Specjalność

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIE RODZINY

Tryb: Stacjonarne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Niestacjonarne Zapisz się

Jednym z wyzwań współczesności jest wszechstronne wspieranie dzieci w rozwoju, pomaganie im w przezwyciężeniu trudności, rozpoznawaniu ich zindywidualizowanych możliwości i potrzeb oraz rozwijanie ich mocnych stron. Specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny daje fachową wiedzę i umiejętności do podejmowania różnorodnych działań, służących całościowemu wspieraniu rozwoju dziecka i środowiska rodzinnego.

Absolwent niniejszych studiów będzie pedagogiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. Zyskuje kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w instytucjach koordynujących WWR (m.in. placówki systemu oświaty, będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia informacyjnego, terapeutycznego i środowiskowego), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, a także w Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą  (SCWEW).

 • Czego się nauczysz?

  Studia na specjalności Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny w Akademii WSB to studia przygotowujące praktycznie do pracy koordynatora WWR oraz realizacji różnorodnych zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach zajmujących się pomaganiem dzieciom o specjalnych potrzebach (neurorozwojowych, emocjonalnych, społecznych itp.) od narodzin do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej, a także wsparcia rodzin w celu poprawy m.in. ich dobrostanu, funkcjonowania w społeczności lokalnej i wydolności wychowawczej oraz zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju potomstwa.

  Absolwent otrzymuje tytuł magistra i jest gotowy do prowadzenia szeroko rozumianych działań profilaktycznych, diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka, a także wsparcia rodziny w obszarach dotyczących mocnych i słabych stron dziecka.

   

 • Uczymy praktycznie

  Studenci mają do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości, aby uzyskać kompetencje merytoryczne, interpersonalne i diagnostyczne. Regularnie uczestniczą w zajęciach praktycznych (ćwiczeniach, warsztatach), w debatach Koła Naukowego Paedagogica oraz projektach edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych wykładowców. Odbywają praktyki studenckie w różnych placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków i przedszkoli w regionie. Zdobywają wiedzę i doświadczenie przyglądając się profesjonalnej pracy pedagogów i terapeutów. Biorą udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych, konferencjach, seminariach. Mają możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności na organizowanych kursach i szkoleniach. Odbywają wizyty studyjne m.in. do placówek prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspierania rozwoju, przeszkoli prowadzonych systemem Montessori, gabinetów fizjoterapeutycznych, logopedycznych.

 • Program specjalności

  Program studiów został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) oraz innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących wsparcia dziecka i rodziny oraz w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.Dodatkowo studenci mają do dyspozycji spotkania z praktykami oraz przedmioty, które rozwijają ich kompetencje na rynku pracy i w stale zmieniającym się świecie cyfrowym.

  Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się m.in.:

  • Wybrane zaburzenia neurozwojowe oraz choroby genetyczne u dzieci
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Poradnictwo laktacyjne i pielęgnacja małego dziecka
  • Diagnoza pediatryczna małego dziecka
  • Podstawy fizjoterapii
  • Psychoedukacja oraz wsparcie psychopedagogiczne rodziców lub opiekunów
  • Modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej
  • Rehabilitacja dziecka
  • Kultura języka i wczesna nauka czytania
  • Zabawy i metody aktywizujące w pracy z dzieckiem
  • Prawne aspekty w nowym modelu WWR
  • Wczesna interwencja logopedyczna z elementami AAC
  • Wykorzystanie nowych technologii we wspomaganiu rozwoju małego dziecka

   

 • Rekomendacje

  Chcesz zostać specjalistą w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lubisz pracę z zespołem profesjonalistów oraz interesujesz się koordynowaniem wczesnego rozpoznawania potrzeb dziecka z zaburzeniami rozwoju? Zatem to kierunek dla Ciebie – studia z WWR są prowadzone według wielospecjalistycznego, kompleksowego programu. Model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowany w Akademii WSB jest skoncentrowany na ocenie funkcjonalnej dziecka oraz rodzinie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub z niepełnosprawnością według najnowszych standardów organizacji WWR.

  dr Aneta M. Kochanowicz, nauczycielka dyplomowana, oligofrenopedagog, logopedka (specjalistka AAC i AT). Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Partycypuje w działaniach PTP, PTS (Sekcja Socjologii Niepełnosprawności), europejskiego stowarzyszenia AAATE oraz międzynarodowego ISAAC.

   

 • Opłaty

  Pedagogika II stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne) 520 zł 280 zł* 580 zł 580 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  *Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

  **Nie dotyczy cudzoziemców

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji