Kierunek

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W swoich pracach podejmuje tematykę dotyczącą systemów bezpieczeństwa narodowego, systemów obronnych państwa oraz współdziałania organów administracji, straż, służb i inspekcji w sytuacjach kryzysowych (w wymiarze narodowym i międzynarodowym). Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych, są kwestie związane z organizowaniem bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

CELE SEMINARIUM
Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy. W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie z zakresu bezpieczeństwa (globalne, narodowe, publiczne, społeczne, ekonomiczne, wewnętrzne państwa), instytucji bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa, projektowanie i ocena systemów bezpieczeństwa, instytucje rządowe na poziomie centralnym i terenowym, instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prawa prywatnego, instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe), obszarów zagrożeń (identyfikacja i ocena zagrożeń w skali globalnej, krajowej i lokalnej; identyfikacja i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, terroryzm międzynarodowy, przestępczość i patologie społeczne, katastrofy naturalne i awarie techniczne).

PROGRAM SEMINARIUM
Zajęcia z metodologii pracy naukowej, przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
Zajęcia: Sztuka przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub artykułu naukowego oraz zasady ich publikacji.
Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
Wykłady z tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.
Tematyczne seminaria doktorskie prowadzone w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i praktyki edukacyjnej.

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, a także pracowników administracji publicznej zaangażowanych profesjonalnie w obszarze bezpieczeństwa. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w naukach o bezpieczeństwie, a także rozwijanie kompetencji naukowych i społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym.

 • Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE
   • na stronie 
   • od pracowników Biura ds. kształcenia doktorskiego i awansów naukowych 
  2. REJESTRACJA ON-LINE
   • dokonanie rejestracji w systemie Rekrutacja on-line na stronie Uczelni
  3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
   • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
   • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej
  4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
   • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
   • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej
  5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE
 • Warunki nadania stopnia doktora

  Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
  2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  3. posiada w dorobku co najmniej:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
  4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 • SZCZEGOŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ

  Koordynator Biura kształcenia doktorskiego: Magdalena Rzebko, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: Karolina Juryniec, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: Dagmara Popińska, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji