Kierunek

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest wykształcenie kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu.

Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych tą tematyką oraz kadry kierowniczej szczebla średniego i najwyższego instytucji, organów, służb oraz innych podmiotów transportowych zaangażowanych w tworzenie architektury bezpieczeństwa.

 • Atuty

  • w trakcie studiów uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach kryzysowych, umożliwiające złożenie egzaminu licencjonowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (warunkiem przystąpienia do ćwiczeń praktycznych są pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w trakcie szkoleń)
 • Program

  1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
  2. Teoria zarządzania kryzysowego
  3. Psychologiczny wymiar kryzysu
  4. Konflikty społeczne. Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
  5. Negocjacje w sytuacji kryzysu
  6. Komunikacja w sytuacjach zagrożeń
  7. Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
  8. Czynnik ludzki intencjonalny - Terroryzm
  9. Kształtowanie postaw i zachowań w sytuacji o charakterze terrorystycznym
  10. Efektywne wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej
  11. Zarządzanie kryzysowe na podstawie wybranych krajów Europy
  12. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ratownictwo techniczne; chemiczne; wodne, ekologiczne
  13. Organizacja imprez masowych
  14. Zamówienia publiczne w stanach nadzwyczajnych
  15. Ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
  16. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  17. System ratownictwa medycznego i zasady prowadzenia akcji ratunkowych
  18. Pomoc Humanitarna
  19. Organizacja i funkcjonowanie systemów powiadamiania ratunkowego i centrów zarządzania kryzysowego
  20. Media w zarzadzaniu kryzysowym
  21. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
  22. Ubezpieczenie i usuwanie skutków zdarzeń transportowych
  23. Państwowe Komisje Badania Wypadków
  24. Bezpieczeństwo tuneli
  25. Przewóz materiałów niebezpiecznych
  26. Ćwiczenia symulacyjne, gry i warsztaty
  27. Bezzałogowe Statki Powietrzne
  28. Seminarium dyplomowe

  Liczba godzin: 210

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: piątek 16:00-19:00, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

  Więcej

  Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Ekspert NCBiR oraz FNP. Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Wykonawca projektów budowy i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem dla kilkudziesięciu firm branży kolejowej. Audytor systemów SMS i MMS. Operator i instruktor bezzałogowych statków powietrznych.

  Więcej

  Dr inż. Iwona Krzyżewska

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Specjalista w zakresie organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych oraz towarów niebezpiecznych. Jej zainteresowania oscylują w tematyce: rozliczania czasu pracy kierowcy, innowacyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach transportowych oraz zastosowania nanomateriałów w eksploatacji pojazdów. Ekspert w dziedzinie badań nieniszczących oraz certyfikacji i akredytacji systemów zarządzania jakością oraz systemów oceny zgodności. Od niedawna zajmuje się również metodami komputerowymi w projektowaniu pojazdów oraz projektowaniu inżynierskim. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadry w zakresie prawidłowej diagnozy i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa transportu (szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego) w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowych powstałych na skutek czynników technicznych, środowiskowych, organizacyjnych lub w wyniku działalności człowieka (w tym działań intencjonalnych). Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych.

  prof. nzw dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
  Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1300 zł do 5 października 2024
  II 1300 zł do 5 listopada 2024
  III 1300 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1300 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 5500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
  Sekretarz kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. mchalupczak@wsb.edu.pl

  mgr Alina Jagusiak
  Opiekun kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88