A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

Seminarium doktorskie w dyscyplinie pedagogika

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie pedagogika oraz Dyrektor Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki Akademii WSB. Edukacja, wychowanie, szkoła, nauczyciel to pierwszy obszar badań i naukowych zainteresowań Pani Profesor. Drugim obszarem są relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzina i wszystko to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi. Interdyscyplinarne badania prowadzone przez Panią Profesor ulokowane są w jakościowym paradygmacie badań oraz w szerokim społeczno-kulturowym kontekście.

Więcej

Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej,a następnie samodzielnego napisania rozprawy. W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie z takich subdyscyplin pedagogiki jak m.in.: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika szkoły, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysem, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika kultury i mediów, andragogika i dydaktyka. Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i praktyki edukacyjnej. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci, członkowie kadry kierowniczej instytucji edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, administracji publicznej,  serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 • Warunki nadania stopnia doktora

  Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
  2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
  3. posiada w dorobku co najmniej:
   • 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
   • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
  4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
 • Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE
   • na stronie 
   • od pracowników Biura ds. kształcenia doktorskiego i awansów naukowych 
  2. REJESTRACJA ON-LINE
   • dokonanie rejestracji w systemie Rekrutacja on-line na stronie Uczelni
  3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
   • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
   • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
   • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej
  4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
   • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
   • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej
  5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE
 • Szczegółowych informacji udzielają

  Koordynator Biura kształcenia doktorskiego: Magdalena Rzebko, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: Karolina Juryniec, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl

  Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: Dagmara Popińska, tel. 32 295 93 43, doktorant@wsb.edu.pl