Kierunek

TRANSPORT I SPEDYCJA - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia podyplomowe gwarantują Słuchaczom praktyczne i kompleksowe przygotowanie do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji. Adresowane są także do osób czynnych zawodowo w tej branży, które dążą do aktualizacji wiedzy i doskonalenia swoich kompetencji.

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej, program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

Transport odgrywa szczególną rolę w gospodarce, nadając konieczną ruchliwość wszelkim procesom logistycznym, przyczyniając się do wzrostu elastyczności i przewagi konkurencyjnej. Po wstąpieniu do UE zmieniły się kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora, gdzie jednym z wymogów są poświadczone kompetencje w postaci CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB, o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 • Atuty

  • w ramach studiów słuchacze uzyskują certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób
  • ukończenie studiów daje uprawnienia i kompetencje do rozpoczęcia i samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego,
  • kadra wykładowców z praktycznymi kompetencjami i wieloletnią praktyką.
 • Program

  W programie m.in.:

  • Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu,
  • Prawo handlowe - znajomienie z  warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z  obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach,
  • Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu  odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE,
  • Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej,
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej,  rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi,
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności - emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • Bezpieczeństwo drogowe - kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe,
  • Transport i spedycja morska,
  • Transport i spedycja lotnicza,
  • Transport i spedycja kolejowa,
  • Transport i spedycja wodna – śródlądowa.

  Liczba godzin: 234 h

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele.
  • Podstawa zaliczenia: kończą się 2 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. Maciej Stajniak

  Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli, odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Członek Sekcji Logistyki w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor i współautor wielu książek, podręczników oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.

   

  Więcej

  dr Sylwia Konecka

  Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie logistyki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association) i członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK (Federation of European Risk Management Associations). W latach 2011-2013, 2015-2017 prowadziła szkolenia dla Centrum Edukacji Logistycznej (CEL) z modułów „Podstaw zarządzania w logistyce” i „Zarządzania łańcuchem dostaw”, „Transport” i „Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem” w ramach kursu przygotowującego do egzaminów, niezbędnych do uzyskania certyfikatu „European Junior Logistician” i European Senior Logistician”; prowadziła również szkolenia dedykowane i audyty dla przedsiębiorstw. Ukończyła kursy edukacyjnego trenera iScala, zaawansowanego planowania zasobów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem systemu informatycznego klasy ERP oraz szkolenia zatytułowane „Treści szkolenia w formule on-line” i „Szkolenie e-learningowe jako proces mentorski”, „Model K@W” - szkolenie dla brokerów edukacyjnych. A także szkolenia z zakresu ISO9001 dla audytorów wewnętrznych, „Od ISO 9001:2008 do ISO 9001:2015 – praktyczny warsztat”, „Zarządzanie czasem”.

  Więcej

  dr Paweł Romanow

  Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również a aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu. Jest także rzeczoznawcą do spraw programów nauczania i profili kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach: technik spedytor oraz technik logistyk, a także profilach kształcenia ogólnozowadowego. Jest również autorem materiałów dydaktycznych z zakresu "Podstawy spedycji i transportu - wybrane zagadnienia z zarządzania działalnością spedycyjną"; prowadzi też działalność edukacyjną w Europejskiej Szkole Kształcenia Korespondencyjnego oraz wykłada na kursach przygotowujących przewoźników drogowych do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna, aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Ukończenie studiów podyplomowych Transport i spedycja daje uprawnienia i kompetencje do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego. Zatem każdy, kto wiąże swoją pracę z transportem, powinien podjąć studia podyplomowe, zwiększając swoje szanse rozwoju na dynamicznym rynku transportowym.

  prof. dr hab. Maciej Stajniak
  Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie,
  Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2023
  II 800 zł do 5 kwietnia 2023
  III 800 zł do 5 maja 2023
  IV 800 zł do 5 października 2023
  V 800 zł do 5 listopada 2023
  VI 800 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 5200 zł  


  Cena studiów obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze 234 godzin przewidziane programem studiów, związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY i OSÓB.

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Oliwia Dróżdż
  e-mail: odrozdz@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji