Kierunek

Seminarium doktorskie w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport - NOWOŚĆ

Tryb: Eksternistyczne Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Kierownik Seminarium Doktorskiego i Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria lądowa, geodezja i transport w Akademii WSB. Biegły sądowy, ekspert prokuratury i NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik i uczestnik grantów badawczych z zakresu transportu, realizowanych przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju, Ministerstwo Transportu. Kierownik ponad 200 prac badawczo-wdrożeniowych dla firm transportowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Zrealizował staże naukowo – dydaktyczne w Anglii, Włoszech, Szwecji, Rosji, Chorwacji, Litwie. Autor lub współautor 19 książek i 215 artykułów krajowych i zagranicznych z zakresu transportu.

Więcej

NOWOŚĆ!

Podstawowe informacje o seminarium doktorskim w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, a także pracowników przedsiębiorstw transportowych i producentów infrastruktury transportowej w obszarze inżynierii lądowej i transportu. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w inżynierii lądowej i transporcie, a także rozwijanie kompetencji naukowych i społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją pojazdów infrastruktury transportowej. Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest nabycie przez Uczestników Seminarium wiedzy, umiejętności i kompetencji technicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie pracy naukowej oraz umożliwienie im przygotowania, pod merytoryczną i metodyczną opieką Opiekunów Naukowych, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie napisania rozprawy.

Niezależnie od zajęć realizowanych w ramach Seminarium Doktorskiego, które odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobowości ze świata nauki i biznesu, Akademia WSB wspiera Doktorantów poprzez organizowanie dedykowanych im innych form kształcenia doktorskiego.

Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo, jako nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci i członkowie kadry kierowniczej przedsiębiorstw serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

Wysokość opłat za udział w Seminarium Doktorskim w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport od roku akademickiego 2022/2023 określa zarządzenie Rektora: ZARZĄDZENIE REKTORA

 • Wybrane obszary badawcze

  • Projektowanie, badanie i eksploatacja infrastruktury transportowej
  • Projektowanie, badanie i eksploatacja środków transportu
  • Badania w zakresie sterowania ruchem, bezpieczeństwa ruchu oraz rekonstrukcji i analizy zdarzeń transportowych
  • Organizacja i technologia przewozów
  • Systemy informatycznego wsparcia w transporcie
  • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów transportowych i logistycznych
  • Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowych
  • Ochrona środowiska i alternatywne źródła energii w transporcie
 • Przykładowe tematy wykładów i warsztatów

  • Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne w transporcie
  • Wypracowanie koncepcji rozprawy doktorskiej
  • Badania empiryczne w przygotowaniu rozprawy doktorskiej
  • Organizacja procesu badawczego
  • Formułowanie hipotez, problemów, celów w rozprawie doktorskiej
  • Wymagania formalne i merytoryczne dotyczące opracowania rozprawy doktorskiej
 • Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

  1. REJESTRACJA ON-LINE
   • dokonanie rejestracji w systemie Rekrutacja on-line na stronie Uczelni
  2. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
   • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
   • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej
  3. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
   • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
   • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej
  4. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

  Prosimy o przesłaniem kompletu wymaganych dokumentów elektronicznie na adres doktorant@wsb.edu.pl, następnie wersję papierową na adres Biura kształcenia doktorskiego i awansów naukowych (ul. Cieplaka 1c; 41-300 Dąbrowa Górnicza)

 • Warunki nadania stopnia doktora

  Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
  2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  3. posiada w dorobku co najmniej:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
  4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 • SZCZEGOŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ

  Kierownik Biura ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl
  Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Dorota Walczak-Waler, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl
  Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: mgr Magdalena Rzebko, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji