A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości

Prognoza demograficzna wskazuje, że do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał 60 i więcej lat. Najstarszym demograficznie narodem Europy będą (obok Słowaków) Polacy, spośród których - w wyniku zjawiska podwójnego starzenia się – aż 3,5 mln będzie miało ponad 80 lat, gdy w roku 2019 było ich 1,7 mln. Zgodnie z szacunkami GUS z grudnia 2021 r. w 2050 r. populacja 60+ ma stanowić aż 40 proc. ludności w Polsce. Rosnąca liczba osób starszych wygeneruje nowe zjawiska we wszystkich dziedzinach naszego życia, od mieszkań i architektury, poprzez edukację, kulturę i rozrywkę, transport i rozwiązania komunikacyjne, aż po sferę zdrowia i opieki. Srebrna gospodarka (silver economy) narzuci nowe rozwiązania rynkowi pracy. W związku z intensywnością starzenia się społeczeństwa w niektórych krajach, w tym w Polsce, czas aktywności zawodowej znacznie się wydłuży, bo stanie się koniecznością ekonomiczną dla narodowych gospodarek. Powszechne będą opóźnione emerytury (fenomen Working Forever, Unending Employee), upowszechni się integracja i reintegracja zawodowa osób starszych. Powstaną nowe zawody. Będzie narastał trend singularyzacji życia osób starszych, będzie malał kapitał opiekuńczy rodziny. Narastać będzie problem osamotnienia rzeczywistego. Z uwagi na coraz niższe świadczenia emerytalne nasilą się procesy wykluczania społecznego najstarszych.

Konferencja skierowana jest do badaczy zagadnień gerontologicznych w interdyscyplinarnej perspektywie; praktyków działalności świadczonej na rzecz najstarszego pokolenia; przedstawicieli samorządów terytorialnych.

_____________

Interdisciplinary International Conference: Integration problems in public and individual spaces for persons 65+
Solutions from the future

Demographic forecasts indicate that by 2050, one in three Europeans will be 60 or older. The demographically oldest nation in Europe will be (next to the Slovaks) the Poles, of whom - as a result of the phenomenon of double ageing - as many as 3.5 million will be over 80, while in 2019 there were 1.7 million. According to estimates by the Central Statistical Office in December 2021, in 2050, the 60+ population is expected to account for as much as 40 per cent of the population in Poland. The growing number of older people will generate new developments in all areas of our lives, from housing and architecture, education, culture and entertainment, transport and communication solutions, to health and care. The silver economy will impose new solutions on the labour market. Due to the intensity of population ageing in some countries, including Poland, the length of working life will be significantly extended, as it will become an economic necessity for national economies. Delayed retirement (the Working Forever, Unending Employee phenomenon) will become common, integration and professional reintegration of older people will become more widespread. New professions will emerge. There will be a growing trend towards singularisation of older people's lives and a decline in the family's caring capital. The problem of real loneliness will grow. Due to increasingly lower pension benefits, processes of social exclusion of the oldest people will intensify.

The conference is addressed to researchers of gerontological issues in an interdisciplinary perspective; practitioners of activities for the benefit of the oldest generation; representatives of local governments.