A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Specjalność

PIELĘGNIARSTWO

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


 • Czego się nauczysz?

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. Odbywają się w salach wykładowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych. W czasie ćwiczeń studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych. W warunkach symulowanych (w pracowniach umiejętności pielęgniarskich wyposażonych w fantomy i trenażery) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

  Zajęcia praktyczne odbywają się w podmiotach leczniczych (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich. Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Studenci, realizując kształcenie praktyczne, mają możliwość w tym samym czasie zdobywać wiedzę uczestnicząc na wykładach wirtualnych, które prezentowane są na platformie e-learningowej.

  Uczelnia współpracuje z Hospicjum, w którym studenci mogą działać charytatywnie, wspierając i pomagając osobom przebywającym w hospicjum oraz ich rodzinom.

  W Uczelni działają także Studenckie Koła Naukowe, których celem jest organizacja prelekcji, pokazów i szkoleń z zakresu nauk o zdrowiu i  medycyny. Członkowie Kół Naukowych uczestniczą w badaniach naukowych dotyczących rozmaitych aspektów zdrowia, choroby oraz problematyki zawodowej.

 • Uczymy praktycznie

  W trakcie studiów studenci łączą pasję z wiedzą, naukę z praktyką oraz indywidualne spojrzenie na pacjenta z nowoczesnym pielęgniarstwem.

  W ramach tej oferty kształcenia  absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie:

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią przez: rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych jednostki, grupy lub zbiorowości oraz określenie zasobów niezbędnych i dostępnych do ich zaspokojenia, planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem metody procesu pielęgnowania i priorytetów opieki, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomoc jednostce, rodzinie w osiąganiu zdrowia i niezależności w chorobie lub niepełnosprawności przez zapewnienie udziału we wszystkich formach opieki i samo opieki. Ponadto przestrzega zasad etyki zawodowej, współpracuje z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie. Posiada kompetencje do organizowania i podtrzymywania bezpiecznego środowiska opieki i pracy, dokumentowania wszystkich etapów procesu pielęgnowania i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
  2. Promocji i edukacji zdrowotnej przez: ocenę indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia, wspieranie jednostki, rodziny i grupy społecznej w prowadzeniu zdrowego stylu życia, uczenie jednostki, rodziny, grupy społecznej zachowania i przywracania zdrowia. Absolwent posiada doświadczenie w uczestniczeniu w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych.
  3. Działania w roli uczestnika zespołu terapeutycznego przez: współpracę z jednostką, rodziną i innymi uczestnikami zespołu w planowaniu i realizowaniu świadczeń zdrowotnych, współpracę z innymi uczestnikami zespołu na rzecz zachowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu.
  4. Rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych przez: stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej, wdrażanie uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej, uczestniczenie w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej.
 • Program specjalności

  Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się opisane zostały w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego
  do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiadają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w dyscyplinie naukowej z zakresu  nauk o zdrowiu.

  Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

  • Nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),
  • Nauk społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki),
  • Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej),
  • Nauk w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).
 • Rekomendacje

  „Współczesną pielęgniarkę powinny charakteryzować następujące cechy: profesjonalizm zawodowy, dążenie do kształcenia ustawicznego, elastyczność wobec zmian otoczenia, umiejętność podejmowania decyzji, wyrażania własnej opinii, formułowania wniosków, komunikowania się z otoczeniem oraz umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym. Akademia WSB współpracując  na kierunku pielęgniarstwo z doświadczoną i profesjonalną kadrą zapewnia rozwój tych cech u studentów oraz umożliwia im nabycie umiejętności rozumowania klinicznego niezbędnego do zapewnienia bezpiecznej i skutecznej opieki nad pacjentami”.

  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

   

  „Współczesna medycyna zapewniająca dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych wymaga zabezpieczenia w wysokokwalifikowany samodzielny personel na stanowiskach pielęgniarskich otwarty na wykorzystanie nowoczesnych technologii w obszarze medycznym. MedApp  spółka technologiczno-medyczna specjalizująca się w mieszanej rzeczywistości, sztucznej inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów danych, współpracując z Akademią WSB umożliwi wykorzystanie potencjału technologicznego dla potrzeb kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, a jednocześnie  wprowadzi studentów w nowy wymiar korzystania z osiągnięć technologii w obszarze medycyny”.

  Krzysztof Mędrala
  Prezes Zarządu MedApp S.A.

   

 • Opłaty

  Pielęgniarstwo - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2  Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 280 zł* 600 zł 600 zł 660 zł 660 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 560 zł 590 zł 590 zł 640 zł 640 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

   

   

  *Promocja "Wsparcie na starcie" w I semestrze studiów.