Info

Data

31.12.2021 – 17.01.2022 , 16:00

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny Scrum Master, (poziom podstawowy) dla Studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - Rozeznanie Rynku nr 3/POWR/ZR21/2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WYCENY w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU nr 3/POWR/ZR21/2021 z dnia 31.12.2021 r. przeprowadzonej zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i  Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach procedury rozeznania rynku, w celu ustalenia cen rynkowych, zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny Scrum Master, (poziom podstawowy) dla Studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zgodnie z załączonymi załącznikami. 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WYCENY

1. Wycenę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym, w formie dokumentowej,  w formie skanu, w formacie PDF lub podpisaną podpisem elektronicznym, na adres e-mail: oferty@wsb.edu.pl z dopiskiem w tytule korespondencji:  Wycena w ramach rozeznania rynku nr 3/POWR/ZR21/2021.

2. Termin złożenia wyceny: do dnia 17.01.2022 . r. godz. 16:00

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji