Kierunek

Szkoła doktorska

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


prof. dr hab. Marek Lisiński

Kierownik Szkoły Doktorskiej Akademii WSB oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB. Profesor nauk ekonomicznych. Ekspert i członek Zespołu Kierunku Studiów Ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autor ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych. Wykonawca ekspertyz, opinii i prac o charakterze badawczo-projektowym. Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, w którym aktywnie działa od blisko 30 lat. Zainteresowania naukowe Profesora dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, metod formułowania i implementacji strategii oraz zarządzania strategicznego.

Więcej

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

Zastępca Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii WSB. W Akademii WSB pełni także funkcję Kierownika Katedry Zarządzania, Dyrektora Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną oraz Dyrektora Centrum Transferu Technologii. Jest ekspertem opracowującym strategie współpracy transgranicznej, zaangażowana jako ewaluator programów europejskich, gdzie analizuje i ocenia efektywność współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowanych na integrację i budowę dobrych relacji pomiędzy sąsiadującymi społecznościami na pograniczach.

Więcej
 • Doktorat wdrożeniowy

  Doktorat wdrożeniowy
  Akademia WSB w ramach Szkoły doktorskiej realizuje program doktoratów wdrożeniowych, rozwijając w ten sposób współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorstwami oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki będą miały zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa oraz usprawnią jego funkcjonowanie

  Zasady udziału w programie:

  • Kandydatem może być osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu w ramach umowy o pracę przez okres trwania programu przez podmiot, który wyrazi zgodę na jego kształcenie w Szkole doktorskiej Akademii WSB
  • Opiekę promotorską nad rozprawą doktorską pełni dwóch opiekunów – opiekun naukowy wyznaczony przez Uczelnię oraz opiekun pomocniczy z przedsiębiorstwa
  • Kandydat zgłasza Kierownikowi Szkoły Doktorskiej propozycję tematu rozprawy doktorskiej oraz kandydata na opiekuna pomocniczego
  • Podmiot zatrudniający kandydata ma obowiązek spośród swoich pracowników wyznaczyć doktorantowi opiekuna pomocniczego, który monitoruje postępy
   w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
  • Opiekunem pomocniczym z przedsiębiorstwa może być osoba posiadająca:
  1. stopień naukowy doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze: gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

  Rekrutacja do Programu Doktorat Wdrożeniowy
  PODSTAWOWE INFORMACJE:

  ETAPY REKRUTACJI

  1. Przesłanie zgłoszenia na adres: doktorant@wsb.edu.pl i złożenie wymaganych dokumentów do 30.04.2022 r. w Biurze ds. kształcenia doktorskiego i awansów naukowych (KLIKNIJ)

  Termin złożenia dokumentów został wydłużony do 10.05.2022 r.

  • zgłoszenie doktoranta do projektu „Doktorat wdrożeniowy” (do pobrania)
  • karta informacyjna kandydata do Szkoły Doktorskiej (do pobrania)
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • zgoda RODO (do pobrania)
  • zaświadczenie od pracodawcy (do pobrania)

  2. Zgłoszenie przez Akademię WSB wniosku do Ministerstwa w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”: do 31 maja 2022

  3. Ogłoszenie przez MEiN listy wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowaniu do programu „Doktorat wdrożeniowy” (lipiec/sierpień 2022 r.)

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji