procesami cyfryzacji uczelni, w tym implementacją systemów informatycznych wspomagających procesy zarządcze i dydaktyczne uczelni.

W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z amerykańskim Clark University. Pracuje również jako visiting profesor, prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie m.in. Clark University, Universidad de Alcala, Universidad del Occidente, Universite de Grenoble, Temple University. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu programów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uczestniczy w pracach kilku międzynarodowych organizacji naukowych: American Academy of Management, International Family Enterprises Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (Komitet Sterujący) oraz European Academy of Management. Przedstawiciel polskich organizacji w akredytacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych m.in. NCFMEA, ENQA, NEASC, CEEMAN, FEDE.

Więcej

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

Zastępca Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii WSB. W Akademii WSB pełni także funkcję Kierownika Katedry Zarządzania, Dyrektora Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną oraz Dyrektora Centrum Transferu Technologii. Jest ekspertem opracowującym strategie współpracy transgranicznej, zaangażowana jako ewaluator programów europejskich, gdzie analizuje i ocenia efektywność współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowanych na integrację i budowę dobrych relacji pomiędzy sąsiadującymi społecznościami na pograniczach.

Więcej
 • Doktorat wdrożeniowy

  Doktorat wdrożeniowy
  Akademia WSB w ramach Szkoły doktorskiej realizuje program doktoratów wdrożeniowych, rozwijając w ten sposób współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki będą miały zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa oraz usprawnią jego funkcjonowanie

  Zasady udziału w programie:

  • Kandydatem może być osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu w ramach umowy o pracę przez okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole doktorskiej Akademii WSB
  • Opiekę promotorską nad rozprawą doktorską pełni dwóch opiekunów – opiekun naukowy wyznaczony przez Uczelnię oraz opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa
  • Kandydat zgłasza Kierownikowi Szkoły Doktorskiej propozycję tematu rozprawy doktorskiej oraz kandydata na opiekuna pomocniczego
  • Podmiot zatrudniający kandydata ma obowiązek spośród swoich pracowników wyznaczyć doktorantowi opiekuna pomocniczego, który monitoruje postępy
   w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
  • Opiekunem pomocniczym z przedsiębiorstwa może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze: gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

  Rekrutacja do Programu Doktorat Wdrożeniowy
  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  ETAPY REKRUTACJI

  1. Przesłanie zgłoszenia na adres: doktorant@wsb.edu.pl i złożenie wymaganych dokumentów do 20.05.2023 r. w Biurze ds. kształcenia doktorskiego i awansów naukowych (KLIKNIJ)

  • zgłoszenie doktoranta do projektu „Doktorat wdrożeniowy” (do pobrania)
  • karta informacyjna kandydata do Szkoły Doktorskiej (do pobrania)
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • zgoda RODO (do pobrania)
  • zaświadczenie od pracodawcy (do pobrania)

  2. Zgłoszenie przez Akademię WSB wniosku do Ministerstwa w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: do 5 czerwca 2023 r.

  3. Ogłoszenie przez MEiN listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowaniu do programu „Doktorat wdrożeniowy” (lipiec/sierpień 2023 r.)

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji