Kierunek

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – STUDIA KWALIFIKACYJNE - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Edukacja włączająca dąży do zapewnienia każdemu uczniowi indywidualnego podejścia do nauczania, uwzględniając jego potrzeby edukacyjne i umiejętności, a także do zapewnienia mu wsparcia w edukacji i rozwoju osobistym. Zwłaszcza, iż obecnie wzrasta liczba dzieci, które już dziś korzystają z różnych form pomocy w celu wyrównania szans i uniknięcia w przyszłości problemu wykluczenia. Powodów tej sytuacji jest wiele i wynikają one zarówno z predyspozycji samego dziecka, jak i środowiska, w którym jest wychowywane. Współczesnej szkole potrzebne jest takie wsparcie, aby uwzględniając potrzeby tych dzieci, mogła lepiej uczyć wszystkich, bez wyjątku. Pomocą i wsparciem powinny być objęte dzieci, uczniowie, nauczyciele, ale także rodzice. W związku z tym każdemu dziecku trzeba stworzyć możliwość rozwijania własnych talentów, zapewnić naukę dostosowaną do jego tempa, dać szansę na nawiązywanie relacji społecznych z rówieśnikami w miejscu zamieszkania, wychowania i kształcenia. Stąd tak istotne jest przygotowanie nauczycieli i specjalistów, którzy:

- dokonają trafnej oceny możliwości i potrzeb dziecka/ucznia;
- dostosują proces kształcenia do ich potrzeb i możliwości;
- opracują i wdrożą program wsparcia dziecka i jego rodziny;
- przygotują uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi do samodzielności w życiu dorosłym a tym samym ich wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące różnych sposobów pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy mają trudności w nauce, z niepełnosprawnością lub innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Proponowany przez AWSB kierunek studiów jest odpowiedzią na:

- wdrażany nowy model kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oparty na założeniach diagnozy funkcjonalnej;

- potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, uczniów, rozwój kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

 Absolwenci nabędą umiejętności:

- stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego w organizowaniu edukacji włączającej, udzielaniu pomocy, wsparcia i opieki dla dzieci i uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenia dokumentacji w środowisku kształcenia;

- opracowania oceny funkcjonalnej związanej z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;

- organizowania procesu kształcenia, oceniania w taki sposób, aby każde dziecko i uczeń mogli korzystać z edukacji o wysokiej jakości;

- udzielania pomocy i wsparcia rodzicom dzieci i uczniów również w ich środowisku lokalnym – włączanie społeczne;

- koordynowania edukacji włączającej w przedszkolu/ szkole/ placówce.

 

 • ATUTY

  • Absolwent będzie mógł objąć etat:
   pedagoga specjalnego edukacji włączającej w przedszkolu, szkole, placówkach wspierających edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; koordynatora edukacji włączającej w przedszkolu/ szkole/ placówce; nauczyciela współorganizującego proces kształcenia; nauczyciela specjalisty w Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej.
  • Absolwent będzie mógł także pełnić funkcję nauczyciela wspomagającego w: przedszkolach integracyjnych, przedszkolach realizujących program edukacji włączającej, szkolnych oddziałach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych realizujących program edukacji włączającej, a także z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, internatach oraz domach dziecka.
  • Kompleksowy program umożliwiający zdobycie praktycznej wiedzy o charakterze przekrojowym. Najnowsza wiedza naukowa z zakresu pedagogiki i dydaktyki specjalnej, psychologii rozwoju i klinicznej, diagnozy funkcjonalnej w oparciu o ICF oraz prawa oświatowego.
  • Doświadczona kadra (zrealizowane wielogodzinne szkolenia w zakresie edukacji włączającej) – psycholodzy, pedagodzy w tym specjalni, terapeuci, dyrektorzy placówek oświatowych i edukacyjnych z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem we wspomaganiu rozwoju, kształceniu i udzielaniu wsparcia dzieciom, uczniom, rodzicom i specjalistom.
  • Przygotowanie nauczycieli do wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym w placówkach oświatowych: ogólnodostępnych i integracyjnych.

   

 • PROGRAM

  1. Psychologia rozwoju i kształcenia dzieci i uczniów.
  2. Podstawy psychologii wychowawczej i psychoprofilaktyki.
  3. Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.
  4. Podstawy psychologii rehabilitacji.
  5. Pedagogika specjalna - pojęcia, cele, zadania, zasady i zakresy pedagogiki specjalnej.
  6. Regulacje prawne w zakresie kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zasady orzekania w tym zakresie.
  7. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.
  8. Sytuacja rodziny dziecka i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  9. Dydaktyka specjalna – teoria, koncepcje, klasyfikacja, koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego.
  10. Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: zasady, metody, proces kształcenia.
  11. Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, podstawy, cele, założenia, obszary i cechy diagnozy.
  12. Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej – analizy jakościowe i ilościowe.
  13. Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie.
  14. Teoria: edukacji włączającej, integracyjnej i ogólnodostępnej; specjalne potrzeby edukacyjne, grupy defaworyzowane; zagrożenia wykluczeniem.
  15. Podstawy edukacji włączającej: wysokiej jakości dla wszystkich dzieci.
  16. Polskie i międzynarodowe regulacje prawne związane z problematyką inkluzji społecznej, w tym edukacyjnej; system edukacji włączającej w Polsce.
  17. Organizacja edukacji włączającej w przedszkolu, szkole oraz placówce – współpraca ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (SCWEW).
  18. Pojęcie i proces diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  19. Przedszkolna i szkolna ocena/diagnoza funkcjonalna.
  20. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia.
  21. Nauczanie otwarte w edukacji włączającej.
  22. Metodyka wdrażania nauczania otwartego.
  23. Metody nauczania, alternatywne sposoby uczenia się i elastycznego nauczania, formy organizacyjne pracy na lekcji.
  24. Modele współpracy nauczycieli i specjalistów oraz ich konsekwencje dla organizacji zajęć edukacyjnych.
  25. Sposoby i zasady kontroli postępów i oceniania w klasach włączających.
  26. Teoria wychowania i rozwoju: funkcje wychowania, style wychowania.
  27. Zasady współpracy środowisk wychowawczych w procesie wychowania.
  28. Agresja i przemoc w szkole.
  29. Programy wychowawcze i profilaktyczne.
  30. Kompetencje komunikacyjne.
  31. Kultura organizacyjna przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty.
  32. Rola i organizacja wewnątrzszkolnych systemów doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  33. Praktyki 120 h.

  Liczba godzin: 405 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki

  Informacje dodatkowe:

  • Wymagania wstępne: studia są adresowane do absolwentów studiów pedagogicznych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.
  • Czas trwania: 3 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: w trakcie trwania studiów odbywają się łącznie 3 egzaminy pisemne (jeden egzamin po każdym semestrze nauki); praktyki studenckie.
  • Dni realizacji zajęć: wtorki i czwartki, w godzinach 16:15-20:30
  • Zajęcia w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • KADRA

  Magdalena Bielenin

  Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD).

  Więcej

  Małgorzata Spendel

  Psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii rozwoju, diagnostyki psychologicznej, w tym diagnozy funkcjonalnej, terapii dzieci i młodzieży. Pani mgr Małgorzata Spendel (nauczyciel, konsultant ROE METIS) jako jedyna z województwa śląskiego została powołana na Eksperta MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

  Więcej

  Jolanta Gęsiarz

  Wykładowca Akademii WSB. Pedagog specjalny, trener i specjalista w dziedzinie zaburzeń ze spektrum autyzmu, autorka wielu publikacji z tej dziedziny. Pracuje w Zespole Poradni Psychologicznych, gdzie zajmuje się diagnozą oraz terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajmuje się również psychoedukacją i doradztwem dla nauczycieli.

  Więcej

  dr Aneta Kochanowicz

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka dyplomowana, oligofrenopedagog, logopedka (specjalistka AAC i AT). Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Laureatka konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na najlepszą pracę doktorską z zakresu pedagogiki (2017). Autorka książki Dziecko w śpiączce. Sens życia, sens troski (2016). Polska reprezentantka w akcji Horyzont 2020 COST Action: CA19104 - Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (Assistive Technology, Intellectual Disability, Autism, Empowerment). Współautorka oprogramowania eyeLearn (komercjalizacja wiedzy B+R) w ramach projektu: „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych metod terapeutycznych”. Partycypuje w działaniach PTP, PTS (Sekcja Socjologii Niepełnosprawności), europejskiego stowarzyszenia AAATE oraz międzynarodowego ISAAC.

  Więcej
 • REKOMENDACJE

  Chcesz zostać nauczycielem w zakresie edukacji włączającej, być liderem, który koordynuje prace zespołu profesjonalistów oraz interesujesz się przełamywaniem barier w edukacji dzieci wykluczonych? Zatem to kierunek dla Ciebie, który zapewni Ci teoretyczno-praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu edukacji włączającej w przedszkolu/szkole integracyjnej oraz ogólnodostępnej. Model edukacji włączającej wysokiej jakości prezentowany w Akademii WSB jest skoncentrowany na zwiększaniu szans edukacyjnych wszystkich dzieci według ministerialnych wytycznych związanych z wdrażaniem edukacji włączającej w Polsce.

                                                                                                                                                                                                         

  dr Aneta Kochanowicz

  Specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, logopeda

 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2024
  II 700 zł do 5 kwietnia 2024
  III 700 zł do 5 maja 2024
  IV 600 zł do 5 października 2024
  V 600 zł do 5 listopada 2024
  VI 600 zł do 5 grudnia 2024
  VII 600 zł do 5 lutego 2025
  VIII 400 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5 200 zł  

   

 • KONTAKT

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Sylwia Kaczała
  e-mail: skaczala@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88