Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EVALUATION MECHANISMS IN SAFETY AND SECURITY RELATED EXERCISES”

W dniu 8 kwietnia 2021 roku Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie wspólnie z Akademią WSB oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi z: Tallina, Münster, Amsterdamu, Bukaresztu, Budapesztu i Lwowa zorganizowała międzynarodową konferencję naukową nt. „Evaluation Mechanisms in Safety and Security Related Exercises”. Konferencję patronatem honorowym objął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Komitetowi naukowemu konferencji przewodniczył bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, a jego zastępcami byli prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, oraz William Peterson. W skład komitetu weszli również przedstawiciele uczelni współorganizujących przedsięwzięcie oraz uznani eksperci z kraju i zagranicy.

Konferencję otworzyli Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski oraz Prorektor Akademii WSB dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna prof. AWSB.

Następnie głos zabrali współorganizatorzy konferencji tj.: prof. Marek Link (Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie, Estonia), prof. Adam Widera (Uniwersytet w Münster, Niemcy), ppłk prof. Peter Pantya (Uniwersytet Służb Publicznych, Węgry), prof. Kees Boersma (VU Uniwersytet w Amsterdamie, Niderlandy), płk dr Alin Mocioi (Akademia Policyjna, Rumunia) oraz płk prof. Andrij Kuzyk (Państwowy Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Ukraina).

W trakcie konferencji wystąpili prelegenci z: Niderlandów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Szwecji, USA i Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą w dwóch sesjach plenarnych prowadzonych odpowiednio przez: bryg. dr. inż. Tomasza Zwęglińskiego wespół z prof. dr. hab. Bernardem Wiśniewskim oraz dr. hab. Andrzeja Czupryńskiego prof. AWSB z dr. hab. Marcinem Smolarkiewiczem prof. SGSP.

Było to spotkanie w ramach, którego praktycy oraz nauczyciele akademiccy dyskutowali o problemach wykorzystania instrumentów metodologicznych oceny ćwiczeń związanych z bezpieczeństwem publicznym dostępnych przez ich organizatorów, uniwersalnych wniosków z badań bezpieczeństwa do oceny ćwiczeń oraz doskonalenia oceny ćwiczeń związanych z bezpieczeństwem. Wystąpienia prelegentów dotyczyły: modelu oceny ćwiczeń (Ralf Beerens, Niderlandy), dobrych praktyk naukowych stosowanych do oceny ćwiczeń przeciwpożarowych (Meinland Thielsch i Chrisopph Lamers, Niemcy), oceny szkoleń i kursów UCPM (Krzysztof Arculeo, Wielka Brytania), ocen realizowanych przez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (Paolo Vaccari, Włochy), oceny ćwiczeń w publicznych placówkach służby zdrowia (Erika Wichro, Austria), oceny ćwiczeń w Niderlandach (Piotr Glerum, Niderlandy), podstaw oceny ćwiczeń w Szwecji (Peter Holström, Szwecja), oceny zespołów poszukiwawczo-ratowniczych do celów certyfikacji (Mariusz Feltynowski, Polska), ćwiczenia reagowania kryzysowego z perspektywy USA (William Peterson, USA), metodycznych zasad organizacji ćwiczeń (Robert Socha, Polska), procesu przygotowania ćwiczeń (Robert Gwardyński, Polska), potrzeb powoływania grup badawczych w ćwiczeniach (Bernard Wiśniewski, Polska), metod szacowania niepewności (Tomasz Zwęgliński, Polska) oraz zasad ocen ćwiczeń międzyregionalnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (Marcin Kędra, Polska).

Wnioski z wystąpień wskazują także na to, że oceniający ćwiczenie w trakcie swej pracy powinni przestrzegać kilku zasad natury etycznej, organizacyjnej i metodycznej. Te zaliczone do pierwszej grupy odnoszą się przede wszystkim do zachowania obiektywizmu ocen, rzetelnego ich przedstawienia oraz braku sceptycyzmu wobec ich wyników. Zasady organizacyjne oceń ćwiczeń dotyczą przede wszystkim powoływania do zespołów oceniających osób posiadających stosowne kompetencje oraz tworzenia warunków do rzetelnego wypełniania zadań ewaluacji przez osoby oceniające. Z kolei reguły natury metodologicznej odnoszą się do wykorzystania wyników oceny w praktyce po ich kolejnej weryfikacji w kolejnych ćwiczeniach o zbliżonej problematyce i ich nieograniczonemu rozpowszechnianiu wśród instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę ludności.

Konferencja zgromadziła ponad 250 uczestników z kraju i zagranicy.