Specjalność

PIELĘGNIARSTWO

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Niestacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Studia na kierunku pielęgniarstwo to studia licencjackie, których program kształcenia koncertuje się na zagadnieniach z zakresu pielęgniarstwa, ogólnej wiedzy medycznej, farmakologii, położnictwa, dietetyki, a także psychologii, socjologii, norm prawnych i etycznych.

  Kształcenie w profesjonalnie wyposażonych pracowniach umiejętności pielęgniarskich w Uczelni oraz w oddziałach renomowanych wielospecjalistycznych szpitali przygotuje studentów do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o kluczowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych. Zajęcia z psychologii i psychologii klinicznej przygotują studenta do umiejętnego komunikowania się z pacjentem, przekazywania informacji o zdrowiu oraz stanowić będą doskonałe przygotowanie do nabycia umiejętności pracy w zespole i komunikowania się z współpracownikami.

  Dostęp w Uczelni do nowoczesnych technologii medycznych, wirtualnej symulacji medycznej stanowi doskonałe przygotowanie do oczekiwanej od współczesnej pielęgniarki/pielęgniarza  szerokiej wiedzy medycznej połączonej z umiejętnością obsługi skomplikowanej i nowoczesnej aparatury medycznej oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sztucznej inteligencji w opiece nad pacjentem.

  Praktyki i zajęcia praktyczne z przedmiotów kierunkowych: podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa specjalistycznego będą odbywać się między innymi w oddziałach położnictwa, ginekologii, pediatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii czy opieki paliatywnej pozwalając na zdobycie umiejętności takich jak:

  1. asystowanie lekarzom w zabiegach operacyjnych,
  2. wykonywanie czynności pielęgnacyjnych,
  3. realizowanie zaleceń lekarskich,
  4. pomoc i opiekę nad chorymi,
  5. rozpoznawanie potrzeb osób chorych i wymagających opieki.

  Kształcenie na kierunku „pielęgniarstwo” przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza poprzez wyposażenie ich w najnowszą wiedzę merytoryczną i praktyczną zgodną z aktualnymi potrzebami rynku pracy umożliwiając pracę:

  1. w różnych oddziałach szpitali,
  2. w przychodniach i placówkach opieki zdrowotnej,
  3. w domach dziennego pobytu,
  4. w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  5. prowadzenie indywidualnej, domowej opieki nad chorymi,
  6. jako organizatorów i menedżerów systemu opieki zdrowotnej.
 • Uczymy praktycznie

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się odpowiada obowiązującemu standardowi kształcenia przygotowującemu do zawodu pielęgniarki wynikającemu z  załącznika  nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. z dnia 21.08.2019 r. poz. 1573).

  W ramach studiów odbywać się będą zajęcia praktyczne w  warunkach symulowanych, w pracowniach umiejętności praktycznych w Uczelni oraz  realizowane w oparciu o infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Studia obejmują zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe realizowane w szpitalach o zasięgu regionalnym i powiatowym o wielospecjalistycznej strukturze, w podmiotach działających w zakresie opieki hospicyjnej, opieki długoterminowej oraz specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Program specjalności

  Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są zaplanowane tak, aby zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych było poprzedzone zdobywaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych niskiej wierności w pracowniach umiejętności pielęgniarskich zlokalizowanych w Uczelni.

  Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe zapewniają między innymi, że absolwent:

  1. zna i rozumie:
   • rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
   • etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych,
   • uwarunkowania i mechanizm funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego,
  2. potrafi:
   • udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
   • udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
   • samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedz medycznej,
   • przeprowadzać badania podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej,
   • wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zaleceń lekarskich,
  3. jest gotów do:
   • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinność moralnych w opiece nad pacjentem,
   • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe, 
   • przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta.
 • Rekomendacje

  „Współczesna medycyna zapewniająca dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych wymaga zabezpieczenia w wysokokwalifikowany samodzielny personel na stanowiskach pielęgniarskich otwarty na wykorzystanie nowoczesnych technologii w obszarze medycznym. MedApp  spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w mieszanej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych, współpracując z Akademią WSB umożliwi wykorzystanie potencjału technologicznego dla potrzeb kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, a jednocześnie  wprowadzi studentów w nowy wymiar korzystania z osiągnięć technologii w obszarze medycyny”.

  Krzysztof Mędrala

  Prezes Zarządu MedApp S.A.

 • Opłaty

  Pielęgniarstwo - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 520 zł 200 zł* 570 zł 200 zł* 570 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 500 zł 550 zł 550 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        
  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji