Specjalność

PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-OPIEKUŃCZA

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Celem specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do diagnozowania, planowania i prowadzenia działań kulturalno-edukacyjnych i opiekuńczych w różnych środowiskach i instytucjach społecznych, wychowawczych, kulturalnych i całożyciowego uczenia się. Program kształcenia obejmuje treści z zakresu:

  • projektowania i realizacji działań o charakterze wspierającym, opiekuńczo-wychowawczym, poradniczym, diagnostycznym, interwencyjnym i kompensacyjnym w instytucjach i placówkach zorientowanych na wsparcie w całożyciowym rozwoju oraz pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodziną i osobami starszymi;
  • planowania i prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej w instytucjach i ośrodkach kultury, w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, których cele statutowe skierowane są na popularyzację wiedzy i kultury;
  • planowania i organizowania środowiskowego wsparcia oraz pomocy społecznej, psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z wymogami przepisów prawa;
  • prowadzenia wieloaspektowej diagnozy pedagogicznej;
  • rozpoznawania i diagnozowania specyficznych trudności wychowawczych i adaptacyjnych.
 • Uczymy praktycznie

  Współpracujemy z instytucjami szczebla krajowego, wojewódzkiego i lokalnego zajmującymi się działalnością społeczno-opiekuńczą, kulturalną i edukacyjną osób na przestrzeni ich całego życia, w tym ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, placówkami kształcenia ustawicznego oraz instytucjami całożyciowego uczenia się, instytucjami społeczno-kulturalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznymi, klubami i świetlicami środowiskowymi i terapeutycznymi, placówkami wsparcia dziennego, placówkami opiekuńczymi, instytucjami pomocowymi, w tym pomocy środowiskowej i całodobowej (dps), organami administracji publicznej i działającymi w strukturze jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego przy kreowaniu i prowadzeniu polityki społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, z organizacjami pozarządowymi, a także z instytucjami profilaktyki społecznej. Doświadczenie, jakie studentki i studenci zdobędą, pozwoli im na podjęcie samozatrudnienia.

 • Program specjalności (wybrane obszary)

  • Psychologiczne i etyczne aspekty działalności społeczno-opiekuńczej
  • Diagnozowanie i aktywizacja jednostek i grup marginalizowanych
  • Elementy pracy socjalnej i polityki społecznej
  • Organizacja środowiska lokalnego i animacja społeczno-kulturalna
  • Profilaktyka zagrożeń i wsparcie człowieka w kryzysie
  • Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej z osobami w rożnym wieku, sytuacji życiowej, środowisku
  • Metodyka edukacji pozaszkolnej, praca z dziećmi zdolnymi oraz z trudnościami w uczeniu się, praca z seniorami
  • Metodyka pracy z rodziną
  • Praktyki
 • Opłaty

  Pedagogika II stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji