A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

TRANSPORT I SPEDYCJA - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Po wstąpieniu do UE zmieniły się kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora, gdzie jednym z wymogów są poświadczone kompetencje w postaci CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB, o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Każda osoba, która chce prowadzić firmę świadczącą usługi w zakresie transportu drogowego, musi uzyskać odpowiednie uprawnienia, czyli licencję.

Licencję muszą posiadać m.in. firmy, które wykonują zarobkowy przewóz:

1.      Rzeczy, jeżeli dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów przekracza 2,5 tony.

2.      Osób, jeżeli pojazd jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (autobus)

W Polsce dokumentem potwierdzającym kompetencje w zakresie transportu drogowego jest certyfikat kompetencji zawodowych, który musi posiadać co najmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym.

Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej, program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 i Dz.U. 2022 poz.2201 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 • Atuty

  • w ramach studiów słuchacze uzyskują certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób
  • ukończenie studiów daje uprawnienia i kompetencje do rozpoczęcia i samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego,
  • kadra wykładowców z praktycznymi kompetencjami i wieloletnią praktyką.
 • Program

  W programie m.in.:

  • Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu,
  • Prawo handlowe - znajomienie z  warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z  obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach,
  • Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu  odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE,
  • Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej,
  • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej,  rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi,
  • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności - emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych,
  • Bezpieczeństwo drogowe - kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe,
  • Transport i spedycja morska,
  • Transport i spedycja lotnicza,
  • Transport i spedycja kolejowa,
  • Transport i spedycja wodna – śródlądowa.

  Liczba godzin: 234 h

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Dni odbywania się zajęć: wybrane soboty i niedziele.
  • Podstawa zaliczenia: kończą się 2 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. Maciej Stajniak

  Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych, prowadzi prace badawcze, zajmuje się doradztwem i szkoleniami. Specjalista w zakresie reklamacji i roszczeń oraz odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w transakcjach krajowych i międzynarodowych. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli, odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Członek Sekcji Logistyki w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Autor i współautor wielu książek, podręczników oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.

   

  Więcej
 • Rekomendacje

  Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna, aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Ukończenie studiów podyplomowych Transport i spedycja daje uprawnienia i kompetencje do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego. Zatem każdy, kto wiąże swoją pracę z transportem, powinien podjąć studia podyplomowe, zwiększając swoje szanse rozwoju na dynamicznym rynku transportowym.

  prof. dr hab. Maciej Stajniak
  Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie,
  Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1400 zł do 5 października 2024
  II 1400 zł do 5 listopada 2024
  III 1400 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1400 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 5900 zł  


  Cena studiów obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze 234 godzin przewidziane programem studiów, związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY i OSÓB.

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!


  Bonifikata terminowa 
  na studia MBA i podyplomowe w wysokości 1000 zł obowiązuje do 31 maja 2024 r.*


  *Zniżka nie obowiązuje na kierunku: ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner EY), ACCA Strategic professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  1. 4500 zł - Bonifikata dla Członków Śląskiej Izby Lekarskiej - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  2. 4500 zł - Bonifikata dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  3. ACCA po polsku - 1000 zł - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  4. ACCA Strategic professional - 2400 zł - obowiązuje do 31.05.2024 r.
  5. Executive MBA - 5500 zł - obowiązuje do 31.05.2024 r.

  *Powyżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym i ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

  * Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony każdego z kierunków.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Oliwia Dróżdż
  e-mail: odrozdz@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88