Kierunek

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości. Kierownik ds. kształcenia doktorskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wieloletni pracownik służb mundurowych. Wykładowca MBA i studiów podyplomowych. Autorka wielu publikacji naukowych w zakresie subdyscyplin: zarządzanie zasobami ludzkimi, wspomaganie decyzji kierowniczych, zachowania organizacyjne, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit, przedsiębiorczość.

Więcej

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki. Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest nabycie przez Uczestników Seminarium wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pracy naukowej oraz umożliwienie im przygotowania, pod merytoryczną i metodyczną opieką Opiekunów Naukowych, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie napisania rozprawy.

Niezależnie od zajęć realizowanych w ramach Seminarium Doktorskiego, które odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobowości ze świata nauki i biznesu, Akademia WSB wspiera Doktorantów poprzez organizowanie dedykowanych im innych form kształcenia doktorskiego. Należą do nich seminaria naukowe dotyczące wymagań merytorycznych, metodycznych i formalnych prac doktorskich, warsztaty naukowe poświęcone dyskusji naukowej nad cząstkowymi problemami związanymi z warsztatem naukowym Doktoranta czy coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe dla Doktorantów z cyklu Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami. Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo, jako nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci i członkowie kadry kierowniczej przedsiębiorstw serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 • Warunki nadania stopnia doktora

  Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
  2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  3. posiada w dorobku co najmniej:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
  4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 • Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE
   • na stronie 
   • od pracowników Biura ds. kształcenia doktorskiego i awansów naukowych 
  2. REJESTRACJA ON-LINE
   • dokonanie rejestracji w systemie Rekrutacja on-line na stronie Uczelni
  3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
   • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
   • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej
  4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
   • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
   • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej
  5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE
 • Szczegółowych informacji udzielają

  Kierownik ds. kształcenia doktorskiego: dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl
  Koordynator Biura kształcenia doktorskiego: mgr Magdalena Rzebko, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl
  Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Dorota Walczak-Waler, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji