Dofinansowanie do kosztów kształcenia- Program Aktywny Samorząd

W ramach modułu II Programu Aktywny Samorząd osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie przyznawane jest w następującym zakresie:

 • Dodatku na pokrycie kształcenia do 1500,00 zł (kształcenie na poziomie wyższym);

 • Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4000,00 zł;

 • Opłaty za naukę (czesne)- wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów:
  - dofinansowanie powyżej kwoty 4000,00 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
  - Jeżeli twoje czesne przekracza kwotę 4000,00 zł i nie kwalifikujesz się do kryterium dochodowego w wysokości 764,00 zł (netto) na osobę, możesz złożyć wniosek o dofinansowanie do kwoty 4000,00 zł.

 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony o kwotę:
  1.  700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
  2.  500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
  3.  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
  4.  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
  5.  200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
  6.  300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
  7.  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
  8.  800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
  9.  500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

 • Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny tj.:
  1.  do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
  2.  do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  3.  do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 • Wnioskodawca zatrudniony (pracujący student) zobowiązany jest do poniesienia udziału własnego tj.:
  1.  15% wartości czesnego w ramach kształcenia na jednym kierunku;
  2.  65% wartości czesnego w ramach kształcenia na więcej niż jeden kierunek.

 • Głównymi kryteriami uzyskania dofinansowania jest:
  1.  Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
  2.  Podjęcie lub kontynuacja nauki na poziomie wyższym (udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem);
  3.  Potwierdzenie poniesionego kosztu związanego z kształceniem na poziomie wyższym;
  4.  Spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 764 zł (netto) na osobę, w przypadku gdy dofinansowanie przekracza kwotę 4000,00 zł;


Termin składania wniosków (od dnia 01.03.2022):

 • do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
 • do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).
   

Sposób złożenia wniosku o dofinasowanie:

Osoba z niepełnosprawnością będąca studentem samodzielnie składa wniosek do właściwej gminy, zgodnie z miejscem swojego zamieszkania. Wniosek o dofinansowanie jest składany za pomocą systemu SOW- System Obsługi Wsparcia (Platforma obsługi wniosków PFRON), w celu poprawnego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Uwagi:

W ramach programu występują limity i ograniczenia m.in. w liczbie semestrów możliwych do dofinansowania (max. 20 semestrów) lub brak możliwości podwójnego finansowania tych samych kosztów ze środków PFRON itp. Każda osoba składająca wniosek musi dokonać indywidualnej analizy możliwości uzyskania dofinansowania na podstawie Załącznika do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. (załącznik do pobrania znajduje się na dole strony).

 

Przedstawiona informacja na temat możliwości dofinansowania do kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II Programu Aktywny Samorząd została sporządzona na podstawie:

 • Załącznika do uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.
 • Informacji umieszczonych na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/ (z dnia 15.02.2022)
 • Rozmowy telefonicznej z pracownikami  Departamentu ds. Polityki Regionalnej PFRON (z dnia 15.02.2022)

Jako kandydaci na studia oraz studenci Akademii WSB mogą Państwo skorzystać z bezpłatnego wsparcia Asystenta osób z niepełnosprawnościami, który pomoże Państwu w kwestiach formalnych związanych z uzyskaniem dofinansowania.

 

Bartosz Drdzeń- Asystent osób z niepełnosprawnościami 

adres e-mail: bdrdzen@wsb.edu.pl
telefon: 32 295 93 97
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00 
biuro: pokój 304

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji