Dyplomowanie

Dyplomowanie 2021/2022

Termin składania prac dyplomowych upływa z dniem 20.06.2022 r.

 1. Warunkiem złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (w tym różnic programowych, przedmiotów warunkowych). Oceny muszą być wpisane w Wirtualnym Dziekanacie;
 2. Składana praca musi być sprawdzona oraz zatwierdzona przez Promotora w Jednolitym systemie antyplagiatowym;
 3. Przed przystąpieniem do składania pracy bądź wysłania jej pocztą na adres Uczelni student powinien skontaktować się z Działem rozliczeń (tel.322959331psiwek@wsb.edu.pl, akulig@wsb.edu.pl, eruman@wsb.edu.pl smakarska@wsb.edu.pl) oraz z Biblioteką ( tel. 322959356biblioteka@wsb.edu.pl ) w celu ustalenia czy nie posiada zaległości względem Uczelni;
 4. Złożenie pracy będzie odbywać się na dwa sposoby:


  Pocztą:
  Komplet dokumentów (wskazany w wykazie na stronie 2) należy umieścić w kopercie i wysłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  na adres: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem : DZIEKANAT

  Osobiście w Dziekanacie 

 5. W przypadku braku możliwości złożenia pracy dyplomowej, z powodu nieuzyskania wszystkich zaliczeń lub nieukończonej pracy dyplomowej, student składa elektronicznie następujące podania (w załączeniu):


  Podanie o Przedłużenie sesji do 30.09.2022 r. – w przypadku nieuzyskania zaliczenia ze wszystkich przedmiotów;

  Podanie o Przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej do 30.03.2023 r. – w przypadku nieuzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego. Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego. Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie. Opłaty naliczane są do miesiąca, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej;

 • WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU PRACY DYPLOMOWEJ

  Komplet dokumentów do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej/inżynierskiej) zawiera:

  1. pracę dyplomową, zatwierdzoną przez promotora, 1 egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie. Pierwszą stronę stanowi podpisane przez studenta „Oświadczenie dot. samodzielnego pisania pracy” (załącznik nr 3);
  2. 1 opisana płyta CD zawierająca: pracę dyplomową w wersji elektronicznej, zgodną z wydrukowanym egzemplarzem, oraz prezentację pracy w programie Power Point oraz pliki związane z jej realizacją np. kod źródłowy programu (płyta CD powinna być wklejona na wewnętrznej stronie okładki z tyłu pracy dyplomowej) Opis płyty CD według wzoru: 

   Autor:
   Numer albumu:
   Tytuł pracy:
   Promotor:
   Uczelnia: Akademia WSB
   Kierunek:
   Specjalność:
   Forma kształcenia: I stopnia
   Forma studiów: niestacjonarne
   Edytor: Word /Open Office
   Data złożenia pracy:

  3. Aktualną kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 4);
  4. Potwierdzenie złożenia dokumentów, oświadczenie o przechowywaniu pracy oraz kartę osiągnięć- podpisane przez studenta (załącznik nr 5).- w dniu składania pracy, te dokumenty będą do odbioru w dziekanacie- prosimy tego nie drukować. 
  5. Uwaga: studenci studiów pierwszego stopnia zachowują legitymację studencką (która zachowuje swoją ważność do 30.09.2022), studenci studiów magisterskich zwracają legitymację do dziekanatu w dniu obrony.
 • Proces dyplomowania

  Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami określającymi ścieżkę postępowania w procesie oddawania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. (dokumenty dostępne w wersji elektronicznej w wirtualnym dziekanacie) zasady składania pracy dyplomowej:

  1. regulamin dyplomowania (opis procesu dyplomowania, przebieg egzaminu dyplomowego, załączniki zawierające standardy pisania pracy dyplomowej)
  2. standardy pisania pracy dyplomowej
  3. opis procedury antyplagiatowej
  4. egzamin dyplomowy (wyciąg z Regulaminu Studiów)
  5. potwierdzenie złożenia kompletu dokumentów (wraz z kartą osiągnięć studenta)
  6. oświadczenie do pracy (oświadczenie o samodzielności napisania pracy dyplomowej)
  7. podanie o przesunięcie terminu składania pracy (wzór do pobrania)

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru lub Prodziekanem

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji